Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, i la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Palma, 20 de novembre de 2008

REUNITS

D'una part, el Sr. Jaume Salom Tormo, amb DNI 43055097-V, amb domicili al carrer Catalunya, 36, 1r 1a, de Terrassa, en representació de l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, CIF: B64203458, amb domicili al carrer Roger de Llúria, 29, 3r 2a, de Barcelona, constituïda per escriptura pública atorgada davant el notari Tomàs Giménez Duart el 8 de maig del 2006, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en data 4 de juliol de 2006, al volum 37679, foli 201, full B 3311296, inscripció 1, que actua com a conseller delegat i de la qual té concedit poder en escriptura atorgada davant el notari Tomàs Giménez Duart, de Barcelona, el 8 de maig de 2006.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, amb domicili social a Palma, carretera de Valldemossa, km 75, CP 07122, i amb número d'identificació fiscal Q-0718001-A.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni i, a aquest efecte, de comú acord,

EXPOSEN

I. Que l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, té com a objectiu el desenvolupament d'un col·lector de concentració adequat per a aplicacions industrials i per a sistemes de condicionament actiu d'edificis (climatització), de manera que promociona l'ús de l'energia solar tèrmica i afavoreix la disminució en el consum de combustibles fòssils, amb tots els avantatges mediambientals que això comporta.

II. Que la Universitat de les Illes Balears comparteix l'interès de l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, per a la recerca en tècniques energètiques avançades, i un dels seus objectius és fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica a la recerca, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que des de la perspectiva de la ciència i la tècnica puguin contribuir a millorar la nostra comunitat i, per tant, a fomentar la transferència de tecnologia entre la universitat i la societat.

III. Per dur a terme l'estudi i investigació per a la industrialització, la millora i el nou desenvolupament integrat de captador solar concentrador amb reflector estacionari (CCSTAR), la UIB resulta un dels interlocutors idonis per realitzar part de les tasques, ja que disposa d'un grup d'investigadors especialitzats i de prestigi solvent en aquest camp de la tècnica.

IV. Que ambdues entitats ja disposaren d'un conveni de col·laboració signat l'any 2006 per dur a terme actuacions de recerca i investigació per al disseny, l'optimització i la construcció d'un col·lector solar concentrador amb reflector estacionari (CCSTAR) a la UIB, la vigència del qual va finalitzar el 31 de març de 2007.

Per tot l'anterior, tant l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, com la Universitat de les Illes Balears estan interessades a col·laborar en actuacions encaminades a millorar la utilització energètica dels recursos convencionals i el foment i implantació de l'eficiència energètica i d'energies alternatives a la nostra societat.

I és per això que, atesos els antecedents esmentats i ja que ambdues parts tenen interessos comuns i que consideren positiu plantejar un programa de col·laboració mútua, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA

Objecte i àmbit territorial

L'objecte del conveni és definir la col·laboració entre l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme actuacions de recerca i investigació en la industrialització, la millora i el nou desenvolupament integrat de captador solar concentrador amb reflector estacionari (CCSTAR) a la Universitat de les Illes Balears, en coordinació amb altres entitats i/o centres tecnològics.

SEGONA

Descripció de les actuacions que s'han de desenvolupar

1. Les actuacions en el desenvolupament de les tasques objecte del present conveni s'emmarquen en un pla de treball definit per al període 2008-2010 amb les tasques següents:

a. Assaigs i plantes pilot:

L'objectiu és tenir en funcionament tres plantes pilot a Espanya en condicions reals d'operació de mida mitjana. L'objectiu és tenir dues plantes de 250 m 2 i una planta de 100 m 2 . Es provaran diferents estratègies de funcionament i se'n monitoritzarà el funcionament. L'objectiu és detectar problemes en la realització de les instal·lacions reals i avaluar-ne el funcionament i les necessitats de manteniment en operació. Al mateix temps s'analitzaran els assaigs de rendiment.

b. Industrialització CCSTAR:

Definir i dissenyar els processos d'industrialització de les diferents parts del captador CCSTAR amb l'objectiu de poder-ne fabricar peces en sèrie. Per a alguns dels elements, pot comportar el disseny d'una maquinària, motlles i/o utillatges específics que permetin la realització de les sèries comercials. Es resoldrà per cada una de les parts del captador: unitat reflectora, mecanisme de seguiment, unitats absorbidores i sistema de control. Idear, dissenyar i provar un sistema automàtic de neteja dels miralls dels captadors.

c. Desenvolupament de captador CCSTAR Integrat:

L'objectiu d'aquesta tasca és el disseny i desenvolupament tecnològic del captador CCSTAR Integrat. Aquest producte serà una evolució del captador CCSTAR amb el qual es pretén que la unitat reflectora sigui substitutiu de l'element de coberta en una construcció industrial i/o terciària. S'han de realitzar les etapes que van des del desenvolupament conceptual fins a la construcció d'un prototipus de laboratori. Els aspectes més importants a resoldre són que el conjunt sigui estanc, rígid, estable, integrable i amb un sistema de muntatge al més similar possible al dels productes que pretén substituir.

d. Acompliment de requeriments:

Determinació dels requeriments que des del punt de vista energètic i constructiu els dos productes: CCSTAR i CCSTAR Integrat han d'acomplir per a la seva comercialització. Realització dels assaigs en centres tecnològics especialitzats per a la verificació de tals requeriments.

e. Coordinació tècnica:

Treballs de coordinació tècnica del projecte i seguiment del pla de treball. Reunions dels participants i col·laboradors en el projecte. També s'engloben en aquesta fase les tasques pròpies de la gestió i supervisió econòmica del projecte, incloent-hi aspectes tals com la gestió dels mecanismes de propietat intel·lectual i convenis amb les entitats col·laboradores.

2. Les actuacions concretes que desenvoluparà la UIB en el marc del present conveni són:

a. Assaigs i plantes pilot:

Realitzar assaigs de rendiment del prototipus del captador solar

Monitoratge i seguiment d'alguna de les plantes pilot

b. Industrialització CCSTAR:

Col·laboració en la definició i el disseny dels processos d'industrialització de les diferents parts del captador CCSTAR amb l'objectiu de poder-ne fabricar peces en sèrie.

Col·laboració per idear, dissenyar i provar un sistema automàtic de neteja dels miralls dels captadors.

c. Desenvolupament de captador CCSTAR Integrat:

Col·laboració en el disseny i desenvolupament tecnològic del captador CCSTAR Integrat.

3. Les actuacions descrites a l'apartat 1 d'aquesta clàusula s'estima que tenen un pressupost d'execució d'1.057.000 euros, dels quals s'estima que la partida que correspon a la UIB és de 167.100 euros.

TERCERA

Obligacions i responsabilitats

1. La Universitat de les Illes Balears (UIB)

a) La UIB es compromet, si el finançament ho permet, a realitzar el projecte en els termes que el conveni estableix, i ha d'aportar els mitjans i la infraestructura necessaris per desenvolupar-lo adientment, així com el saber fer per a l'execució de les actuacions descrites a la clàusula anterior.

b) Per part de la UIB, un equip seleccionat i dirigit pel doctor Víctor Martínez Moll, professor del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears, durà a terme la realització de les tasques descrites.

c) L'equip d'investigadors de la UIB presentarà, dins els terminis que es determinin, informes justificatius de les seves actuacions amb la descripció dels resultats assolits.

2. L'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL

a) L'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, ha de posar a disposició de la UIB tota la informació de què disposi sobre les actuacions previstes, per tal que es puguin realitzar conjuntament de la manera més òptima i eficaç.

b) Ha de facilitar informació i assessorament a la UIB sobre aspectes tècnics d'incidència en el desenvolupament del projecte.

c) Amb la finalitat de contribuir a l'execució del conveni, l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, i en funció del finançament aconseguit, pot arribar a aportar a la UIB la quantitat màxima de 167.100 euros.

3. Propietat dels informes i estudis, i confidencialitat

a) Cada una de les parts es compromet a no difondre, sota cap concepte, les informacions científiques o tècniques sobre el desenvolupament del projecte d'investigació objecte d'aquest conveni, mentre aquestes informacions no siguin de domini públic o no s'obtingui l'autorització per fer-ho.

b) Els informes i estudis derivats de les actuacions descrites en aquest conveni són propietat de l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL.

c) No obstant l'anterior, i atesa la finalitat eminentment científica de la Universitat, l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, ha de facilitar, en la mesura possible, que els professors autors dels treballs puguin utilitzar els resultats finals o parcials, en part o totalment, per a la publicació com a articles, conferències, ponències, etc., en revistes, publicacions i seminaris de tipus científic.

Amb aquest objectiu, la Universitat demanarà per escrit l'autorització de la publicació, i si transcorreguts 30 dies des de la recepció de la carta, l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, no ha expressat que hi està conforme, el silenci s'entendrà com a desestimatori.

d) Les patents i els models d'utilitat que es puguin derivar de l'execució del present conveni seran propietat de l'empresa Tecnología Solar Concentradora, SL, i els investigadors de la UIB figuraran com a inventors.

QUARTA

Finançament

El finançament de les actuacions previstes en el següent conveni queda supeditat al finançament que l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, individualment o en cooperació amb la UIB, pugui obtenir per assegurar l'execució de les tasques descrites a la clàusula segona.

Les dues entitats es comprometen a presentar projectes en cooperació de R+D+I a convocatòries a nivell regional, nacional i/o europeu per tal d'aconseguir finançament.

En cas que l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, aconsegueixi per si mateixa el finançament suficient i subcontracti a la UIB la realització de la totalitat o part de les tasques descrites a la clàusula segona, apartat 2, es definirà un pla concret de treball amb els objectius de les tasques subcontractades, així com l'aportació econòmica a rebre per part de la UIB, els terminis de pagament i un contracte que així ho reculli. El contracte/s constituiran un annex al present conveni de col·laboració i s'hi referiran.

CINQUENA

Coordinació, seguiment i resolució de conflictes

1. Amb la finalitat de facilitar entre les parts la coordinació del seguiment d'aquest conveni, l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, designa la persona següent:

El conseller delegat, Jaume Salom Tormo

2. Per part de la UIB, la persona responsable del conveni és:

El doctor Víctor Martínez Moll, professor titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement d'Enginyeria Mecànica del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears.

3. Les persones designades per ambdues institucions esdevindran els interlocutors vàlids davant l'altra part en tot el que fa al desenvolupament del conveni; es reuniran tantes vegades com considerin oportú, en duran a terme el seguiment i la interpretació i, en tot cas, proposaran i facilitaran la solució per mutu acord de qualsevol qüestió que se susciti, amb l'objectiu d'assegurar que se'n compleixin els objectius.

4. Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació o incompliment del conveni es resoldran, si no es pot arribar a una solució acordada, mitjançant els òrgans judicials competents, en la forma regulada per la llei.

SISENA

Causes d'extinció

Són causes d'extinció d'aquest conveni:

  • La impossibilitat de realitzar les actuacions objecte del conveni.
  • L'incompliment de les clàusules d'aquest conveni per alguna de les parts.
  • El mutu acord.

Les persones descrites a la clàusula anterior han d'apreciar les causes de resolució.

SETENA

Vigència

Aquest conveni té vigència des de la data de la signatura fins al 31 de desembre de 2010.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el firmen en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per Tecnología Solar Concentradora, SL,,
Per la Universitat de les Illes Balears

Jaume Salom
Conseller delegat

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de novembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).