Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Contracte per a l'edició del llibre «Diseño e Implantación de Títulos de Grado en el E.E.E.S.» entre la Universitat de les Illes Balears i Narcea, SA de Ediciones

Palma, 7 d'octubre de 2008

 

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, que actua en representació d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, de Palma, i amb el NIF Q0718001A.

De l'altra, Narcea, SA de Ediciones, amb domicili al carrer Doctor Federico Rubio y Galí, 9, de Madrid, amb el CIF A-28208692, representada per la senyora Ana de Miguel Carro, amb el DNI, 2166327-A, en qualitat de directora gerent.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per subscriure aquest contracte i, en conseqüència,

 

EXPOSEN

La voluntat de coeditar en castellà el llibre Diseño e implantación de títulos de grado en el E.E.E.S. , dels autors Manuel Montanero Fernández, Vidal Luis Mateos Masa, Valentín Gómez Escobar, Santiago Salamanca Miño i Manuel Montanero Morán.

 

Per tot això, les parts signatàries es comprometen a fer efectiu el present contracte d'acord amb les següents

 

CLÀUSULES

Primera . L'objectiu d'aquest contracte és publicar en castellà el llibre Diseño e implantación de títulos de grado en el E.E.E.S. , tant com a llibre imprès com en qualsevol format de difusió electrònica i/o digital. La Universitat de les Illes Balears se'n reserva l'edició en altres llengües.

La Universitat de les Illes Balears té tots els drets necessaris sobre el llibre assenyalat per a la signatura del present contracte. El pagament de drets d'autor i qualsevol altre són per compte de la Universitat de les Illes Balears. Editorial Narcea resta exempta de qualsevol tipus de responsabilitat en relació amb els autors i tercers.

Segona . La producció editorial la durà a terme Narcea, SA de Ediciones, sota la supervisió d'Edicions UIB, amb les característiques següents:

  • Tiratge: 1.500 exemplars
  • Col·lecció: Universitaria
  • Cost: 11.355 euros, sense IVA
  • Format: 15 X 23 cm
  • Pàgines: 373
  • Paper interior: òfset 80 g. 1+1
  • Coberta: 4 tintes plastificat, volum manu 1,5
  • Contracoberta 4 tintes amb el logotip corporatiu de les entitats col·laboradores
  • Impressió: interiors: b/n; coberta: 4 tintes
  • Enquadernació: rústica, cosit amb fil vegetal

Tercera . Editorial Narcea lliurarà 150 exemplars del llibre a la Universitat de les Illes Balears ¾ els quals no es podran utilitzar amb fins comercials¾ sense cost i sense liquidació. La resta de l'edició la comercialitzarà i distribuirà en exclusiva Narcea, SA de Ediciones, a través de qui determini. La comercialització i distribució es pot efectuar en tot el món. Els preus de venda dels exemplars els determinarà Narcea, SA de Ediciones.

Narcea, SA de Ediciones, lliurarà a Edicions UIB, amb el 50 per cent de descompte respecte al preu de venda al públic, tants d'exemplars com hagi de menester per vendre a fires i mitjançant el seu portal electrònic.

Quarta . La Universitat de les Illes Balears abonarà a Narcea, SA de Ediciones, la quantitat de 5.000 (cinc mil) euros, IVA inclòs, en concepte d'edició de l'obra.

Cinquena. Explotació de l'obra en forma de llibre

Quan la distribució sigui a la xarxa llibrera de l'Estat espanyol, Narcea, SA de Ediciones, liquidarà anualment a la Universitat de les Illes Balears el 20 per cent del preu de venda al públic dels exemplars efectivament venuts i cobrats, de l'edició pactada. A l'estranger, Narcea, SA de Ediciones, liquidarà anualment a la Universitat de les Illes Balears el 20 per cent del preu efectiu de venda dels exemplars efectivament venuts i cobrats, de l'edició pactada.

La notificació dels llibres venuts per part de Narcea, SA de Ediciones, s'efectuarà anualment amb darrera data de 28 de febrer. La liquidació es farà dins el primer trimestre de cada any. Les liquidacions s'enviaran a la Universitat de les Illes Balears i s'abonaran mitjançant transferència al compte 2090-6454-28-0064000418, en els noranta dies següents a la recepció a les oficines de Narcea, SA de Ediciones, de la factura de la Universitat de les Illes Balears corresponent a les liquidacions esmentades.

En tot cas, respecte dels exemplars que es lliurin gratuïtament als autors, a la Universitat de les Illes Balears, als mitjans de comunicació, a la crítica, els destinats a promoció, els rebutjats per defectuosos, els donats, els destruïts totalment o parcialment pel foc o una altra classe de sinistre, com també els deteriorats pel transport o altres causes, els defectuosos i els venuts a fallits i no recuperats, la Universitat de les Illes Balears no tindrà dret a percebre cap remuneració. La Universitat de les Illes Balears autoritza Narcea, SA de Ediciones, a destruir els exemplars defectuosos. Així mateix la Universitat de les Illes Balears autoritza Narcea, SA de Ediciones, a compensar en les liquidacions successives les devolucions que es produeixin d'exemplars en relació amb liquidacions anteriors.

Sisena . Aquest contracte entrarà en vigor a partir del moment en què se signi i tindrà validesa, en tot cas, fins que s'exhaureixin els exemplars impresos del llibre per a l'edició inicialment pactada. Aquest contracte s'entendrà resolt en el termini de set anys des de la signatura.

En el cas d'una nova edició, les dues parts hauran de tornar a negociar els termes d'aquest acord.

 

I com a prova de conformitat, el signen ambdues parts, en el lloc i la data indicada a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per Narcea, SA de Ediciones,

 

Montserrat Casas
Rectora
Ana de Miguel
Directora gerent

Diligència

El present contracte el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de setembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de novembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).