Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en matèria de Formació, Investigació i Innovació Educativa

Palma, 25 de novembre de 2008

PARTS

Bàrbara Galmés i Chicón, consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, com a representant d'aquest, en virtut del Decret 10/2007, de 6 de juliol, de nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

Montserrat Casas i Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

 1. Amb data d'1 d'octubre de 2008 es va signar un protocol de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern de les Illes Balears.
 2. El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, en data 17 de febrer de 2004, adoptà l'Acord Normatiu pel qual es fa públic el Reglament de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), publicat al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears número 233, de 19 de març de 2004.
 3. L'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) és una unitat de recerca propia de la UIB de carácter pluridisciplinari que atén interessos científics, tècnics, artístics o social de la mateixa comiunitat universitaria i, per extensió, de tota la comunitat académica de les nostres illes.
 4. La Universitat de les Illes Balears, mitjançant l'ICE, i la Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat, de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, desenvolupen i promocionen activitats de formació permanent del professorat no universitari, investigació i innovació educativa, per la qual cosa resulta adequat aprofitar sinergies establint col·laboracions en l'àmbit de la formació del professorat no universitari.

Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

 1. Constitueix l'objecte d'aquest conveni establir un marc de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura, mitjançant la Direcció General d'Innovació i de Formació del Professorat, i la Universitat de les Illes Balears, mitjançant l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE).
 2. El plantejament general de la col·laboració s'adequarà a les necessitats formatives i d'innovació del personal del sistema educatiu prioritàries per a la Conselleria d'Educació i Cultura, així com a les necessitats permanents de suport a la formació i innovació educativa.
 3. La col·laboració entre les parts signatàries tendrà com a objectiu l'establiment de línies d'actuació conjuntes per a la formació del personal docent i socioeducatiu.

Per al compliment d'aquest objectiu, ambdues organitzacions assumeixen els compromisos següents:

  1. Compartir informació sobre activitats i ponents.
  2. Col·laborar en el sistema de catalogació i reconeixement d'activitats de formació del professorat d'execució compartida.
  3. Crear un sistema d'avaluació de les experiències formatives d'execució compartida.
  4. Desenvolupar al llarg del curs 2008-2009, per part de l'ICE, les activitats de formació següents:

   1. Curs d'EXPERT UNIVERSITARI DE FORMACIÓ DE FORMADORS. Formació de llarga durada (més de 100 hores).
   2. Programa compartit d'activitats de formació permanent de curta durada per al personal del sistema educatiu durant el període 2008-2009, acordat durant els trenta dies següents a la signatura del conveni, centrats en les àrees considerades prioritàries en el Pla de Formació Permanent del Professorat 2008-2012 de la Conselleria d'Educació i Cultura.
   3. Donar suport als seminaris permanents d'anàlisi de la realitat educativa i de la innovació educativa, creats per personal del sistema educatiu no universitari i de la Universitat de les Illes Balears.

3.4.4. Compartir la gestió i la planificació del Curs d'Aptitud Pedagògica (CAP) pel que fa a les tutories de pràctiques de futurs docents de secundària i batxillerat, per al curs 2008-2009.

4. La col·laboració entre les parts signatàries tendràcom a objectiu estudiar un sistema de col·laboració permanent per a l'anàlisi i intercanvi de la informació sobre la realitat educativa i socioeducativa a les Illes Balears.

Per al compliment d'aquest objectiu, ambdues organitzacions assumeixen el compromís de facilitar la creació de grups de treball estables, formats per personal del sistema educatiu no universitari i de la Universitat de les Illes Balears.

5. La col·laboració entre les parts signatàries tendrà com a objectiu l'establiment de línies d'actuació entre la Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat i l'ICE, per millorar la capacitat de fer front a les necessitats educatives i socioeducatives.

Per al compliment d'aquest objectiu, ambdues organitzacions assumeixen els compromisos següents:

  1. Crear un sistema de reconeixement de bones pràctiques educatives.
  2. Desenvolupar un sistema de divulgació de bones pràctiques i d'assessorament per a la seva extensió.

 1. Es constitueix la comissió de seguiment de l'acord , tal com preveu el protocol de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

  1. Integren la comissió dos representants de la Direcció General d'Innovació i de Formació del Professorat i dos representants de l'ICE.

  6.2. Són funcions de la comissió:

  6.2.1 Aprovar els plantejaments concrets de la coordinació per a cada any.

  6.2.2 Aprovar les propostes d'activitats conjuntes, que hauran d'incloure els pressupostos i les aportacions de cada una de les parts, abans de trenta dies després de la signatura del conveni.

  6.2.3 Vetllar pel compliment dels acords.

 2. La Conselleria d'Educació i Cultura col·laborarà econòmicament i la UIB col·laborarà de forma no econòmica, d'acord amb els criteris següents:
  1. La Conselleria d'Educació i Cultura destinarà la quantitat de 60.000'00 ¿ que es pagaran un cop signat el conveni amb càrrec a la partida pressupostària 13601 421D02 44113 00 i un docent, amb jornada compartida amb tasques al Servei de formació Permanent del Professorat, en règim de comissió de serveis, per al seguiment de les tutories de pràctiques del CAP.
  2. La Universitat de les Illes Balears, aportarà els seus recursos humans, tècnics i instal·lacions per a la gestió, difusió i desenvolupament dels cursos i la resta d'activitats.
  3. Els assessors de formació i els directors dels centres del professorat de les Illes Balears, així com el personal docent adscrit al Servei de Formació Permanent del Professorat, tendran una beca per a la matrícula del curs d'expert universitari Formació de Formadors, amb les condicions i limitacions que estableixi la Comissió de Seguiment. Tots els cursos i jornades del programa compartit d'activitats de formació permanent de curta durada seran gratuïts per al personal docent i socioeducatiu de la Conselleria d'Educació i Cultura.

 3. Un cop finalitzades les activitats acordades, la UIB justificarà les despeses mitjançant una memoria.

 4. El present acord finalitza el 31 d'octubre de 2009 i es podrà prorrogar mitjançant addendes a aquest.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura
Per la Universitat de les Illes Balears

Bàrbara Galmés
Consellera

Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de setembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de novembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).