Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre l'institut d'estudis baleàrics i la universitat de les illes balears

Palma, 11 de juny de 2009

REUNITS

D'una banda, el senyor Sebastià Serra Busquets, com a president de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), que actua en representació d'aquest, amb domicili al carrer dels Paraires, 24, 5è, 1a, 07001 Palma.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

I. Que en data 20 de novembre de 2008 varen signar un conveni amb l'objecte de crear una beca de col·laboració a temps parcial, de vint-i-cinc hores setmanals, d'acord amb la normativa de becaris de col·laboració de la UIB, des de l'1 de gener de 2009 fins al 31 de desembre de 2009, a càrrec de l'IEB.

II. Que la clàusula tercera establia que «si l'IEB no diu el contrari en un període previ de dos mesos d'antelació, la beca serà prorrogada automàticament i anualment. Al mes de desembre el becari/ària presentarà un informe de la feina realitzada al tutor i a l'IEB. La pròrroga d'aquesta beca de col·laboració estarà condicionada a l'aprovació de l'informe presentat al tutor i al representant de l'IEB»

III. Que la clàusula cinquena establia que «l'Institut d'Estudis Baleàrics finançarà el grup de recerca Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani amb un import de 15.600 (quinze mil sis-cents) euros anuals amb l'objecte de dotar la beca esmentada»

IV. Que és voluntat de l'IEB formalitzar una addenda al conveni signat el 20 de novembre de 2008, i donar una nova redacció a les clàusules tercera i cinquena, relatives a la pròrroga i a la justificació econòmica de les despeses, respectivament.

Per tot això, les parts formalitzen aquesta addenda, que sotmeten als següents

ACORDS

Primer . Es modifica la clàusula tercera, que passa a tenir el contingut següent:

«Clàusula tercera. Durada. Aquesta beca tindrà una durada de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2009 fins al 31 de desembre de 2009, i podrà ser renovada de forma expressa abans que acabi per acord d'ambdues parts. El mes de desembre el becari/ària presentarà un informe de la feina realitzada al tutor i a l'IEB. La pròrroga d'aquesta beca de col·laboració estarà condicionada a l'aprovació de l'informe presentat al tutor i al representant de l'IEB.»

Segon . Es modifica la clàusula cinquena, que passa a tenir el contingut següent:

«Clàusula cinquena. Finançament de la beca. L'Institut d'Estudis Baleàrics finançarà el grup de recerca Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani amb un import de 15.600 (quinze mil sis-cents) euros anuals amb l'objecte de dotar la beca esmentada. El 2009 aquest finançament anirà a càrrec de la partida pressupostària 71 101 455C01 4411300. Alhora, la Universitat de les Illes Balears justificarà aquesta despesa amb les certificacions pertinents.»

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Institut d'Estudis Baleàrics,
Sebastià Serra
President

Vist i plau.
Pel grup de recerca Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani,

Miquel Duran

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 26 de maig de 2009 i la va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).