Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de pràctiques en empreses i institucions per a estudiants d'estudis oficials de postgrau (màsters i doctorat)

Palma,

 

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el senyor / la senyora ......., com a representant legal de l'empresa / la institució (s'ha d'acreditar la representació) ......., amb el NIF ........ , ubicada al carrer/passeig ........, núm. ...., d ......., amb el codi postal ..... i telèfon ......

Ambdues parts subscrivim aquest conveni de pràctiques d'acord amb el pla d'estudis oficial de postgrau (màster i/o doctorat) del Departament, Facultat, Institut o centre adscrit d'aquesta universitat.

 

ANTECEDENTS

 1. Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2001.
 2. Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
 3. Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, BOIB núm. 136, de 30 de setembre de 2003.
 4. Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, BOE núm. 260, de 30 d'octubre.
 5. Acord normatiu 7543/2006, de 3 de maig, pel qual es crea el CEP de la UIB, FOU núm. 266, de 26 de maig de 2006.
 6. Acord normatiu 8197/2007, de 6 de novembre, pel qual es modifica l'acord normatiu 7543.
 7. Acord normatiu 7544/2006, de 3 de maig, pel qual s'aprova la normativa pròpia dels estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears, FOU núm. 266, de 26 de maig de 2006.
 8. Acord normatiu 8506/2008, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de màster i doctorat de la UIB, FOU núm. 297, de 30 de maig de 2008.

 

PACTES

 1. La col·laboració, entre ambdues parts es concretarà en un programa de pràctiques que ha estat verificat per la direcció de l'estudi de màster i/o doctorat implicat en aquest conveni.
 2. Aquest conveni comporta l'acceptació d estudiants en pràctiques a l'empresa o la institució que signa.
 3. El temps total de dedicació de cada estudiant a l'empresa o la institució és d hores, que s'han de realitzar en el període de a amb l'horari següent: .
 4. La direcció de l'estudi de màster i/o doctorat ha nomenat el/la professor/a responsable del programa de pràctiques de l'ensenyament implicat en aquest conveni. Aquesta activitat està sotmesa a les normatives acadèmiques pròpies de la Universitat de les Illes Balears i està valorada amb un total d crèdits ECTS.
 5. L'empresa o la institució ha nomenat el Sr. / la Sra. responsable del programa de pràctiques que impliqui els estudiants de la Universitat de les Illes Balears durant el període que duri l'estada dels estudiants a l'empresa o institució i serà responsable de garantir l'adequada formació, l'acollida i les condicions de salut i benestar dels estudiants i la bona gestió de l'activitat educativa objecte d'aquest conveni.
 6. La valoració del resultat de l'estada en pràctiques la faran conjuntament l'empresa o la institució receptora i la direcció de l'estudi de màster i/o doctorat mitjançant el mecanisme que aquest últim estableixi. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques per als estudiants implicats en aquest conveni, és de competència exclusiva de la Universitat.
 7. La realització de les pràctiques no generarà, un cop finalitzades, més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas no produirà obligacions pròpies d'un contracte laboral entre els estudiants i l'empresa o institució.
 8. L'alumnat en pràctiques estarà cobert per l'assegurança escolar. Per a l'alumnat al qual no es pugui aplicar l'assegurança escolar se subscriurà una pòlissa d'assegurança d'accidents per al període de pràctiques. Les despeses d'aquesta pòlissa van a càrrec de la UIB. La Universitat cobrirà amb una assegurança la responsabilitat civil de l'alumnat per les incidències derivades de la realització de les pràctiques. No s'aplicarà el règim de cobertura de les normes laborals, atès que no hi ha contracte laboral en la relació establerta entre l'estudiant i l'empresa o institució de cobertura.
 9. Un cop acabat el programa, els estudiants poden demanar un certificat de l'empresa o institució acreditatiu de les pràctiques dutes a terme.
 10. La Universitat de les Illes Balears s'obliga a mantenir actualitzada la relació d'estudiants implicats en el conveni, la qual serà considerada com un annex d'aquest.
 11. Aquest conveni tindrà una durada d'un any acadèmic i quedarà automàticament renovat per igual període si no consta una denúncia escrita de finalització per qualsevol d'ambdues parts, amb una antelació de tres mesos a la data de la seva expiració.

 

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en xx exemplars, xxx en català i xxx en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

L'empresa / La institució,

(signatura i segell)

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de setembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de novembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

RELACIÓ D'ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES DELS ESTUDIS DE MÀSTER I/O DOCTORAT XXXXX, EN EMPRESES I INSTITUCIONS