Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de pròrroga per al 2009 del i protocol de desenvolupament del conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Mallorca, Tirme, SA, i la Universitat de les Illes Balears, per dur a terme les actuacions previstes al Programa de mesures i vigilància ambiental

Palma, 26 de febrer de 2009

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representat d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Àngel Fernández Homar, amb NIF 42958251-R, en qualitat de director gerent de TIRME, SA, domiciliada a la carretera de Sóller, km 8,2, Palma, que actua en representació d'aquesta.

ANTECEDENTS

El dia 20 de setembre de 2002 les entitats que encapçalen aquest document signaren un conveni de col·laboració amb la finalitat de realitzar les actuacions següents:

 • El control i seguiment mediambiental de les infraestructures de tractament dels residus urbans de Mallorca que s'indiquin
 • El desenvolupament de projectes de recerca + desenvolupament + innovació en matèria de gestió, tractament i reciclatge de residus
 • El desenvolupament de programes de formació en matèria de gestió, tractament i reciclatge de residus.

L'esmentat conveni, renovat el dia 23 de maig de 2007, estipula que TIRME, SA, en qualitat de concessionària del Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca, signarà amb la Universitat de les Illes Balears els contractes necessaris que en cada cas s'estableixin per dur a terme les actuacions concretes i on es preveuran els aspectes tècnics i econòmics de la col·laboració.

El dia 1 de gener de 2003 les entitats assenyalades varen signar el I protocol de desenvolupament del conveni de col·laboració per dur a terme les actuacions previstes en el Programa de mesures i vigilància ambiental.

El dia 22 de maig de 2007 aquest protocol es va prorrogar per mutu acord entre les parts. La dita pròrroga va ser modificada amb data 19 de desembre de 2007, amb una durada d'1 any a comptar des l'1 de gener de 2008.

ACORDS

Primer . És l'objecte del present document la pròrroga, de mutu acord entre les parts, de la durada del conveni de col·laboració signat el dia 22 de maig de 2007, i modificat el dia 19 de desembre de 2007, per a la realització de les actuacions previstes al Programa de mesures i vigilància ambiental de les instal·lacions del PDSGRUM recollides a l'annex I que s'adjunta.

Segon . La vigència de la present pròrroga és d'un any a comptar de l'1 de gener de 2009, prorrogable per períodes anuals, per mutu acord entre les parts, excepte denúncia expressa d'alguna d'elles, la qual cosa s'ha de comunicar almenys amb dos mesos d'anterioritat a la data de finalització del present conveni.

Tercer . La UIB aportarà, segons les seves disponibilitats, els recursos humans i materials necessaris per desenvolupar les actuacions objecte del present conveni.

Quart . TIRME, SA, aportarà, amb la mateixa finalitat, la quantitat següent:

Any 2009: 344.760,00 euros + IVA

TIRME, SA, designa com a responsable per a la coordinació dels treballs amb la UIB la senyora Amàlia Cerdà Lacaci, del Departament de Medi Ambient i Qualitat.

Cinquè . Es mantenen vigents la resta d'acords recollits al document signat el dia 22 de maig de 2007 (ref. 1486) en relació amb la forma de pagament, la modificació de les tasques reflectides a l'annex adjunt, el lliurament d'informes i les subcontractacions.

I com a prova de conformitat, les parts signen aquesta pròrroga al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per TIRME, SA,

Montserrat Casas
Rectora
Àngel Fernández
Director Gerent

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de febrer de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de març de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex 1
Tasques que ha de realitzar la UIB en el marc del conveni Consell Insular de Mallorca - UIB - TIRME, SA p er a l'any 2009

Segons el PROGRAMA DE MESURES I VIGILÀNCIA AMBIENTAL DE LES INFRAESTRUCTURES PREVISTES AL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS DE MALLORCA (PDSGRUM)

1. CONTROL D'AIGÜES

1.1. Zona saturada
1.1.1. Instal·lacions emplaçades a la zona 1 del PDSGRUM

Per al control específic de les instal·lacions es farà mostreig i anàlisis dels pous amb la numeració i les coordenades següents

Pou núm.

Coordenades UTM (X,Y) Cota s.n.m.

75

471845, 4387715 75

42

472120, 4386900 66

14

472620, 4386975 70

39

471950, 4389175 92

60

472500, 4388500 86

34

472760, 4388580 87

5

473200, 4387950 80

23

473475, 4388150 83

1

472850, 4387935 79

Amb la freqüència i els paràmetres següents:

a.1) Per al control de la planta de metanització, la de selecció d'envasos i la de compostatge, es prendran mostres als pous núm. 75 (aigües amunt), 42 i 14 (aigües avall) cada any. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa, sulfats, nitrats, nitrits, clorurs, bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr, Hg i microbiològic (coliformes fecals, coliformes totals, aerobis a 22 °C, aerobis a 37 °C, estreptococs fecals, clostridis sulfitoreductors).

a.2) Per al control de la planta de tractament d'escòries i del dipòsit de cendres es prendran mostres als pous núm. 39 (aigües amunt), 60 i 34 (aigües avall) amb periodicitat trimestral durant la fase d'explotació. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, clorurs, composts orgànics totals (TOC), Sb, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, carbonats/bicarbonats, fluorurs, sulfats, Al, Cu, Fe, Mn, Zn, cianurs, índex de fenols, composts orgànics halogenats adsorbibles (AOX), K, conductivitat, nitrats, Ca, Mg i Na.

Una mostra idèntica a la mostra que s'ha d'analitzar es lliurarà a TIRME per tal de fer l'analítica de dioxines i furans segons s'indica a la resolució de la Comissió Balear de Medi Ambient relativa a l'avaluació d'impacte ambiental del dipòsit de seguretat per a les cendres cimentades.

a.3) Per al control de l'abocador d'emergència i de la planta incineradora es prendran mostres als pous núm. 34 (aigües amunt), 95, 23 i 5 (aigües avall) amb una periodicitat trimestral durant la fase d¿explotació (s'ha d'emetre un informe anual) i semestral a la fase de clausura durant trenta anys. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, conductivitat, clorurs, TOC, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, K, carbonats/bicarbonats, nitrats, nitrits, amoni, sulfats, Cu, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, índex de fenols, AOX, plastificants (butil benzil ftalat, di(2-etilhexi) ftalat, di-n-butil ftalat, di-n-octil ftalat, dietil ftalat i dimetil ftalat) i microbiològic (coliformes fecals, coliformes totals, aerobis a 22 °C, aerobis a 37 °C, estreptococs fecals, clostridis sulfitoreductors).

1.2. Aigües residuals i lixiviats

El mostreig es farà d'acord amb l'empresa explotadora, a la qual s'han de notificar les dades i l'horari previst per evitar interferències amb el funcionament normal de les instal·lacions de TIRME.

1.2.1. Instal·lacions ubicades a la zona 1

 • Per al control de la planta de metanització, la de selecció d'envasos i la de compostatge es prendrà una mostra de la bassa de l'estació depuradora, mensualment quan l'aigua s'utilitzi per a reg i quinzenalment quan s'aboqui a jaç públic. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, demanda bioquímica d'oxigen (DBO), demanda química d'oxigen (DQO), sòlids en suspensió, Escherichia coli , nematodes, fòsfor total, nitrogen total, nitrats i volum de l'abocament.
 • Per al control de la planta de tractament d'escòries, aquesta mostra es prendrà a la sortida del sistema de depuració d'aigües residuals propi de la instal·lació. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, demanda bioquímica d'oxigen (DBO), demanda química d'oxigen (DQO), sòlids en suspensió, Escherichia coli , nematodes, fòsfor total, nitrogen total, nitrats i volum de l'abocament.
 • Per a la vigilància del dipòsit de cendres i durant la fase d'explotació es prendran mostres a la bassa de lixiviats, i es determinarà amb una periodicitat mensual el volum evacuat i trimestral la seva composició. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, clorurs, TOC, Sb, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, carbonats/bicarbonats, fluorurs, sulfats, Al, Cu, Fe, Mn, Zn, cianurs, índex de fenols, AOX i volum de lixiviats.

1.2.2. Estacions de transferència

A les estacions de transferència ET-1 (Calvià), ET-2 (Alcúdia), ET-4 (Campos) i ET-5 (Manacor) la presa de mostra es durà a terme a l'entrada i a la sortida de l'estació depuradora coincidint amb els períodes d'evacuació, i a l'ET-3 (Centre), a l'estació depuradora municipal de Binissalem. La freqüència del mostreig serà mensual si l'aigua s'utilitza per a reg i quinzenal si s'aboca a jaç públic. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, DBO, DQO, sòlids en suspensió, Escherichia coli , nematodes, fòsfor total, nitrogen total, nitrats i volum.

1.3. Aigües pluvials

1.3.1. Instal·lacions ubicades a la zona 1

 • Per al control de la planta de metanització, la de selecció d'envasos i la de compostatge es prendrà una mostra a la bassa de pluvials per determinar el volum evacuat i la DBO5. La freqüència del mostreig serà donada en funció de la pluviometria.
 • Per a la vigilància del dipòsit de cendres es prendrà una mostra a la bassa de pluvials i es determinarà el volum de lixiviats amb una periodicitat mensual, i la seva composició, amb una periodicitat trimestral durant la fase d'explotació. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, clorurs, TOC, Sb, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, carbonats/bicarbonats, fluorurs, sulfats, Al, Cu, Fe, Mn, Zn, cianurs, índex de fenols, AOX i volum de lixiviats.
La UIB designa com a responsable per a la realització d'aquestes tasques el professor Sebastià Albertí, director dels Serveis Cientificotècnics, i el professor Jordi Lalucat Jo per a la part corresponent a les anàlisis microbiològiques.

 

2. CONTROL D'IMMISSIONS

2.1. Vigilància de la zona 1

a) Per al control del conjunt d'instal·lacions ubicades a la zona 1 es mantindrà en funcionament l'actual estació automàtica ubicada a l'Hospital Joan March. S'utilitzarà com a punt de mostreig per als paràmetres que s'indiquen a continuació.

a.1) Paràmetres per determinar en continu:

SO 2 , NO, NO 2 , O 3 , total de partícules en suspensió. Es determinaran, alternativament i en cicles quadrimestrals, durant tres mesos, partícules PM-10, i durant un mes, PM- 2,5. Dades meteorològiques: temperatura, pressió, pluviometria, direcció i velocitat del vent.

a.2) Paràmetres per determinar en mostreigs periòdics:

Alternativament i en cicles quadrimestrals:

 • 1r mes: Distribució de mides de partícules (mínim 7 mostres/mes).
 • 2n mes: Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Fe, Zn i V (mín. 10 mostres/mes).
 • 3r mes: Hidrocarburs policíclics aromàtics en fase particulada (mín. 10 mostres/mes).
 • 4t mes: Metalls pesants per distribució de partícules (mín. 7 mostres/mes).

b) Com a molt a partir de l'1 de gener de 2002 es duran a terme campanyes mitjançant una estació mòbil en zones habitades properes a les instal·lacions (Palmanyola, Es Garrovers i Son Sardina) i es determinaran els paràmetres que s'indiquen a continuació.

b.1) Paràmetres per determinar en continu:

SO 2 , NO, NO 2 , O 3 , total de partícules en suspensió (PM-10). Dades meteorològiques: temperatura, pressió, pluviometria, direcció i velocitat del vent.

b.2) Paràmetres per determinar en mostreigs periòdics (amb un mínim de 10 mostres per campanya).

Metalls pesants: Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Fe, Zn i V. Es realitzarà alternativament una campanya en cada ubicació i en cada semestre, a fi d'obtenir resultats mitjans anuals representatius de cada ubicació.

La UIB designa com a responsable per a la realització d'aquestes tasques el professor Víctor Cerdà Martín.

3. CONTROL DE SÒLS

3.1. Zona 1

Per al control del conjunt d'instal·lacions ubicades a la zona 1 es prendran mostres superficials de sòls en tretze punts, considerant dos d'aquests punts de referència (J i L), i amb una freqüència anual es durà a terme el control dels paràmetres següents:

a) En tots els punts:

Metalls: Zn, Ni, Fe, Cd, Pb, Hg, Mn, Cu, As, Sn, Cr, Ba, Co i Mo.

b) A més a més, als punts B, E, K, M, N i J la mostra es prendrà per duplicat, i es lliurarà a TIRME per dur a terme l'anàlisi de dioxines i furans.

La seva ubicació concreta es detalla als plànols núm. 3 i 4 (Punts de mostreig dels sòls) de la Resolució de la Consellera de Medi Ambient de 30 d'abril de 2001 per la qual s'aprova el Programa de mesures i vigilància ambiental de les instal·lacions previstes al Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca, i les coordenades són les següents:

Punt

Coord. UTM (X,Y)

B

472091, 4389357

C

473017, 4387332

D

473040, 4388990

E

473379, 4388574

F

474076, 4387878

G

472114, 4386649

H

471052, 4387529

I

473797, 4390024

J

481611, 4390875

K

474749, 4391613

L

480153, 4388024

M

468649, 4386418

N

470782, 4388905

La UIB designa com a responsable per a la realització d'aquestes tasques el professor Víctor Cerdà Martín.

4. CONTROL DE COMPOST

a) Per al control de les plantes de compostatge es determinaran els següents paràmetres sobre una mostra representativa del compost produït: humitat, pH, conductivitat, matèria orgànica, granulometria, percentatge d'impureses, nitrogen orgànic, amoniacal i nitrats, grau de maduresa, relació C/N, metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn), test de germinació i patògens ( Salmonella i Escherichia coli ).

Aquest control tindrà una freqüència trimestral a la instal·lació prevista per a la zona 1 i semestral a la resta (Calvià, Felanitx, Ariany i la Pobla).

La UIB designa com a responsables per a la realització d'aquestes tasques el professor Sebastià Albertí, director dels Serveis Cientificotècnics, i el professor Jordi Lalucat Jo per a la part corresponent a les anàlisis microbiològiques.

DIPÒSIT DE REBUIGS. ZONA 2.

CONTROL D'AIGÜES

1.1. Zona saturada

Abans d'iniciar les operacions al dipòsit de rebuig adequat al Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca es prendran mostres en els pous N12 (aigües amunt), i N1, N3, N10 (aigües avall) a fi d'establir valors de referència per a posteriors mesures.

Les coordenades dels pous son les següents (veure mapa 18):

Pou Nº Coordenades UTM (X,Y)

N12

511395

4397537

N1

512401

4398015

N3

512553

4398974

N10

512892

4397836

Posteriorment, i un cop declarat en explotació el dipòsit, es tornaran a prendre mesures en aquests pous, i la periodicitat de les mesures serà trimestral durant tota la fase de explotació del dipòsit.

Es mesurarà el nivell piezomètric i la composició del l'aigua. Els paràmetres a determinar seran els següents: pH, COT, índex de fenols, metalls pesats (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cr VI, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn), carbonats/bicarbonats, conductivitat, clorurs, nitrats, nitrits, sulfats, Na, K, Mg , Ca, DBO, DQO, AOX, ftalats i microbiològic.

Les observacions s'hauran d'avaluar mitjançant gràfics de control tal i com indica la normativa anomenada anteriorment.

2.3 Aigües pluvials i lixiviats

Es prendran mostres dels lixiviats i pluvials procedents del sistema de drenatge del interior del vas, dels lixiviats procedents del exterior i del sistema de segellament, determinant-se amb una periodicitat mensual el volum evacuat i trimestralment la seva composició.

Durant la fase de clausura i durant 30 anys després, es determinarà el volum i la composició dels lixiviats amb periodicitat semestral.

Els paràmetres a determinar seran els següents: conductivitat , pH, DBO, DQO, sòlids en suspensió, volum (mensualment) i metalls pesats (As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Cu, Zn).

La UIB designa com a responsable per a la realització d'aquestes tasques el professor Victor Cerdá Martín, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Química Analítica del Departament de Química, i el professor Jordi Lalucat Jo per a la part corresponent a les anàlisis microbiològiques.