Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre Pastor, SA, i la Universitat de les Illes Balears per a actuacions de recerca en l'àmbit de les estructures prefabricades

Palma, 29 de juny de 2009

 

REUNITS

D'una banda, el senyor Sebastià Pastor Perelló, com a director de l'empresa Pastor, SA, que actua en representació d'aquesta societat, amb domicili al carrer Es Clavet, 10, 07458 Santa Margalida.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis.

 

ANTECEDENTS

Que la UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que exerceix activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i la investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu.

Que l'empresa Pastor, SA, es dedica a la construcció i a la fabricació de prefabricats de formigó des de 1960 i s'ha consolidat com una de les empreses mallorquines més sòlides del sector.

Que ambdues organitzacions varen firmar, el setembre de 2005, un acord de col·laboració (Ref. 1161) per desenvolupar conjuntament programes d'actuacions.

Que la Universitat de les Illes Balears està executant el projecte de recerca BIA2007-60197, del Ministeri d'Educació i Ciència, sota el títol «Comportament en servei i capacitat resistent de peces compostes per diversos formigons construïdes evolutivament. Aplicació a forjats i bigues d'edificació», dirigit pel doctor Antoni Cladera Bohigas.

Que l'empresa Pastor, SA, va manifestar l'interès pels resultats del projecte i que figura com a ens promotor observador (EPO) d'aquest.

Tenint en compte el que s'acaba d'exposar, la UIB i Pastor, SA, convenen a col·laborar en tasques de recerca.

 

CLÀUSULES

Primera . Objectiu. L'entitat Pastor, SA, manifesta el seu interès de participar activament en el desenvolupament del projecte BIA2007-60197.

Segona . Descripció de les actuacions objectes del conveni. La participació de Pastor, SA, es concretarà de la manera següent:

  1. Pastor, SA, col·laborarà en el disseny final dels 24 models de laboratori a assajar, posant a la disposició del projecte l'expertesa en temes lligats a la prefabricació.
  2. Pastor, SA, portarà a terme la fabricació de les 24 bigues model de formigó estructural prefabricat per a l'experimentació. Aquestes bigues constaran d'una part prefabricada (bigueta o semibigueta) i de formigó in situ , i seran d'uns 3,30 metres de longitud.
  3. El professor Antoni Cladera, de la Universitat de les Illes Balears, dirigirà la realització dels assaigs de laboratori. L'empresa Pastor, SA, posarà a disposició dels assaigs el seu laboratori de control de qualitat. La instrumentació de les bigues model durant els assaigs serà dissenyada i adquirida per la UIB.
  4. La Universitat de les Illes Balears serà la propietària dels resultats obtinguts. No obstant això, l'empresa Pastor, SA, també en disposarà i els podrà fer servir per al desenvolupament dels seus productes.

Tercera . Durada. Aquest conveni té una validesa de dos anys.

Quarta . Seguiment del conveni. La comissió mixta creada a l'acord de col·laboració 1161, formada per quatre persones, dues de Pastor, SA, i dues de la Universitat de les Illes Balears, vetllarà pel bon desenvolupament del conveni.

 

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per Pastor, SA,

Sebastià Pastor
Director

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de març de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de maig de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).