Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre Laboratoris Sanifit, SL, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 18 de desembre de 2008

REUNITS

D'una part: Laboratoris Sanifit, SL , amb CIF B57306052 i seu a Binissalem, carrer Bonaire, núm. 46, representada pel senyor Joan Perelló Bestard, major d'edat, veïnat d'Inca, amb domicili al carrer Binissalem, núm. 127, i amb el DNI 43131801Q.

I de l'altra: la Universitat de les Illes Balears, amb domicili a Palma, a la carretera de Valldemossa, km 7,5, i, en nom seu, la Rectora Magnífica, senyora Montserrat Casas Ametller, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat.Reconeixent-se les parts mútua capacitat jurídica suficient, subscriuen en nom de les respectives entitats el present conveni de col·laboració i, a l'efecte,

EXPOSEN

I. Que el Grup d'Investigació en Litiasi Renal de la Universitat de les Illes Balears, el qual depèn alhora de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), actualment té a la seva disposició laboratoris d'investigació i tota una infraestructura cientificotècnica que li permet desenvolupar estudis en el camp de la litiasi renal, les calcificacions patològiques i altres aspectes relacionats.

II. Que entre Laboratoris Sanifit, SL, i la Universitat de les Illes Balears existeix actualment una relació de col·laboració d'investigació que té l'origen en un acord marc (Ref. 1330) i un conveni de col·laboració (Ref. 1347) subscrits per ambdues entitats en data 26 de juliol de 2006.

III. Que en l'àmbit del dit acord, els Laboratoris Sanifit, SL, tenen interès en el fet que el seu personal pugui utilitzar la infraestructura descrita a l'expositiu primer per al desenvolupament d'activitats d'investigació que també puguin interessar el Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal, sota la seva tutela.

I per tant, de conformitat amb això que s'ha exposat, ambdues parts acorden d'establir el present conveni, amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE. El personal de Laboratoris Sanifit, SL, podrà utilitzar tota la infraestructura cientificotècnica del Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal per desenvolupar el seu treball d'investigació, sempre sota les directrius del director del Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal. Aquest conveni no implica l'existència de cap relació laboral entre el personal de Laboratoris Sanifit, SL, i la UIB.

SEGONA. PAGAMENT. Com a contraprestació a la dita utilització, els Laboratoris Sanifit, SL, hauran de fer efectiu el pagament de la quantitat de CINC MIL EUROS ANUALS (5.000 ¿/any) a la Universitat de les Illes Balears, quantitat que s'incrementarà anualment d'acord amb l'IPC.

El pagament es realitzarà en els terminis següents i s'ingressarà al compte corrent 2051.0151.65.1014198336 de l'entitat bancària Sa Nostra:

  • DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500 ¿) abans del 31 de gener i
  • DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500 ¿) abans del 31 de juliol.

TERCERA. DRET PREFERENT. Durant el termini de vigència del present conveni de col·laboració, es concedeix a favor de Laboratoris Sanifit, SL, un dret preferent d'adquisició de les patents que es registrin com a conseqüència de la investigació conjunta desenvolupada, sotmès això sempre a l'informe favorable, amb caràcter previ i vinculant, de la direcció del Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal.

QUARTA. RESCISSIÓ DEL CONVENI. Les parts poden denunciar aquest conveni de mutu acord en qualsevol moment mentre sigui vigent i no tindran res a reclamar-se per aquest motiu, de manera que cessarà immediatament l'obligació de pagament per part de Laboratoris Sanifit, SL, dels mesos no vençuts, havent d'abonar a prorrata els vençuts i no satisfets.

CINQUENA. DURADA DEL CONVENI. La vigència d'aquest contracte és d'un any, que es prorrogarà de forma expressa amb una antelació mínima de tres mesos.

SISENA. En cas de conflicte, ambdues parts acorden de sotmetre's als jutges i tribunals de la jurisdicció de contenciosa administrativa de les Illes Balears, amb renúncia expressa de qualsevol altra que els pogués correspondre.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, firmen en dos exemplars el present contracte al lloc i en la data indicats més amunt.

Per Laboratoris Sanifit, SL,
Per la Universitat de les Illes Balears

Joan Perelló

Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de setembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 4 de febrer de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).