Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la fundació es baluard museu d'art modern i contemporani de palma i la universitat de les illes balears

Palma, 26 de maig de 2009

REUNITS

D'una part, la directora d'Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, senyora Cristina Ros Salvà, com a representant de la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, amb domicili fiscal al carrer del Baluard de Sant Pere s/n i CIF G57223992.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

En virtut de les atribucions conferides per les respectives institucions,

EXPOSEN

Que l'Àrea de Difusió Cultural d'Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, persegueix la millora de la qualitat del programa educatiu que ofereix als centres educatius. Concretament, pretén fer accessibles les visites i els tallers a qualsevol tipus de discapacitat i/o malaltia mental que pugui presentar l'alumnat visitant.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través de la Facultat d'Educació i en concret del grup de recerca en educació inclusiva i diversitat (GREID), té entre els seus objectius donar respostes amb la seva tasca d'investigació als problemes que, en el camp de l'educació, apareixen derivats de la discapacitat, als quals s'ha de cercar la resposta més adequada.

Ambdues institucions consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessari un enteniment i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Aquest conveni delimita el marc general de col·laboració entre l'Àrea de Difusió Cultural del Museu Es Baluard i el grup de recerca GREID de la Universitat de les Illes Balears, i per tant s'hi han d'integrar totes les actuacions que en aquest camp duguin a terme de mutu acord ambdues institucions.

Segona . Aquest conveni es desenvoluparà successivament en el seu marc mitjançant acords particulars sobre aspectes concrets que hauran de ser aprovats per la comissió mixta de seguiment que es creï a l'efecte, la qual trametrà a les parts informes sobre l'activitat desenvolupada amb la periodicitat que s'estimi oportuna.

Tercera . En el termini de trenta dies hàbils a partir de la firma del present conveni es constituirà la comissió mixta esmentada, que serà formada per dos representants de l'Àrea de Difusió Cultural del Museu Es Baluard i dos de la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta comissió s'ocuparà d'aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni.

La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l'aplicació del conveni o dels acords particulars que s'adoptin a l'empara d'aquest, correspon a la comissió mixta, el president de la qual, en cas d'empat, tindrà vot diriment.

Quarta . La comissió mixta, que serà presidida, sense vot de qualitat, de forma rotatòria, per períodes anuals, per un representant de cada una de les entitats signatàries, ha de reunir-se almenys dos cops l'any, o quan ho demani una de les parts. El primer any de vigència del present conveni, la presidència de la comissió mixta correspondrà al representant designat pel grup de recerca GREID.

Cinquena . El termini de durada del present conveni serà de dos anys a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà automàticament llevat que hi hagi una denúncia expressa d'alguna de les parts amb un mes d'antelació.

Sisena . L'Àrea de Difusió Cultural del Museu Es Baluard i el grup de recerca GREID coordinaran les seves accions mitjançant l'establiment de protocols específics sobre els aspectes d'interès comú per a ambdues parts.

Setena . Els àmbits bàsics de desenvolupament del present conveni són la col·laboració per fer accessibles a tothom les activitats que es duen a terme per als centres educatius de les Illes Balears, la investigació i la formació en matèries d'interès comú.

Vuitena . En matèria d'investigació, la comissió mixta establirà aquelles àrees en què sigui eficaç la col·laboració, i es podran sol·licitar les ajudes necessàries, econòmiques o d'una altra índole per donar prioritat a les investigacions que es considerin més rellevants.

En aquestes condicions queda formalitzat el present acord de col·laboració, que, aprovat pels compareixents, una vegada llegit, es firma en dos exemplars, al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Cristina Ros
Directora

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 de maig de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).