Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per donar suport a la redacció i la publicació de l'Anuari Teatral de les Illes Balears corresponent a l'any 2007

Palma, 10 d'octubre de 2008

REUNITS

D'una part, la presidenta del Consell de Mallorca, Francesca Lluc Armengol Socias, acompanyada del secretari general del Consell de Mallorca, Jeroni Miquel Mas Rigo, i de l'altra, la rectora de la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas Ametller.

ACTUEN

La primera, en representació del Consell de Mallorca, en virtut del Reglament orgànic del Consell de Mallorca en relació amb la Llei autonòmica 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

I la segona, en representació de la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar i

MANIFESTEN

Primer . Que la història i la teoria teatral és una de les línies de recerca destacades del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB i, en general, de la historiografia cultural produïda a les Balears i les Pitiüses els darrers anys.

Segon . Que aquests darrers anys s'han llegit diverses tesis doctorals que hi fan referència, així com s'hi han interessat investigadors diversos, la qual cosa ha permès que s'hagin pogut dur a terme projectes importants, com l'elaboració del Diccionari del teatre a les Illes Balears .

Tercer . Que, amb la finalitat d'impulsar i desenvolupar aquesta línia de recerca esmentada, es va constituir, l'any 2005, la Càtedra Joan Ramis i Ramis de recerca, formació i documentació teatral, que és una unitat de recerca, de documentació i de formació d'investigadors teatrals.

Quart . Que entre els seus projectes més immediats hi ha la redacció i la publicació de l' Anuari teatral de les Illes Balears , que es pretén que es converteixi en un element de rellevància en la difusió del teatre insular.

Cinquè . Que és objectiu del Consell de Mallorca la promoció i la difusió de les arts escèniques en general i del teatre en particular. I, en aquest sentit, s'ha d'assenyalar que, durant els anys 1996-2000, el Consell de Mallorca va publicar l' Anuari teatral de Mallorca , una publicació que tingué un impacte important entre els ambients teatrals mallorquins. Aquesta publicació, però, s'interrompé el 2000. Per aquest motiu, atesa la rellevància que va tenir en el seu moment la publicació esmentada, seria bo que se'n reprengués l'edició, ja que, en definitiva, la seva continuïtat asseguraria la pervivència de l'única publicació insular de temàtica exclusivament teatral i pot tenir també una funció important de promoció del teatre insular fora de les Illes.

Sisè . Que la consellera executiva del Departament de Cultura i Patrimoni, el dia 13 de juny de 2008, va adoptar la resolució d'aprovar aquest conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears.

I amb les finalitats de difondre, promoure, apropar i donar a conèixer el món teatral illenc tant en el vessant històric com en el contemporani,

 

CONVENEN

1r . El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura i Patrimoni, concedeix una subvenció de 15.000,00 euros a càrrec de la partida pressupostària 20.45130.45101 (número d'ordenat 2008/8931) a favor de la Universitat de les Illes Balears per donar suport a la redacció i la publicació de l' Anuari teatral de les Illes Balears corresponent a l'any 2007.

El pressupost total de les despeses corresponents a la realització de l'objecte del present conveni és de 15.000,00 euros.

2n . La Universitat de les Illes Balears d'ara en endavant, UIB ha de lliurar 100 exemplars de l' Anuari esmentat a la Unitat de Publicacions del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca.

3r . La UIB es compromet a fer els programes, els cartells i els elements publicitaris de les activitats culturals indicades, en llengua catalana i a incloure-hi el patrocini amb el logotip del Consell de Mallorca.

4t . La UIB ha de notificar al Consell de Mallorca la concessió de qualsevol altre ajut o subvenció pública o privada que rebi per a la realització del projecte cultural subvencionat, abans del pagament de la subvenció, per poder comprovar que no se supera el cost del projecte subvencionat.

. La UIB, d'una banda, ha d'acreditar davant del Consell de Mallorca la realització de l'objecte d'aquesta subvenció, així com, si escau, el compliment de les condicions que determini aquest conveni, mitjançant la presentació de la documentació esmentada a la clàusula següent i, d'altra banda, ha de notificar qualsevol modificació que s'hi produeixi.

. La subvenció s'ha de fer efectiva quan s'hagi justificat, sempre abans del dia 31 d'octubre de 2008, la realització del projecte cultural objecte de la subvenció. En aquest sentit, la justificació de la realització del projecte cultural s'ha de fer mitjançant un compte justificatiu abreujat , que ha d'integrar la documentació següent:

a) Una memòria tècnica sobre els resultats de l'execució del projecte cultural subvencionat en què es faci constar l'avaluació dels objectius i les finalitats aconseguits i qualsevol altre aspecte que sigui rellevant.

b) Una memòria econòmica justificativa de les despeses derivades de l'execució del pressupost del projecte cultural, que ha d'estar integrada per la documentació següent:

  1. Declaració responsable sobre la relació dels ingressos i les despeses que se n'han derivat (segons el model de l'annex que s'adjunta).
  2. Fotocòpies acarades de les factures o qualsevol altre document de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil fins a l'import de la subvenció, que expressin clarament:

- nom complet i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora

- número i data

- concepte

- IVA i retenció fiscal (si escau)

- dades fiscals del client de la factura

3. Certificat de l'òrgan competent que l'import de les factures confrontades, subvencionat pel Departament de Cultura i Patrimoni, no s'ha fet servir ni es farà servir per justificar altres subvencions.

c) Una mostra, si escau, del material de difusió de l'activitat subvencionada: cartells, fullets de mà i qualsevol altre element publicitari.

. En cas que no es pugui executar el projecte cultural subvencionat dins enguany, es pot sol·licitar, excepcionalment, una única pròrroga per poder-lo dur a terme l'any següent. La petició s'ha de fonamentar degudament, s'hi ha d'indicar la nova temporalització del projecte i s'ha de presentar, en tot cas, abans de l'1 d'octubre. La consellera executiva ha de resoldre aquestes sol·licitud abans del 30 de novembre. En aquest cas, la pròrroga concedida quedarà condicionada a les disponibilitats pressupostàries per a l'any vinent.

. La UIB ha de complir les obligacions de l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre); les del capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre); les recollides a l'article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca (publicada la seva aprovació definitiva al BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 2001) i les establertes a la resta de normativa que sigui aplicable, així com, en especial, les recollides a les clàusules d'aquest conveni.

. Aquesta subvenció, d'acord amb l'article 13.1 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca, és revocable i reductible per les causes previstes a les lleis i en aquest reglament, que no seran invocables com a precedents. En aquest sentit, el Consell de Mallorca pot modificar, anul·lar o revocar i, si escau, reintegrar totalment o parcialment aquesta subvenció d'acord amb el que estableixen el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre); el capítol I del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25 de juliol), pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 43 a 45 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, així com d'acord amb el que disposen l'apartat 2n de l'article 13 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca i la resta de normativa que li sigui aplicable.

10è . La Universitat de les Illes Balears s'ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant del Consell de Mallorca com del Tribunal de Comptes.

11è . El Consell de Mallorca pot, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com tècnicament el programa objecte de la subvenció.

12è . Aquest conveni és vigent fins al dia 31 de desembre de 2008.

 

I, com a prova de conformitat, el signen les dues parts en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al començament.

Pel Consell de Mallorca,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Francesca Lluc Armengol
Consellera
Montserrat Casas
Rectora

 

Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general del Consell de Mallorca, en la meva condició d'assessor i fedatari públic de la corporació, autoritz aquest conveni.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de setembre de 200.8 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de novembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX