Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre ParcBIT Desenvolupament, SA, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 24 d'abril de 2009

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Carles Manera Erbina, president i conseller delegat de l'entitat ParcBIT Desenvolupament, SA, en virtut de l'escriptura atorgada davant el notari de Palma Álvaro Delgado Truyols, en data 31 d'agost de 2007, amb número de protocol 3042.

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en virtut del nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), i en ús de les facultats atribuïdes per l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i l'article 30.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre.

Totes les parts actuen amb la representació que exerceixen i amb la capacitat legal suficient.

MANIFESTEN

Primer . Que l'article 1.2.c) («Funcions de la Universitat») de la LOU estableix com una de les funcions de la Universitat al servei de la societat la difusió, la valoració i la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic.

En el mateix sentit i aprofundint sobre la qüestió, l'article 41.3 («Foment de la recerca, del desenvolupament científic i de la innovació tecnològica a la Universitat») de la LOU determina que la transferència del coneixement és una funció de les universitats, les quals han de determinar i establir els mitjans i els instruments necessaris per facilitar la prestació d'aquest servei social per part del personal docent i investigador.

Segon . Que l'article 4 («Atencions especials») dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears determina que la Universitat de les Illes Balears és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears.

Tercer . Que la Llei 2/1993, de 30 de març, de la Presidència del Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears va determinar la creació d'un parc industrial d'alta tecnologia, amb un concepte urbanístic d'alta qualitat, situat al terme municipal de Palma, per tal d'implantar-hi un conjunt d'empreses seleccionades que desenvolupin activitats de recerca, alta tecnologia i serveis avançats. Tal com indica la Llei 2/1993, el ParcBIT es va constituir per crear un entorn adequat per promoure la innovació tecnològica a totes les illes Balears, afavorir la implantació de professionals qualificats i potenciar la creació i l'actuació d'empreses d'alt valor afegit.

Des de la seva creació, el ParcBIT s'ha consolidat com a parc cientificotecnològic, amb presència de centres de recerca i tecnològics, així com d'un elevat nombre d'empreses innovadores basades en tecnologia i professionals altament qualificats. Alguns dels projectes empresarials ubicats al ParcBIT són empreses per escissió acadèmiques ( spin-off ) originades a la UIB.

Quart . Que les instal·lacions i els serveis existents en els terrenys que gestiona el ParcBIT constitueixen un marc idoni per a la realització d'activitats de transferència del coneixement i la tecnologia de la Universitat i, en conseqüència, per al desenvolupament econòmic i social de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Cinquè . Que existeix per part de la Universitat de les Illes Balears interès i voluntat de col·laborar i incentivar activitats de cooperació tecnològica amb les empreses que es troben situades al ParcBIT en els diferents àmbits de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic, així com també d'estimular la generació i creació d'empreses que sorgeixin a partir de tasques impulsades pels grups de recerca. En conseqüència, d'aquesta forma la Universitat dóna compliment a una de les funcions que li encomanen els articles 1.2.c) i 41.3 de la LOU.

Per la seva banda, el ParcBIT dóna compliment a la seva funció de parc cientificotecnològic estimulant i impulsant el flux de coneixement i tecnologia entre universitats, institucions d'investigació, empreses i mercats; impulsant la creació i el creixement d'empreses innovadores mitjançant mecanismes d'incubació i de generació centrífuga ( spin-off ) i proporcionant altres serveis de valor afegit, així com espai i instal·lacions de gran qualitat. Consegüentment, el ParcBIT té un interès estratègic a col·laborar amb la UIB.

Sisè . Que la proximitat geogràfica entre el campus de la UIB i els terrenys del ParcBIT possibilita l'establiment d'estratègies de cooperació en matèria d'infraestructures i equipaments, i això fa que sigui encara més senzill assolir els objectius esmentats. Així mateix, aquest veïnatge facilita que hi pugui haver una col·laboració més estreta entre els seus laboratoris i els equips que hi treballen; de fet, actualment, ja hi ha en funcionament diverses empreses derivades de les activitats de recerca de la UIB situades al ParcBIT i està previst que hi hagi un centre dedicat als grups competitius de recerca de la UIB.

Setè . Que aquesta col·laboració per coordinar esforços i coneixements per poder potenciar la investigació i la transferència del coneixement i la tecnologia fa que es pugui assolir l'objectiu d'aconseguir un campus d'excel·lència internacional, amb la qual cosa es crea un entorn acadèmic, emprenedor i innovador adreçat a obtenir una alta visibilitat internacional.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

El present conveni té per objecte impulsar la col·laboració entre les parts per a la participació en el programa del Campus d'excel·lència internacional (CEI) inclòs en l'estratègia Universitat 2015 del Ministeri de Ciència i Innovació, que té per objecte impulsar un major compromís del sistema universitari amb els reptes socials i els canvis econòmics de la nostra societat, amb la qual cosa es realitza un gran pacte social per l'educació superior entre l'Administració General de l'Estat, les administracions autonòmiques, les universitats, els agents socials i econòmics i la societat en general per tal d'assolir els reptes de la globalització en l'horitzó del 2015.

En aquest sentit, les parts es comprometen a estimular la generació d'empreses que sorgeixin a partir del desenvolupament de la tecnologies impulsades pels grups de recerca de la UIB i a facilitar la col·laboració d'aquests grups amb les empreses situades al ParcBIT.

Segona. Convenis específics

El tipus i l'amplitud de les cooperacions, els concerts, els intercanvis, els programes i les actuacions comunes es definiran específicament i seran objecte de protocols específics que s'afegiran a aquest conveni, una vegada signats.

Cadascuna de les accions a desenvolupar a l'empara d'aquest conveni marc es concretarà en el protocol específic corresponent, el qual indicarà com a mínim:

1. L'acció a desenvolupar.

2. Les obligacions econòmiques, si escau, que sorgeixin de l'execució de l'activitat.

3. Les altres obligacions que assumeixin les parts.

Tercera. Seguiment del conveni

1. Es constituirà una comissió mixta de seguiment, integrada per tres representants de cada una de les parts signants, amb els objectius de vetllar perquè s'acompleixi el que s'estableix en aquest conveni, d'impulsar els acords derivats d'aquest conveni i també de resoldre, si escau, les qüestions relatives a la seva interpretació o aplicació.

En conseqüència, serà funció de la comissió esmentada l'avaluació de les activitats realitzades i la proposta de les actuacions adients a l'empara del present conveni.

2. La comissió pot sol·licitar la participació de terceres persones per tractar de resoldre aspectes específics del conveni.

Quarta. Vigència

El present conveni de col·laboració té una vigència de quatre anys comptats a partir de la data de la signatura, i es pot prorrogar per un període igual mitjançant acord exprés de ParcBIT Desenvolupament, SA, i de la UIB, respectivament.

Els representants de les institucions participants signen dos exemplars d'aquest conveni, originals igualment vàlids. Cada una de les parts se'n queda un exemplar, un cop signats al lloc i en la data esmentats.

Per la Universitat de les Illes Balears, Per ParcBIT Desenvolupament, SA,

Montserrat Casas
Rectora

Carles Manera
President

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 d'abril de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de maig de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).