Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Primera addenda a l'acord de cooperació entre la Universitat de Lisboa i la Universitat de les Illes Balears

Lisboa / Palma, 4 de novembre de 2008

 

La Universitat de Lisboa, designada a partir d'ara com a UL, representada pel Rector, doctor António Sampaio da Nóvoa, i la Universitat de les Illes Balears, designada d'ara endavant amb les sigles UIB, representada per la Rectora, doctora Montserrat Casas Ametller, signen la present addenda a l'Acord de cooperació del dia 3 de juny de 1994, en els termes que segueixen, de conformitat amb les disposicions vigents.

 

CONSIDEREN

1. El mutu interès en la recerca, la investigació i l'anàlisi de les grans temàtiques del Mediterrani i del Món Antic;

2. La necessitar d'activar la cooperació entre la UIB i la UL;

3. La qualitat i el prestigi de les iniciatives d'ambdues institucions, així com també la capacitat demostrada pels seus investigadors.

Acorden i accepten, recíprocament, el present protocol, que es regirà per les clàusules següents:

Clàusula 1

(Objecte)

El present protocol té per objecte establir els termes i les condicions amb els quals el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts (DCHTA), àrea d'Història Antiga de la UIB, i el Centre d'Història de la UL (CHUL) es comprometen a cooperar en el desenvolupament d'activitats destinades a seguir objectius comuns.

Clàusula 2

(Intercanvi d'informació)

El DCHTA i el CHUL intercanviaran la informació pertinent relativa a les activitats que es refereixin a matèries d'interès comú.

Clàusula 3

(Societat preferent)

1. El DCHTA considerarà el CHUL com un dels seus principals socis en l'àrea d'Història Antiga.

2. El CHUL es compromet a presentar al DCHTA propostes de protocol en altres àrees d'estudi.

Clàusula 4

(Promoció d'activitats)

1. Les dues entitats procuraran desenvolupar projectes en àrees d¿interès comú, designats com a projectes d'investigació, i l'organització de conferències, seminaris, col·loquis, cursos, cicles d'estudi i cursets.

2. Les àrees d'Història Antiga estaran representades pels respectius catedràtics.

Clàusula 5

(Vigència)

El present protocol entrarà en vigor el dia que se signi, per un període d'un any. Es podrà renovar automàticament i successivament per períodes d'un any, excepte denúncia per part de qualsevol de les entitats, mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita, almenys seixanta dies abans del termini del període inicial de vigència o de qualsevol de les seves renovacions.

El present protocol es fa en sis exemplars, tres en català i tres en portuguès i se'n lliura un exemplar, degudament signat, a cada una de les entitats.

Per la Universitat de les Illes Balears
Dra. Montserrat Casas
Rectora

Per la Universitat de Lisboa
Dr. António Sampaio
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de juny de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).