Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre Actua Consultors i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 25 de febrer de 2009

REUNITS

D'una banda, el senyor Antoni Moreno Arbona, com a director de l'empresa Actua Desenvolupament, SL, que actua en representació d'aquesta societat, amb domicili a la carretera d'Inca, km 8,5, núm. 1, 2n B, 07141 Marratxí, inscrita al Registre Mercantil de Palma, tom 1836, del Llibre de societats 0, foli núm. 86, full núm. PM-38567, inscripció 1ª, amb CIF B57083313.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, i

MANIFESTEN

Primer . Que la UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que exerceix activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i la investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu.

Segon . Que l'empresa Actua Desenvolupament, SL, en endavant Actua, és una consultora que exerceix activitats d'enginyeria i medi ambient, i que en l'actualitat ofereix el servei del Gabinet d'Inspecció de Residus al Consell de Mallorca.

Tenint en compte el que s'acaba d'exposar, la UIB i Actua convenen col·laborar en tasques de recerca.

CLÀUSULES

Primera. Objectiu

L'objectiu general del projecte és contribuir a la reutilització dels àrids reciclats producte de les plantes de tractament de residus de construcció i demolició (RDC). L'estudi versarà sobre les granulometries 0-8 mm i 8-40 mm actualment produïdes a la planta de tractament de Bunyola.

Segona. Creació de beca de col·laboració

L'entitat Actua concedirà una beca de col·laboració per participar en aquest treball de transferència de tecnologia. Aquesta beca es regirà d'acord amb la normativa de becaris de col·laboració de la UIB.

Tercera. Selecció del becari

Tan bon punt estigui signat aquest protocol, la UIB anunciarà el concurs per seleccionar la persona que gaudirà de la beca. La selecció es realitzarà segons la normativa de la UIB.

Quarta. Durada

Aquesta beca tindrà una durada de 3 mesos, des de l'1 d'abril de 2009 fins al 30 de juny de 2009.

Cinquena. Règim de col·laboració i compromisos

El professor Antoni Cladera Bohigas, del grup de recerca d'enginyeria de l'edificació i la gestió energètica, serà el responsable de la direcció de la recerca, durant el període esmentat a la clàusula quarta.

Les tasques que s'obliga a realitzar l'equip investigador queden definides en els termes següents:

  • Realitzar els assaigs experimentals necessaris (definits fonamentalment al PG-3) sobre les fraccions 0-8 mm i 8-40 mm per a la possible reutilització per a rebliment de sèquies i tot-uns d'obres viàries.
  • Realitzar tots els assaigs experimentals necessaris sobre un tot-u habitualment utilitzat a Mallorca, per poder establir les principals diferències i el grau de compliment de les prescripcions.
  • Realització de mescles entre els àrids reciclats i un tot-u natural amb l'objectiu d'acomplir els requisits exigits, en cas que no es compleixin per separat.

Sisena. Finançament de la beca

Actua finançarà la beca amb un import de 2.700 euros (dos mil set-cents euros).

Setena. Estatut del becari

La persona seleccionada com a becària ho serà de la UIB, i aquesta relació no representa cap lligam contractual entre la persona i l'entitat Actua.

Vuitena. Finançament d'altres despeses

Actua posarà a la disposició de la UIB 6.800 (sis mil vuit-cents) euros per a les despeses generades de la realització de la campanya de recerca.

Novena. Seguiment del protocol

El responsable del conveni, conjuntament amb una persona designada com a responsable d'Actua, realitzarà el seguiment de la marxa de la recerca.

Desena. Anul·lació de la beca

La durada de la beca es pot reduir per un escàs aprofitament del becari o si ell mateix ho demana per escrit.

Onzena. Assegurança

A fi de cobrir els accidents que pugui tenir la persona becada mentre duri el projecte, d'acord amb la clàusula quarta, Actua es farà càrrec de l'assegurança de l'estudiant, mitjançant el finançament exposat a la clàusula sisena.

Dotzena. Propietat dels resultats experimentals

L'entitat Actua serà la propietària dels resultats d'aquest conveni, si bé els cedeix al responsable del conveni perquè es puguin utilitzar posteriorment en altres estudis i publicacions.

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per Actua Desenvolupament, SL,
Per la Universitat de les Illes Balears,
Antoni Moreno
Director
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de febrer de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de març de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).