Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc entre l'Abadia de Montserrat i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 22 d'octubre de 2008

 

REUNITS

D'una part, el Reverendíssim Pare Josep Maria Soler i Canals, abat de Montserrat, en representació d'aquesta institució i d'acord amb les atribucions pròpies del seu càrrec.

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), en representació d'aquesta institució i d'acord amb les atribucions pròpies del seu càrrec.

 

EXPOSEN

Que ambdues parts desitgen de subscriure un acord marc de col·laboració amb la finalitat de cercar fórmules de cooperació, per tal d'aconseguir modalitats de col·laboració que siguin eficaces i operatives i de les quals es derivin resultats positius per a ambdues parts.

Aquestes modalitats hauran de permetre d'aprofitar adientment llurs recursos humans i materials, tot evitant possibles duplicitats d'esforços i de mitjans en el desenvolupament de la investigació científica i tècnica en temes afins i complementaris d'interès comú.

Per això

 

ACORDEN

Primer . La col·laboració cultural i científica serà duta a terme de conformitat amb alguna de les modalitats indicades a continuació:

  1. Cooperació en la realització conjunta de programes científics de durada indefinida, que impliquin o no la creació i el manteniment de centres o de serveis mixts.
  2. Cooperació en la realització conjunta de projectes concrets. En aquests casos, la col·laboració comença i acaba amb la iniciació i la finalització del projecte.
  3. Cooperació en publicacions d'interès comú, editades per una de les parts o coeditades.
  4. Intercanvi d'informació i assessorament mutu en la planificació, l'organització i l'execució d'estudis i recerques en temes d'interès comú.
  5. Intercanvi de publicacions realitzades pels serveis editorials respectius.
  6. Totes les altres que siguin considerades interessants per ambdues parts, dins les activitats que constitueixen l'objecte d'aquest conveni marc.

Segon . En els convenis específics derivats d'aquest conveni marc s'han d'especificar tots els detalls del programa concret; en qualsevol cas, s'ha de mantenir sempre l'autonomia d'organització interna, pressupostària i administrativa de cadascuna de les parts participants en la col·laboració.

Tercer . Si la naturalesa dels convenis específics derivats d'aquest conveni marc ho aconsella, es constituirà una comissió mixta, en règim de paritat, amb representants de la UIB i de l'Abadia, designats per les parts respectives. Aquesta comissió serà l'òrgan de potenciació, seguiment i avaluació de les accions derivades del present conveni marc, i de l'arbitratge en cas de conflicte.

Quart . El present conveni marc és vàlid per 10 anys, després dels quals serà prorrogat automàticament per períodes iguals si no el denuncia cap de les parts amb una antelació de sis mesos.

 

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Abadia de Montserrat

 

Universitat de les Illes Balears

 

+ P. Josep M. Soler
Dra. Montserrat Casas

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de setembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de novembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).