Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc entre la Universitat de les Illes Balears i el Riskal Holding Empresarial, SL

Palma, 1 de juliol de 2009

REUNITS

D'una part, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), segons el nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), amb domicili social a Palma, carretera de Valldemossa, km 7.5, CP 07122, i CIF Q0718001A.

I, de l'altra, el senyor Joan Gelabert Martínez, administrador de l'entitat Riskal Holding Empresarial, SL (d'ara endavant, el Riskal), amb domicili social a Palma, carrer d'Antònia Martínez, 1, CP 07010, i CIF B-07859549, inscrita al Registre Mercantil de Palma número 3, al tom 1506, llibre 0, foli 51, secció 8, full PM-27678, inscripció 6, en virtut de l'escriptura atorgada el dia 21 de març de 2002 davant el notari senyor J. A. Herrero de Lara.

Actuen, la doctora Montserrat Casas, en representació de la UIB, i el senyor Joan Gelabert, en representació de l'entitat Riskal, i es reconeixen mútuament posseir la capacitat legal i el poder suficient per fer aquest acte.

EXPOSEN

I. Que ambdues parts desitgen de subscriure un acord marc de col·laboració amb la finalitat de cercar fórmules de cooperació, per tal d'aconseguir les modalitats que siguin eficaces i operatives i de les quals es derivin resultats positius per a ambdues parts.

II. Aquestes modalitats han de permetre d'aprofitar adientment llurs recursos humans i materials, tot evitant possibles duplicitats d'esforços i de mitjans en el desenvolupament de l'activitat cultural en temes afins i complementaris d'interès comú.

Per això,

ACORDEN

Primer. La col·laboració cultural serà duta a terme de conformitat amb alguna de les modalitats indicades a continuació:

Cooperació en la realització conjunta de programes culturals de durada indefinida, que impliquin o no la creació i el manteniment de centres o de serveis mixts.

Cooperació en la realització conjunta de projectes concrets. En aquests casos, la col·laboració comença i acaba amb la iniciació i la finalització del projecte.

Intercanvi d'informació i assessorament mutu en la planificació, l'organització i l'execució de congressos, conferències, tertúlies, videoconferències, exposicions i tots altres temes culturals d'interès comú; com ara la planificació, l'organització i l'execució de concerts de música clàssica, retransmissions d'òperes, projecció de documentals, etc.

Tots els altres que siguin considerats interessants per ambdues parts, dins les activitats culturals que constitueixen l'objecte d'aquest conveni marc.

Segon. Als convenis específics derivats d'aquest conveni marc s'hi han d'especificar tots els detalls del programa en concret; en qualsevol cas, s'ha de mantenir sempre l'autonomia d'organització interna, pressupostària i administrativa de cadascuna de les parts participants en la col·laboració.

Tercer. Si la naturalesa dels convenis específics derivats d'aquest conveni marc ho aconsella, es constituirà una comissió mixta, en règim de paritat, amb representants de la UIB i del Riskal, designats per les parts respectives. Aquesta comissió serà l'òrgan de potenciació, seguiment i avaluació de les accions derivades del present conveni marc, i de l'arbitratge en cas de conflicte.

Quart. El present conveni marc és vàlid per 5 anys, després dels quals serà prorrogat automàticament per períodes iguals si no el denuncia cap de les parts amb una antelació de sis mesos.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

Per Riskal Holding Empresarial, SL,

Joan Gelabert
Administrador

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de maig de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).