Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni entre el Servei Meteorològic de Catalunya i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 18 de desembre de 2008

REUNITS

D'una part, el senyor David Rodríguez Albert, en representació del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), empresa pública domiciliada a Barcelona, al carrer Berlín, 38-46, 4t, CP 08029, i amb NIF Q-0801167-H, de la qual és director segons acord de govern de data 27 de desembre de 2006 i d'acord amb l'article 6 del Decret 172/2002, d'11 de juny, d'aprovació dels Estatuts del Servei Meteorològic de Catalunya.

De l'altra, la senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora Magnífica de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i fent ús de les facultats que s'hi detallen.

EXPOSEN

Segons el que preveu la clàusula vuitena del conveni signat entre el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i la Universitat de les Illes Balears el dia 12 de juny de 2008 (ref. 1636), la vigència del conveni acaba el dia 31 de desembre de 2008.

Que ambdues parts tenen interès a seguir desenvolupant la recerca relacionada amb el possible establiment d'un Centre Instrumental de Recerca en Micrometeorologia. Les tasques objecte d'aquesta addenda són:

Ampliar l'estudi amb les noves dades climatològiques rebudes,

Realitzar simulacions suplementàries amb boira amb les seves verificacions corresponents,

Analitzar amb perspectiva climatològica la informació satel·litària disponible, amb especial atenció a la determinació de les zones de boira i a l'estat del sòl (temperatura i humitat),

Seguir processant i analitzant les dades generades i

Planificar la instal·lació del nou instrumental.

Per cobrir les despeses que aquestes noves accions suposen es pressuposten 50.000 euros.

Per tot això, i d'acord amb el que estableix la dita clàusula vuitena,

ACORDEN

Mitjançant la signatura d'aquesta addenda, la pròrroga del conveni per a un nou període d'un (1) any, d'acord amb el pressupost següent: el SMC aportarà una quantitat de 50.000 euros contra la presentació de dues factures parcials: el 50% del total a data de 30 d'abril de 2009 i el 50% restant a 31 d'octubre de 2009.

Pel Servei Meteorològic de Catalunya,
Por la Universitat de les Illes Balears

David Rodríguez
Director

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de desembre de 2008 i la va ratificar el Consell de Govern en data 4 de febrer de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).