Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Eivissa i la Universitat de les Illes Balears

Eivissa/Palma, 24 de juliol de 2009

REUNITS

D'una part, la Il·lma. Sra. Lurdes Costa Torres, alcaldessa d'Eivissa i presidenta de la Corporació Municipal.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat legal i

EXPOSEN

La Constitució Espanyola disposa, a l'article 44, que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual té dret tothom.

La Seu universitària d'Eivissa i Formentera disposa d'una biblioteca ubicada a la planta baixa de la Seu, al carrer Bes núm. 9. El seu horari durant el mes d'agost serà de 8 a 21 hores, durant el matí, amb tots els serveis operatius, i durant la tarda com a sala d'estudi.

La Biblioteca Municipal d'Eivissa, ubicada a l'espai cultural de Can Ventosa, obrirà les seues instal·lacions durant el mes d'agost de 8 a 15 hores, amb tots els serveis que presta normalment de manera operativa.

És durant el mes d'agost, just abans dels exàmens de setembre, quan hi ha una demanda de sales d'estudi amb un horari ampli. Així, la disponibilitat d'una sala d'estudi en un horari ampliat, durant el període d'exàmens, proporcionarà als estudiants un espai alternatiu per a l'estudi i la preparació de les proves.

La col·laboració entre les dues institucions per habilitar una sala d'estudi oberta durant les tardes de mes d'agost, permetria ampliar l'horari d'obertura, adaptar-lo a l'estudiant i beneficiar l'estudi i el treball dels usuaris.

Per això ambdues parts

ACORDEN

Primer . La col·laboració d'ambdues institucions en matèria de serveis bibliotecaris, sumant els esforços de les dues entitats per oferir una sala d'estudi durant les tardes d'agost per afavorir l'estudi. La Biblioteca Municipal d'Eivissa mantindrà el seu horari habitual durant el mes d'agost, de 8 a 15 hores, i la biblioteca de la Seu universitària obrirà la seua sala de 8 a 21 hores (de dilluns a divendres). D'aquesta manera, entre els dos centres es mantindrà un horari continuat, molt ampli i adaptat als usuaris en general, i l'estudiant en particular.

Segon . La Universitat de les Illes Balears (UIB) seleccionarà un alumne col·laborador per desenvolupar l'acció formativa a la biblioteca de la Seu universitària, que funcionarà com a sala d'estudi.

Tercer . L'Ajuntament d'Eivissa col·laborarà en les despeses derivades de la compensació de l'alumne col·laborador amb un total de 500 euros.

Quart . La supervisió i coordinació de l'alumne col·laborador anirà a càrrec del personal de la Seu universitària d'Eivissa.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest document, el signam en tres exemplars.

Per l'Ajuntament d'Eivissa,

Per la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Lurdes Costa
Alcaldessa

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de juny de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de juliol de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).