Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre Banca March i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 18 de desembre de 2008

REUNITS

D'una banda, el senyor Francesc S. Verdú Pons, conseller delegat de Banca March, que actua en representació d'aquesta entitat, amb domicili a l'avinguda d'Alexandre Rosselló, 8 de Palma (Illes Balears), i NIF núm. A 07 004 021.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu . A fi d'atendre la formació d'alguns alumnes de les llicenciatures d'Administració i Direcció d'Empreses, Econòmiques, Dret, Física, i Química; de l'Enginyeria Informàtica, de les diplomatures de Ciències Empresarials i de Turisme; i de les enginyeries tècniques en Informàtica de Gestió i de Sistemes, així com de Telecomunicació especialitat en Telemàtica i de l'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica de la UIB, aquesta i Banca March faran la convocatòria de fins a cinquanta (50) beques entre els alumnes de la UIB que hagin completat el primer cicle de les llicenciatures indicades o que estiguin cursant l'últim curs en el cas de les diplomatures o enginyeries tècniques també esmentades abans del dia 10 de desembre de 2008, per poder portar a terme les pràctiques en els departaments que proposi Banca March .

Segona. Selecció d'alumnes . Tant bon punt estigui signat aquest protocol, la UIB anunciarà el concurs per seleccionar els alumnes que hagin de gaudir de les beques. La selecció la realitzarà una comissió presidida pel corresponent degà de la facultat o el director de l'escola implicada juntament amb una altra persona que designi i en la qual participaran, per part de Banca March, dues persones designades per la seva Direcció General. En la selecció es valorarà, si escau, el fet que els candidats estiguin en disposició d'iniciar el projecte de fi de carrera, el seu expedient acadèmic i l'adequació de les seves capacitats als projectes dels grups de treball de Banca March en els quals s'integrarien.

Tercera. Període . El període comprès per a la realització d'aquestes beques serà del 10 de desembre de 2008 al 10 de desembre de 2009. Durant aquest període els estudiants que ho sol·licitin podran gaudir de dies de permís per a la preparació dels exàmens.

Quarta. Règim de col·laboració . Els alumnes seleccionats realitzaran la seva col·laboració als departaments o a l'oficina que designi Banca March, de les 8 fins a les 15 hores de dilluns a divendres, durant el període esmentat a la clàusula tercera.

Cinquena. Finançament de les beques . Banca March finançarà cadascuna de les beques amb un import de cinc mil tres-cents euros (5.300 euros), la distribució dels quals anirà a càrrec de la UIB.

Sisena. Estatut dels becaris . Els alumnes seleccionats com a becaris ho seran de la UIB, i aquesta entitat no representa cap lligam contractual entre els alumnes i Banca March.

Setena. Formació dels becaris . Per facilitar la integració dels becaris en els grups de treball, Banca March donarà una formació mínima de cinquanta hores en temes generals de funcionament d'una entitat d'estalvi.

Vuitena. Seguiment del treball dels becaris . Les facultats i escoles implicades seran informades per Banca March de les tasques que s'encarreguin als alumnes i, en cas de no considerar-les adequades per completar i millorar la seva formació, pactaran amb Banca March la reassignació dels alumnes a feines que siguin més enriquidores des del punt de vista formatiu. Les facultats i escoles implicades podran, si escau, convalidar els crèdits del projecte final de carrera amb el treball realitzat per l'alumne a Banca March.

Novena. Compensació de la tasca dels professors . Banca March posarà a disposició de la UIB mil dos-cents euros (1.200 euros) per cada beca concedida per compensar la tasca dels professors de direcció dels projectes assignats als alumnes, la col·laboració dels quals es fixa en aquest protocol. Els esmentats euros es destinaran a la millora de la infraestructura docent del centre al qual pertany el becari.

Desena. Seguiment del protocol . La comissió designada per a la selecció dels becaris realitzarà, a finals de maig de 2009 i a finals de novembre de 2009, avaluacions de la marxa del treball dels becaris i, en general, d'aquesta col·laboració. Per poder realitzar aquesta avaluació, els becaris, els professors supervisors i els responsables dels grups de treball de Banca March, presentaran informes de cada un dels períodes corresponents. La comissió podrà arribar a decidir la no continuació d'alguna de les beques. Onzena. Anul·lació de beques i forma de pagament . En cas que alguna de les beques pugui veure's reduïda en la seva durada o fins i tot anul·lada per decisió de la comissió de seguiment, atès l'escàs aprofitament de l'alumne, tal com es diu a la clàusula desena, la UIB rebrà bimestralment i per avançat la part proporcional de la quantitat corresponent a cada beca en vigor.

Dotzena. Assegurança . A fi de cobrir els accidents que puguin tenir els alumnes en la realització de les pràctiques als locals de Banca March i en els desplaçaments associats, Banca March subscriurà una assegurança que els protegeixi.

Tretzena. Vigència. El conveni es prorrogarà automàticament per anys naturals, llevat que una de les parts comuniqui a l'altra el seu desig en sentit contrari amb una antelació mínima de tres mesos. Banca March comunicarà anualment a la UIB abans del 31 de desembre l'actualització de les quantitats establertes a les clàusules cinquena i novena i les dates establertes a la clàusula tercera.

I perquè consti, ambdues parts signen el conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per Banca March,
Per la Universitat de les Illes Balears

Francesc S. Verdú
Conseller delegat

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de desembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).