Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 7 de maig de 2009

REUNITS

D'una part, la degana autonòmica a les Illes Balears del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya, senyora Silvia Núñez Sánchez.

I de l'altra, Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), pel qual és nomenada rectora de la UIB, com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

EXPOSEN

Que en data 13 de febrer de 2002, el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya i la UIB varen signar un conveni per desenvolupar programes de cooperació en el camp de la docència i formació dels estudiants de la Facultat de Dret en matèria de Dret Registral. En concret, en aquest conveni el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils es comprometia a finançar la impartició d'una assignatura de Dret Registral en els estudis de la llicenciatura de Dret.

Que la clàusula quarta fixava per al conveni una vigència mínima d'un any, amb una previsió de renovació automàtica. A l'empara d'aquesta previsió, el conveni s'ha renovat anualment de manera tàcita.

Que a la clàusula segona de l'esmentat conveni es fixava una aportació anual de 8.600 euros per fer front a la contractació del professorat de l'assignatura. Anualment, la Llei de pressuposts generals de l'Estat fixa els increments dels sous i de les obligacions socials del professors associats. En aquesta clàusula no es conté cap previsió d'actualització dels costs derivats de la contractació del professorat.

Que, tenint en compte tot l'anterior, es fa necessari introduir una previsió d'actualització automàtica, d'acord amb el que estableix la Llei de pressuposts generals de l'Estat, dels costs de contractar els professors associats per impartir l'assignatura.

Per tot això, ambdues parts signen el present acord específic, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Modificació de la clàusula segona del Conveni de 13 de febrer de 2002

La clàusula segona, lletra a), del Conveni de col·laboració entre el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya i la UIB tindrà la redacció següent:

«A) El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya es compromet a finançar i abonar a la UIB el cost de dos professors associats de tres hores setmanals per impartir una assignatura de Dret Registral en els estudis de la llicenciatura o grau de Dret, amb la denominació que correspongui al pla d'estudis, així com, si ambdues parts hi estan d'acord, col·laborar en altres tasques de caire pràctic en els estudis de Dret. La quantia en què es fixa aquesta aportació i que inclou el percentatge previst a l'article 126 dels Estatuts de la UIB és, per a l'any acadèmic 2007-2008, de 13.348 (tretze mil tres-cents quaranta-vuit) euros. Així mateix, i en la mesura que, de conformitat amb la clàusula quarta, aquest conveni continuï vigent, l'esmentada quantitat s'incrementarà anualment amb les previsions contingudes a la Llei de pressuposts generals de l'Estat per fer front als sous i les obligacions fiscals i de seguretat social derivades de la contractació dels professors associats que imparteixen l'assignatura.»

Segona. Entrada en vigor

Aquest acord entrarà en vigor el dia que se signi.

I com a mostra de conformitat i acceptació, ambdues parts subscriuen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Pel Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya,
Montserrat Casas
Rectora
Silvia Núñez
Degana autonòmica a les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 4 de febrer de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).