Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic en matèria de normalització lingüística entre la Universitat de les Illes Balears i l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Palma, 26 de juny de 2009

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, Antoni Martorell Reynés, director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en endavant EPRTVIB, elegit al ple del Parlament de les Illes Balears a la sessió del dia 18 de juliol de 2007, i com a administrador únic de Ràdio de les Illes Balears, SA (IB3 Ràdio), i Televisió de les Illes Balears, SA (IB3 Televisió).

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni específic i

 

MANIFESTEN

I. Que la UIB és una entitat de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent.

L'article 4 dels Estatuts de la UIB disposa que «la Universitat és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears». D'altra banda, l'article 6 dels esmentats estatuts disposa que «la Universitat és la institució oficial consultiva per tot el que faci referència a la llengua catalana».

En el mateix sentit, i d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, la UIB és la institució oficial consultiva per a tot allò que faci referència a la llengua catalana.

II. Que l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, entitat de dret públic creada per la Llei 7/1985, de 22 de maig, modificada per la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures fiscals i administratives, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per complir les seves finalitats, que consisteixen en la gestió dels serveis de radiodifusió i televisió, competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

III. Que la ràdio i la televisió de les Illes Balears es creen amb un caràcter estratègic intern que cerca la cohesió territorial i reforçar els senyals d'identitat de la comunitat balear, així com la promoció de la cultura en totes les seves manifestacions.

IV. Que la UIB i l'EPRTVIB, amb data 5 de març de 2008, signaren un conveni marc amb la finalitat d'establir un marc de col·laboració institucional entre les dues entitats per dur a terme actuacions conjuntes en relació amb diversos aspectes directament relacionats amb competències de les dues institucions.

V. Que l'esmentat conveni marc preveia la subscripció de convenis específics per dur a terme actuacions concretes, i en aquest context, i atesa la vigència del conveni marc de col·laboració, les parts acorden signar un conveni específic a l'empara de l'anterior, per tal de fomentar i impulsar l'adequat ús social de la llengua catalana.

Per tot això, les parts formalitzen aquest conveni específic amb subjecció als següents

ACORDS

1. OBJECTE

Aquest conveni específic té per objecte regular les relacions entre la UIB i l'EPRTVIB en matèria de foment dels usos adequats de la llengua catalana i d'edició, producció i difusió de material audiovisual.

2. OBLIGACIONS DE LES PARTS

A) La UIB es compromet a desenvolupar les actuacions següents d'acord amb les especialitats que s'indiquen:

Les funcions que durà a terme la UIB són les següents:

 • Avaluació permanent de la qualitat lingüística de totes les produccions
 • Actualització contínua del Llibre d'estil per als mitjans de comunicació orals i escrits
 • Servei de consulta amb l'autoritat normativa per a correctors
 • Disseny de la formació continuada de correctors i locutors
 • Organització de proves de nivell orals i escrites de llengua catalana
 • Avaluació permanent de la competència lingüística dels professionals de la comunicació d'IB3
 • Vinculació amb els criteris de l'autoritat normativa (Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB)
 • Emissió d'informes de qualitat lingüística a petició d'IB3

Aquesta unitat, que s'ubicarà a les dependències de l'EPRTVIB, dependrà directament del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

El cost anual aproximat d'aquests serveis és de 430.360,16 euros.

B) L'EPRTVIB es compromet a:

 • Abonar a la UIB anualment la quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (430.360,16 ¿), IVA inclòs. El pagament s'ha de realitzar mitjançant dotze mensualitats als seixanta (60) dies des de la data d'emissió de la corresponent factura per part de la UIB.

 • l'EPRTVIB pot utilitzar el Servei Lingüístic de la UIB per a la correcció de textos administratius de l'ens, i s'abonaran a la UIB els costs corresponents.

 • En cas de pròrroga tàcita del conveni, la quantia serà automàticament incrementada en la mateixa quantia en què s'incrementi al personal d'administracions públiques, com estableix la Llei de pressuposts generals de l'Estat.

3. VIGÈNCIA DEL CONVENI

Aquest conveni tindrà una vigència de cinc (5) anys, a partir de la signatura. Es prorrogarà tàcitament pel mateix període si cap de les parts signants no el denuncia amb una antelació mínima d'un mes.

Queda ben entès entre les parts que la vigència d'aquest conveni específic en cap cas no pot ser superior a la del conveni marc.

4. RESOLUCIÓ

En tot cas, aquest conveni es pot resoldre per alguna de les causes següents:

a) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

b) Per la denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim d'un mes d'anticipació.

c) Per les causes generals establertes per la legislació vigent.

 

I com a prova de conformitat, les dues parts signen el conveni específic en dos exemplars, al lloc i en la data que consten a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas
Rectora

Per l'Ens Públic de Radiotelevisió, Antoni Martorell
Director general

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de maig de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).