Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cessió temporal a la Universitat de les Illes Balears del piano Steinway del Círculo de Bellas Artes

Palma, 17 de juliol de 2009

REUNITS

D'una part, el senyor Gaspar Sabater i Vives, major d'edat, amb DNI núm. 41366549Z, com a president del Círculo de Bellas Artes de Palma, amb seu social al carrer de la Unió, 3, de Palma.

I de l'altra part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que el Círculo de Bellas Artes posseeix un valuós piano de coa marca Steinway que, per obres a la Sala de Música de la seu de l'entitat ¿el casal Balaguer¿, hauria de quedar durant uns quants anys sense poder ser emprat i amb perill de resultar greument deteriorat.

Que el Círculo de Bellas Artes, convençut que contribuir a augmentar els mitjans de què disposa la Universitat de les Illes Balears com a institució pública dedicada a l'educació superior significa afavorir la tasca de millorar el nivell cultural del país, vol fer-li cessió temporal de l'esmentat piano, de manera absolutament desinteressada, per tal que pugui ser dipositat a la seu del Vicerectorat de Projecció Cultural, a l'edifici Sa Riera, perquè sigui emprat per la Coral Universitat de les Illes Balears, així com en aquelles altres activitats de projecció musical que s'estimin convenients.

ACORDEN

Primer . El senyor Gaspar Sabater i Vives, en representació del Círculo de Bellas Artes, fa cessió temporal del piano Steinway segons les clàusules que es detallen al present document.

Segon . La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la cessió en els termes continguts a les esmentades clàusules.

Tercer . La Universitat de les Illes Balears s'obliga a mantenir el piano Steinway, cedit amb la finalitat expressa de disposar-ne perquè pugui ser emprat per la Coral Universitat de les Illes Balears, així com en altres activitats de projecció musical que es puguin dur a terme en aquell lloc, a la seu del edifici Sa Riera.

Quart . La Universitat de des Illes Balears es compromet a mantenir el piano en l'estat de conservació en què es trobi en el moment de rebre'l i a assumir el cost de les reparacions que es puguin derivar d'un mal ús, així com a retornar-lo en correcte funcionament.

Cinquè . La Universitat de les Illes Balears es compromet a retornar i dipositar el piano, sense cost per al Círculo de Bellas Artes, al casal Balaguer, seu de l'entitat, quan sigui requerit que es retorni.

Llegit per totes dues parts l'acord i com a prova de conformitat amb el seu contingut, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Círculo de Bellas Artes,

Per la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Gaspar Sabater
President

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de juny de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de juliol de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).