Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Club Rotary Palma Ramon Llull per a la concessió de dos ajuts de matrícula per a estudiants de la uib

Palma, 25 de juny de 2009

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat (en endavant, la UIB).

I de l'altra, el Sr. Carlos Forteza Steegman, com a president i en representació del Club Rotary Palma Ramon Llull, amb domicili a l'avinguda de Gabriel Roca, 33, 5è, 07014 Palma.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present document, i per això

 

EXPOSEN

  1. Que la UIB té com una de les seves tasques prioritàries impulsar l'excel·lència acadèmica tant en l'àmbit de la formació com en el de la recerca i, per tant, considera d'allò més adient incentivar els estudiants que demostren a través dels resultats a l'expedient acadèmic el seu esforç en aquest sentit.
  2. Que la UIB promou entre els estudiants dels darrers cursos la idea de la formació permanent i contínua, que va més enllà de la finalització dels primers estudis.
  3. Que el Club Rotary Palma Ramon Llull està convençut de la importància de l'excel·lència acadèmica en la formació dels futurs professionals de les Illes Balears i coneix la importància de la seva qualificació professional.
  4. Per tot això, la UIB i el Club Rotary Palma Ramon Llull volen palesar el seu esperit de col·laboració en la línia de l'excel·lència acadèmica, i estableixen en el present conveni la seva intenció de col·laborar a través de l'establiment d'una convocatòria d'ajuts de matrícula per premiar els millors expedients acadèmics i al mateix temps incentivar la matrícula en cursos de postgrau.

 

CLÀUSULES

Primera. Línies d'actuació de l'acord

El Club Rotary Palma Ramon Llull i la UIB concediran dos ajuts de matrícula, un per a l'estudiant amb més bon expedient acadèmic de la Facultat de Dret, sota el nom de Sebastià Palmer Cabrer (a.c.s., llicenciat en Dret, notari i membre del Club Rotary Palma Ramon Llull), i un altre per a l'estudiant amb més bon expedient acadèmic de la Facultat d'Economia i Empresa, sota el nom de Jaume Serra Crespí (a.c.s., llicenciat en Ciències Empresarials i membre de l'esmentat Club Rotary), que compleixin les condicions esmentades a la clàusula segona.

Segona. Alumnat beneficiari

Poden ser beneficiaris d'aquest acord els estudiants de les facultats de Dret i d'Economia i Empresa que compleixin en el moment de resoldre els ajuts corresponents a aquest acord les condicions següents:

  1. Ser residents a les Illes Balears com a mínim durant els últims cinc anys.
  2. Estar matriculats almenys de trenta crèdits del darrer curs dels estudis que imparteixen aquests centres.
  3. Tenir aprovats la meitat dels crèdits de la carrera que cursen.

Tercera. Selecció de l'alumnat

Els deganats de les facultats de Dret i d'Economia i Empresa proposaran, cadascú, a la comissió de seguiment d'aquest conveni, durant el mes de novembre, els deu millors expedients acadèmics que compleixin els requisits esmentats a la clàusula segona.

Quarta. Contingut econòmic i de col·laboració

El Club Rotary Palma Ramon Llull aportarà anualment, durant la vigència del present conveni, la quantitat de 2.400 euros per finançar els dos ajuts prevists al conveni. D'aquesta quantitat es destinaran anualment 1.200 euros a cada un dels ajuts.

Cinquena. Comissió de seguiment

Cada una de les parts nomenarà, en un termini no superior a tres mesos, una comissió de seguiment del present conveni. La comissió serà formada per sis persones, tres de les quals representaran la Universitat de les Illes Balears i tres el Club Rotary Palma Ramon Llull. Els representants del Club Rotary seran les Sres. Carme Ozonas i Maria Àngels Peruchet, vídues, respectivament, de Sebastià Palmer i Jaume Serra, i el president del Club.

Sisena. Resolució

La comissió de seguiment serà l'encarregada d'atorgar els ajuts entre els millors expedients proposats per cada un dels centres, que seran lliurats als seleccionats en el transcurs d'un acte dins la UIB. El Vicerectorat d'Estudiants i Campus notificarà, prèviament, la selecció als alumnes seleccionats i publicarà als mitjans de difusió de la UIB l'existència d'aquest ajut, així com dels seleccionats i de l'acte de lliurament.

Setena. Obligacions dels estudiants seleccionats

Els estudiants seleccionats adquireixen el compromís d'assistir a l'acte de lliurament dels ajuts.

Vuitena. Desenvolupament i vigència del conveni

La durada del present conveni és de tres anys, prorrogables de mutu acord entre ambdues parts, i començarà a partir de l'any acadèmic 2009- 2010.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, les dues parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

Pel Club Rotary Palma Ramon Llull,

Carlos Forteza
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de maig de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).