Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'empresa Dentapnea, SL, per a la creació de la Càtedra d'Alimentació i Salut Bucodental

Palma, 13 de juliol de 2009

 

REUNITS

D'una banda, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, amb DNI núm. 40275075M, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Pere Riutord Sbert, amb DNI núm. 42993690C, en qualitat d'apoderat de l'empresa Dentapnea, SL, amb domicili al carrer de Lluís Martí, núm. 3 baixos, de Palma, inscrita al Registre Mercantil de Palma, tom 1998, llibre 0, foli 205, i al Llibre de Societats, full núm. PM-44573, inscripció 1a, amb CIF B-57219941, que actua en representació d'aquesta societat.

Cadascun exerceix la representació legal de l'entitat que representa i reconeixent-se mútuament la capacitat legal per subscriure el present conveni

 

MANIFESTEN

PRIMER . Que la UIB desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic de qualitat, i està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i la investigació, què és la innovació i la modernització del sistema productiu i empresarial.

SEGON . Que Dentapnea, SL, és una empresa de capital 100% balear que es dedica als serveis propis d'una clínica dental i explotació de qualsevol negoci relacionat amb l'odontologia i la medicina en general, així com la roncopatia crònica i les apnees del son, i que té experiència a integrar la informació relativa als riscs sanitaris derivats de la praxi alimentària i la seva relació amb les patologies bucodentals.

TERCER . Que la UIB i Dentapnea, SL, coincideixen en l'anàlisi de l'elevat interès i rellevància estratègica que suposa el desenvolupament de tècniques i pràctiques orientades a la millora dels hàbits alimentaris, posant l'accent en la millora de la salut bucodental.

QUART . Que per això, el foment, divulgació, estudi i investigació de tècniques i habilitats orientades a la millora de la praxi alimentària i, en especial, a la seva relació amb la salut bucodental, així com al desenvolupament de noves tècniques formatives i d'investigació en odontologia, constitueixen els eixos prioritaris d'actuació en àmbits socials molt diversos, i en especial en l'universitari a través de les seves actuacions docents i de recerca, i la seva potenciació és fonamental.

CINQUÈ . Que la col·laboració entre la UIB i Dentapnea, SL, constitueix la millor garantia perquè l'esmentada potenciació es dugui a terme en l'àmbit de les Illes Balears.

SISÈ . Que ambdues entitats estan interessades a establir un conveni de col·laboració que permeti avançar en el desenvolupament dels seus corresponents objectius en els àmbits esmentats.

Per tot això formalitzen el present acord mitjançant les següents

 

CLÀUSULES

Primera. Objectiu

La UIB procedirà a la creació de la Càtedra d'Alimentació i Salut Bucodental a partir del curs acadèmic 2009-2010. La Càtedra tindrà per objecte promocionar activitats docents, de recerca i difusió de la praxi alimentària i, en especial, per la seva relació amb la salut bucodental, així com el desenvolupament de noves tècniques formatives i de recerca en odontologia en tots els àmbits en què sigui aplicable.

Segona. Activitats genèriques

Les activitats de la Càtedra inclouen:

  1. Suport a les accions formatives del Màster Oficial en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments, en especial al desenvolupament d'assignatures relacionades amb l'alimentació i la salut bucodental, les activitats pràctiques i els treballs de fi de màster.
  2. Suport a les accions formatives dels títols propis de la UIB relacionats amb l'alimentació, la salut bucodental i l'odontologia i, en especial, als títols: Màster en Cirurgia i Implantologia Oral, Màster en Cirurgia i Estètica Dental, Màster en Estètica i Implantologia Oral, Especialista Universitari en Implantologia Oral, Especialista Universitari en Estètica Dental i Especialista Universitari en Cirurgia Oral.
  3. Seminaris, col·loquis i simposis.
  4. Actuacions de recerca conjuntes.

Tercera. Actuacions específiques

Per a cada programa o projecte a realitzar dins les actuacions de recerca conjuntes es desenvoluparà un protocol específic que estableixi els objectius concrets, així com les condicions d'execució, de les activitats previstes.

Quarta. Consell de Direcció

La Càtedra es regirà per un Consell de Direcció que tindrà la composició següent:

La Rectora o persona que delegui.

Dos professors de la UIB que realitzin activitats docents en el títol de postgrau oficial esmentat a la clàusula segona. Ambdós actuaran com a codirectors de la Càtedra.

Dos representants de Dentapnea, SL, que designarà l'empresa.

Cinquena. Dotació econòmica

Dentapnea, SL, aportarà, a partir del curs 2009-2010, la quantitat anual de 30.000 euros per a la creació de la Càtedra, que es destinaran a qualsevol de les activitats i actuacions indicades a l'apartat segon, incloent-hi, si fa al cas, la contractació de professorat, que s'adscriuria al Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la UIB.

Sisena. Desenvolupament i vigència

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i es prorrogarà anualment, llevat que alguna de les parts el denunciï, la qual cosa ha d'anunciar que farà amb una antelació mínima de tres mesos. En aquest cas, les parts es comprometen a finalitzar les accions que durant el curs en què es trobin hagin iniciat.

I perquè consti, signen aquest conveni al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per Dentapnea, SL,

 

Montserrat Casas
Rectora

Pere Riutord
Apoderat

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de maig de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).