Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de gestió entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del programa d'activitat investigadora ref. CSD2007-00004, en el marc del programa Consolider-Ingenio 2010

Tarragona / Palma, 19 de desembre de 2008

REUNITS

D'una banda, Francesc Xavier Grau i Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (d'ara endavant, URV), amb CIF Q9350003-A i domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, actuant en virtut de les facultats que li atorga el seu càrrec.

De l'altra banda, Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), com a representant d'aquesta, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els estatuts de la universitat esmentada.

ACORDEN

La subscripció d'aquesta addenda pel que fa als antecedents i les clàusules següents:

ANTECEDENTS

Primer. Amb data 30 de gener de 2008 es va signar el conveni de gestió entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del programa d'activitat investigadora ref. CSD2007-00004, en el marc del programa Consolider-Ingenio 2010.

Segon. L'equip d'investigació ha detectat la necessitat de disposar d'un import comú per a despeses d'execució globals comunes a tots els grups (com ara viatges del comitè científic extern, trobades Interconsolider, reunions d'avaluació, reunions plenàries de l'equip CSD2007-0004, etc.) per valor de 20.000 ¿ anuals dels costos directes, és a dir, un total de 80.000 ¿ de costos directes per a les quatre anualitats que resten (2008-2011).

D'acord amb el que s'ha establert, les parts convenen a signar aquesta addenda al conveni sotmès a les següents:

CLÀUSULES

Primera. Gestió del fons comú

L'entitat gestora (URV) serà la que gestionarà el fons comú per a les despeses esmentades en els antecedents.

Segona. Modificació del finançament de les entitats participants en l'equip amb fons CONSOLIDER

Cada entitat participant aportarà a l'entitat gestora la part proporcional corresponent, d'acord amb el percentatge de participació en el pressupost sol·licitat, al fons comú per a despeses d'execució globals. La distribució per anualitats queda de la manera següent i amb el percentatge següent de participació final:

Grup

d'investigació

CRISES

URV

IF-PAD CSIC

KISON UOC

ISG

UPC

GSI

UMA

GIDET

UIB

Total

Nova distribució

Any 2007

230.891,14

132.409,96

129.425,45

195.766,00

179.097,50

132.409,95

1.000.000,00

Any 2008

275.671,34

144.326,85

141.073,74

213.384,94

195.216,28

144.326,85

1.114.000,00

Any 2009

276.133,12

144.591,66

141.332,59

213.776,48

195.574,48

144.591,67

1.116.000,00

Any 2010

275.671,34

144.326,85

141.073,74

213.384,94

195.216,28

144.326,85

1.114.000,00

Any 2011

275.671,34

144.326,85

141.073,74

213.384,94

195.216,28

144.326,85

1.114.000,00

Total

1.334.038,27

709.982,17

693.979,27

1.049.697,31

960.320,82

709.982,17

5.458.000,00

Percentatge

24,44%

13,01%

12,71%

19,23%

17,59%

13,01%

100,00%

Tercera. Aplicació de les estipulacions del conveni

Continuen vigents totes les estipulacions del conveni no modificades ni anul·lades mitjançant aquesta addenda.

Com a prova de conformitat i al seu sol efecte se signa aquesta addenda en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, en el lloc i data indicats en l'encapçalament.

Per la Universitat Rovira i Virgili,
Por la Universitat de les Illes Balears

Francesc Xavier Grau
Rector

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de desembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 4 de febrer de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).