Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l'exercici 2009 / Decret 75/2004, segons resolució de la consellera de treball i formació d'11 de novembre de 2008. II addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria de Treball i Formació i la Universitat de les Illes Balears per a la impartició de l'assignatura denominada Empresa i Economia Social

Palma, 9 de desembre de 2008

REUNITS

D'una banda l'Honorable Senyora Joana M. Barceló Martí, consellera de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, en virtut del Decret 19/2008, de 16 de setembre, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 130 ext., de 17 de setembre), que actua en representació d'aquest.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Primer . Que en data 13 de novembre de 2006 es va signar un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Treball i Formació i la Universitat de les Illes Balears per a la impartició d'una nova assignatura de lliure configuració en matèria d'economia social, responsabilitat social corporativa, cooperativisme com a alternativa d'autoocupació, etc., dins els plans d'estudis de les llicenciatures de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, amb el nom d'Empresa i Economia Social.

Segon . Que en l'apartat sisè del conveni es determina que tindrà la vigència d'un any, si bé es podrà prorrogar per igual termini per mutu acord de les parts, que, si escau, hauran de comunicar la seva intenció de prorrogar-lo amb un mes d'antelació a la data d'acabament.

Tercer . Que en el Pla director d'Economia Social signat per la Conselleria de Treball i Formació i les entitats associatives d'economia social de les Illes Balears es fixa un triple objectiu general consistent a fomentar la creació de l'ocupació a les Illes Balears per mitjà de la creació d'organitzacions d'economia social; consolidar les entitats ja existents i enfortir les estructures de suports sectorials i territorials existents. Per assolir aquest triple objectiu, es preveuen diverses línies estratègiques, entre les quals figuren les d'ajuts financers i les de sensibilització de la població en general per aconseguir un canvi de percepció social envers les iniciatives d'economia social, que estableixen accions d'introducció de l'economia social en determinats mòduls de formació i, concretament, de suport financer per a la incorporació als estudis universitaris d'una assignatura vinculada a matèries d'economia social.

Quart . Que en data 10 de desembre de 2007 es va signar una addenda al conveni de col·laboració esmentat per la qual es prorrogava per a l'any 2008 amb data d'acabament 13 de novembre de 2008 i es mantenien les accions a realitzar establertes en el conveni de 13 de novembre de 2006, així com l'import d'aquest en la quantia de 12.000 ¿, si bé es modificava la forma de pagament que s'establia en dos terminis.

Cinquè . Que l'assignatura es va impartir el curs 2007-2008 com a assignatura de lliure configuració amb un notable èxit de matrícula (23 alumnes) tenint en compte que va ser el primer any en què es va oferir. En data 20 de juny de 2008, la Universitat va trametre la memòria de l'assignatura impartida el curs 2007-2008 a la vegada que s'interessava per la pròrroga del conveni un any més, sol·licitud reiterada el dia 11 de novembre de 2008.

Sisè . Que el curs 2008-2009 s'ha iniciat novament la impartició de l'assignatura, a la qual s'han matriculat 26 alumnes que mostren un gran interès a cursar-la.

Per això i de conformitat amb el punt setè del conveni,

ACORDEN

Primer . Considerar prorrogat el conveni de col·laboració signat entre la Conselleria de Treball i Formació i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per al curs acadèmic 2008-2009 amb data d'acabament de 13 de novembre de 2009.

Per prorrogar el conveni s'haurà de fer expressament per mutu acord de les parts abans de l'acabament de la pròrroga.

Segon . Mantenir les accions a realitzar establertes en el conveni de col·laboració de data 13 de novembre de 2006.

Tercer . Mantenir l'import total del conveni, que de conformitat amb l'acord segon és de 12.000 ¿.

Quart . Establir la forma de pagament a partir de l'any 2009 en els termes següents:

El 100% de l'import total (12.000 ¿) es pagarà d'una sola vegada a l'acabament del curs amb càrrec a la partida pressupostària 19201 322B01 22709.00 de l'exercici pressupostari de l'any 2009 de la comunitat autònoma de les Illes Balears, presentats prèviament la documentació que a continuació s'indica i l'informe favorable de la Direcció General competent en matèria d'economia social:

  • Certificat de l'acabament del curs.
  • Memòria econòmica acompanyada dels justificants econòmics corresponents a les despeses efectuades.
  • Certificat expedit per la persona responsable de l'exactitud comptable i de la certesa dels justificants presentats.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquesta addenda al conveni de col·laboració, les parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears,
Por la Universitat de les Illes Balears

Joana Maria Barceló
Consellera

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2008 i la va ratificar el Consell de Govern en data 4 de febrer de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).