Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de Donació a la Universitat de les Illes Balears
Fons Josep Sureda i Blanes

Palma, 19 de febrer de 2009

REUNITS

D'una part, el senyor Alfons Sureda i Carrión, major d'edat, amb DNI núm. 41210758-W i domicili a Palma, carrer de Guillem Costa 3,1r A, 07014, com a donant.

I de l'altra part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que el senyor Alfons Sureda i Carrión posseeix diverses obres de la biblioteca que fou del seu pare, el senyor Josep Sureda i Blanes, doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears.

Que el senyor Alfons Sureda i Carrión, convençut que contribuir a augmentar els mitjans de què disposa la Universitat de les Illes Balears com a institució pública dedicada a l'educació superior i la recerca significa afavorir la tasca de millorar el nivell cultural del país, vol fer-li donació d'algunes de les obres que formaven part d'aquella biblioteca a fi de constituir a la biblioteca de la Universitat de les Illes Balears un Fons Josep Sureda i Blanes en memòria d'aquest científic i humanista que amb la seva obra de creació literària i divulgació científica i cultural tant va fer pel renaixement de la personalitat cultural mallorquina.

És per això que

ACORDEN

Primer . El senyor Alfons Sureda i Carrión fa donació a la Universitat de les Illes Balears de les obres que es detallen a l'inventari annex a aquest contracte i manifesta la intenció de donar d'altres obres, en les dates que consideri oportunes i conformement al present acord marc, que formaven part de la dita biblioteca.

Segon . La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

 

Tercer . La Universitat de les Illes Balears s'obliga a conservar les obres donades amb la finalitat expressa de disposar-ne perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-les. La Universitat de les Illes Balears farà constar sempre que les obres donades integren el Fons Josep Sureda i Blanes.

 

Llegit per totes dues parts l'acord i com a prova de conformitat amb el seu contingut, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Alfons Sureda
Montserrat Casas, Rectora de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de març de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex