Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 20 de novembre de 2008

REUNITS

D'una banda, el senyor Sebastià Serra Busquets, com a president de l'Institut d'Estudis Baleàrics, que actua en representació d'aquest, amb domicili al carrer dels Paraires, 24, 5è, 1a, 07001 Palma.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera . Objectiu. L'Institut d'Estudis Baleàrics ¿IEB¿ manifesta el seu interès en la creació d'una beca de col·laboració a temps parcial, de vint-i-cinc hores setmanals.

La tasca a realitzar se centrarà en la recerca del consum cultural dels universitaris. El becari/ària es formarà per aprofundir en el terreny de la història i realitat cultural.

Per això desenvoluparà les tasques següents:

1. Anàlisi del consum cultural de la comunitat universitària. Elaborarà i realitzarà enquestes referents als diferents àmbits del consum cultural.

2. Difusió de la producció cultural de les Illes Balears realitzada fora de l'àmbit universitari mitjançant butlletins informatius i altres mitjans i organitzant activitats.

3. Col·laborarà amb les activitats de l'IEB i hi donarà suport.

Aquesta beca es regirà d'acord amb la normativa de becaris de col·laboració de la UIB.

Segona . Selecció del becari/ària. Tan bon punt estigui signat aquest protocol, el grup de recerca Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani, sol·licitarà a la UIB la convocatòria d'una beca de col·laboració amb caràcter formatiu per realitzar les tasques esmentades a la clàusula primera.

Tercera . Durada. Aquesta beca tindrà una durada de 12 mesos, des de l'1 de gener de 2009 fins al 31 de desembre de 2009. A més a més, si l'IEB no diu el contrari en un període previ de dos mesos d'antelació, la beca serà prorrogada automàticament i anualment. Al mes de desembre el becari/ària presentarà un informe de la feina realitzada al tutor i a l'IEB. La pròrroga d'aquesta beca de col·laboració estarà condicionada a l'aprovació de l'informe presentat al tutor i al representant de l'IEB.

Quarta . Règim de col·laboració. La persona seleccionada realitzarà la seva col·laboració amb la supervisió d'un tutor, el professor emèrit Miquel Duran Pastor, catedràtic d'Història Contemporània de la UIB, i com a suplent la Dra. Maria Barceló Crespí, professora titular d'Història de la UIB.

Cinquena . Finançament de la beca. L'Institut d'Estudis Baleàrics finançarà el grup de recerca Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani amb un import de 15.600 (quinze mil sis-cents) euros anuals amb l'objecte de dotar la beca esmentada.

Sisena . Estatut del becari. La persona seleccionada com a becari/ària ho serà de la UIB, sense que això representi cap lligam contractual entre el becari i l'IEB.

Setena . Seguiment del protocol. El tutor i una persona designada per l'Institut d'Estudis Baleàrics, realitzaran avaluacions de la marxa del treball del becari/ària.

Vuitena . Anul·lació de la beca. En cas d'incompliments en les tasques encomanades i amb l'acord unànime de la comissió de seguiment es podrà rescindir la beca de col·laboració, després d'haver-se advertit el becari/ària.

Novena . Assegurança. A fi de cobrir els accidents que pugui tenir el becari/ària mentre duri el projecte (clàusula tercera), l'Institut d'Estudis Baleàrics es farà càrrec de l'assegurança de l'estudiant. L'import d'aquesta assegurança s'inclou dins el finançament esmentat a la clàusula cinquena.

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Institut d'Estudis Baleàrics,
Per la Universitat de les Illes Balears

Sebastià Serra
President

Montserrat Casas
Rectora

Pel Grup de Recerca Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani,
Miquel Duran

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de novembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 dd desembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).