Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consorci Centre Balears Europa i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 19 de desembre de 2008

PARTS

Francesca Vives Amer, consellera de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears i presidenta del Consorci Centre Balears Europa, segons l'article 14 dels Estatuts del Consorci, com a representant d'aquest, amb domicili social al carrer del Palau Reial, núm.17, 07001 Palma, i CIF núm. Q5755001-D.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, nomenada pel Decret 55/2007, de 20 d'abril, en l'exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat, amb domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, i CIF núm. Q0718001-A.

ANTECEDENTS

 1. La Unió Europea representa una realitat que incideix en la vida quotidiana de les universitats a través de les directives i els programes que representen una possibilitat de finançament per a la recerca i innovació dins la comunitat universitària.
 2. El Consorci Centre Balears Europa (a partir d'ara, CBE) té com a objectius organitzar i promoure activitats relacionades amb la Unió Europea, així com també coordinar i assessorar en temes europeus les entitats que en formen part.
 3. La Universitat de les Illes Balears (d'ara en endavant, UIB) és membre integrant del Consorci CBE i com a tal té un especial interès a concórrer a les convocatòries de finançament del nou programa operatiu 2007-2013, atesa la seva incidència en matèries de la seva competència.
 4. L'experiència de col·laboració dels darrers anys entre ambdues institucions mostra la necessitat d'establir un nou marc d'actuació que permeti el desenvolupament de gestió de projectes europeus que contribueixin a assolir els objectius de la UIB.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Aquest conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre el CBE i la UIB per a la prestació de suport i assistència tècnica, per part del tècnic del CBE assignat, Sr. Antonio Reinoso Pascual, en els aspectes següents:

  1. Assessorament durant l'elaboració dels projectes.
  2. Emplenament de formularis i documentació a les convocatòries.
  3. Assessorament en la gestió dels projectes durant la seva execució.
  4. Realització d'informes de justificació en el procés de seguiment i control dels projectes.
  5. Seguiment econòmic per a la tramitació de les certificacions dels projectes.

2. La Gerència del CBE i la Gerència de la UIB seran responsables de la coordinació d'aquests treballs perquè, sens perjudici de l'operativitat en la seva realització, estableixin les pautes i els criteris que s'hagin de complir.

3. El Centre Balears Europa es compromet a:

  1. Formar i coordinar la persona assignada.
  2. Donar resposta a les consultes realitzades per la UIB a través del tècnic qualificat.

4. La UIB es compromet a:

  1. Proporcionar l'equipament necessari perquè el tècnic desenvolupi correctament la seva activitat.
  2. Facilitar al tècnic la informació i documentació adient per dur a terme l'assistència tècnica.
  3. Comunicar al CBE qualsevol aspecte en relació amb el funcionament d'aquest conveni amb suficient antelació per poder adoptar les mesures oportunes.
5. Aquest conveni es mantindrà vigent fins al 31 de desembre de 2011.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Pel Consorci Centre Balears Europa,
Per la Universitat de les Illes Balears,
Francesca Vives
Presidenta
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de novembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).