Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Carta d'intencions per establir un programa d'intercanvi entre el Consell de Regents del Sistema d'Universitats de Wisconsin en representació de la Universitat de Wisconsin a Stout i la Universitat de les Illes Balears

Wisconsin a Stout / Palma, 2 de setembre de 2008

El Rector de la Universitat de Wisconsin a Stout (en endavant UW-Stout), Magnífic Senyor Charles W. Sorensen, en representació d'aquesta institució d'ensenyament superior amb una missió especial en el si del Sistema Universitari de Wisconsin, acreditat fins al 2012 per la Comissió d'Ensenyament Superior de l'Associació Nord-central d'Universitats i Escoles (EUA), i

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat

 

EXPOSEN

Que ambdues institucions han participat en el passat en convenis d'intercanvi d'estudiants i professors, i ara manifesten el seu interès a intercanviar personal administratiu universitari, directors de programes, responsables de les unitats administratives i altre personal de gestió (en endavant anomenat Programa d'intercanvi de personal administratiu o PPA). Atès el benefici que aquesta activitat reportarà a les dues institucions pel que fa a la consecució dels seus objectius, acorden:

 

CLÀUSULES

1. Objectiu . La finalitat d'aquest acord és d'establir un programa d'intercanvi per al personal esmentat entre les dues universitats per un període inicial de cinc anys.

2. Selecció . La institució emissora establirà els seus propis protocols per determinar l'interès dels participants i per aprovar l'intercanvi amb la institució receptora. La institució receptora també fixarà els criteris per acceptar els aspirants al programa. El programa d'intercanvis es revisarà anualment i s'assolirà un equilibri en el seu nombre en un període mínim de tres anys.

3. Proposta d'estada i admissió . La institució emissora proposarà la naturalesa i la durada de l'intercanvi tot proporcionant la informació pertinent respecte a les credencials de l'aspirant, possibles tasques a realitzar a la institució receptora i la durada proposada de l'intercanvi, així com un pressupost detallat de les despeses previstes per a la durada de l'intercanvi que especifiqui qui se'n farà càrrec. Aquesta informació s'haurà d'enviar al responsable designat de la institució receptora amb una antelació mínima de sis mesos a l'inici previst de l'estada. La institució receptora comunicarà la decisió d'acceptació o denegació almenys dos mesos abans de l'inici de l'estada.

En el cas de la UIB, se n'encarregaran les persones responsables del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària. En el cas de la UW-Stout, se n'ocuparà el vicerector d'Alumnes i Afers Acadèmics. La proposta de PPA haurà de ser acceptada i signada per les persones esmentades i per les persones a càrrec dels serveis internacionals. Cada universitat podrà demanar, a més, les signatures que li semblin pertinents segons les seves pròpies regulacions.

4. Període d'estada . En general la durada de l'intercanvi PPA serà de dues setmanes, si be les parts acordaran, en cada cas, fixar el període total de l'intercanvi, que no podrà excedir les tres setmanes. Aquest període permetrà que els participants del PPA adquireixin experiència i coneixement de les bones pràctiques en les institucions associades, com també un temps adequat per millorar les habilitats que els calguin per dur a terme les seves tasques i donar mostra de transferència de coneixements i adquisició de competències pràctiques.

5. Memòria . Els participants del PPA hauran de lliurar a les persones responsables (vegeu més amunt) tant de la universitat que envia com de la que rep una memòria final de les activitats en què hagin participat i les conclusions a què han arribat durant l'intercanvi. Aquesta memòria haurà de tenir entre 1.500 i 3.000 paraules d'extensió.

6. Finançament . La universitat que envia serà responsable de les despeses ocasionades per l'estada del beneficiari a la institució receptora. L'import d'aquestes despeses es regirà per l'acord entre el beneficiari de l'estada i la seva universitat.

7. Documentació de viatge . Cada participant del PPA serà responsable de contractar la seva pròpia pòlissa d'assegurança mèdica i d'accidents, d'estar en possessió d'un passaport vàlid i, si escau, del corresponent visat, com també qualsevol altra documentació personal que exigeixin els governs de tots dos països per al període d'estada previst.

8. Vigència . El present acord entrarà en vigor en la data en què sigui signat per les dues institucions i hi romandrà fins al 30 de juny de 2013. Les dues parts, de mutu acord, podran proposar la modificació o rescissió de l'acord notificant-ho amb una antelació de sis mesos. En cas que l'acord sigui rescindit, les parts es comprometen a finalitzar qualsevol intercanvi que hi pugui haver en curs.

Per la Universitat de Wisconsin a Stout,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Charles W. Sorensen
Rector

Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de juliol de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).