Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Contracte per a l'edició del llibre Medio Siglo de Vida Íntima Barcelonesa entre la Universitat de les Illes Balears i Guillermo Canals, Editor

Palma, 19 de desembre de 2008

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, que actua en representació d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOCAIB núm. 136, de 30 de setembre), pel qual s'aprova la reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i se'n disposa la publicació completa, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, de Palma, i amb NIF Q0718001A.

De l'altra, Guillermo Luis Canals Ripoll, Editor, amb domicili al carrer de Valero, núm. 2 de Palma, i amb CIF 42990381T, representada pel senyor Guillermo Luis Canals Ripoll, amb DNI 42990381T, en qualitat de director.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per subscriure aquest contracte i, en conseqüència,

EXPOSEN

La voluntat de coeditar en castellà el llibre Medio siglo de vida íntima barcelonesa , de l'autor Màrius Verdaguer.

Per tot això, les parts signatàries es comprometen a fer efectiu el present contracte d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objectiu d'aquest contracte és publicar en castellà el llibre Medio siglo de vida íntima barcelonesa , com a llibre imprès.

Guillermo Canals, Editor, té tots els drets necessaris sobre el llibre assenyalat per a la signatura del present contracte. El pagament de drets d'autor i qualsevol altre són per compte de Guillermo Canals, Editor.

Segona . La producció editorial la durà a terme Guillermo Canals, Editor, sota la supervisió d'Edicions UIB, amb les característiques següents:

  • Tiratge: 1.500 exemplars.
  • Cost: 16.900,00 ¿ sense IVA (cost d'impremta).
  • Format: 24 x 17 cm.
  • Pàgines: 336
  • Paper interior: registre crema 112 g.
  • Coberta: 5 tintes amb el logotip de Guillermo Canals, Editor. Plastificat mat.
  • Contracoberta: 5 tintes amb el logotip corporatiu de la UIB i de Guillermo Canals, editor.
  • Impressió interiors: b/n.
  • Enquadernació: tela, cosit amb fil vegetal.

Tercera . Guillermo Canals, Editor, lliurarà 100 exemplars del llibre a la Universitat de les Illes Balears ¾ els quals no es podran utilitzar amb fins comercials¾ sense cost i sense liquidació. La resta de l'edició la comercialitzarà i distribuirà en exclusiva Guillermo Canals, Editor, a través de qui determini. La comercialització i distribució es pot efectuar en tot el món. Els preus de venda dels exemplars els determinarà Guillermo Canals, Editor.

Guillermo Canals, Editor, lliurarà a Edicions UIB, amb el 50 per cent de descompte respecte el preu de venda al públic, tants d'exemplars com n'hagi de menester per vendre a fires i mitjançant el seu portal electrònic.

Quarta . La Universitat de les Illes Balears abonarà a Guillermo Canals, Editor, la quantitat de 3.500 (tres mil cinc-cents) euros, IVA inclòs, en concepte d'edició de l'obra.

Cinquena. Explotació de l'obra en forma de llibre

Quan la distribució sigui a la xarxa llibrera de l'Estat espanyol, Guillermo Canals, Editor, liquidarà anualment a la Universitat de les Illes Balears el 8 per cent del preu de venda al públic dels exemplars efectivament venuts i cobrats, de l'edició pactada. A l'estranger, Guillermo Canals, Editor, liquidarà anualment a la Universitat de les Illes Balears el 8 per cent del preu efectiu de venda dels exemplars efectivament venuts i cobrats, de l'edició pactada.

La notificació dels llibres venuts per part de Guillermo Canals, Editor, s'efectuarà anualment amb darrera data de 28 de febrer. La liquidació es farà dins el primer trimestre de cada any. Les liquidacions s'enviaran a la Universitat de les Illes Balears i s'abonaran mitjançant transferència al compte 2090-6454-28-0064000418 en els noranta dies següents a la recepció a les oficines de Guillermo Canals, Editor, de la factura de la Universitat de les Illes Balears corresponent a les liquidacions esmentades.

En tot cas, respecte dels exemplars que es lliurin gratuïtament als autors, a la Universitat de les Illes Balears, als mitjans de comunicació, a la crítica, els destinats a promoció, els rebutjats per defectuosos, els donats, els destruïts totalment o parcialment pel foc o una altra classe de sinistre, com també els deteriorats pel transport o altres causes, els defectuosos i els venuts a fallits i no recuperats, la Universitat de les Illes Balears no tindrà dret a percebre'n cap remuneració. La Universitat de les Illes Balears autoritza Guillermo Canals, Editor, a destruir els exemplars del llibre defectuosos. Així mateix la Universitat de les Illes Balears autoritza Guillermo Canals, Editor, a compensar en les liquidacions successives les devolucions que es produeixin d'exemplars en relació amb liquidacions anteriors.

Sisena . Aquest contracte entrarà en vigor a partir del moment en què se signi i tindrà validesa, en tot cas, fins que s'exhaureixin els exemplars impresos del llibre per a l'edició inicialment pactada. Aquest contracte s'entendrà resolt en el termini de set anys des de la signatura.

En el cas d'una nova edició, les dues parts hauran de tornar a negociar els termes d'aquest acord.

I, com a prova de conformitat, el signen ambdues parts, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears
Per Guillermo Canals, Editor,

Montserrat Casas
Rectora

Guillermo Canals
Director editorial

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de desembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).