Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Agrupació de Cadenes Hoteleres per a la concessió de dos ajuts de matrícula per a estudiants de la UIB

Palma, 30 d'octubre de 2008

REUNITS

D'una part, el Sr. Aurelio Vázquez Villa, com a president i en representació de l'Agrupació de Cadenes Hoteleres, amb domicili al carrer de Marbella, 39, 07610 Palma.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat (en endavant, la UIB).

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present document, i per això

EXPOSEN

  1. Que la UIB té com una de les seves tasques prioritàries impulsar l'excel·lència acadèmica tant en l'àmbit de la formació com en el de la recerca i, per tant, considera d'allò més adient incentivar els estudiants que demostren a través dels resultats a l'expedient acadèmic el seu esforç en aquest sentit.
  2. Que la UIB promou entre els estudiants dels darrers cursos la idea de la formació permanent i contínua que va més enllà de la finalització dels primers estudis.
  3. Que l'Agrupació de Cadenes Hoteleres està convençuda de la importància de l'excel·lència acadèmica en la formació dels futurs professionals de les Illes Balears i coneix la importància de la seva qualificació professional.
  4. Per tot això, la UIB i l'Agrupació de Cadenes Hoteleres volen palesar el seu esperit de col·laboració en la línia de l'excel·lència acadèmica, i estableixen en el present conveni la seva intenció de col·laborar a través de l'establiment d'una convocatòria d'ajuts de matrícula per premiar els millors expedients acadèmics i al mateix temps incentivar la matrícula en cursos de postgrau.

CLÀUSULES

Primera. Línies d'actuació de l'acord

L'Agrupació de Cadenes Hoteleres i la UIB concediran dos ajuts de matrícula, un per a l'estudiant amb millor expedient acadèmic de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i un altre per a l'estudiant amb millor expedient acadèmic de l'Escola Universitària de Turisme que compleixin les condicions esmentades a la clàusula segona.

Segona. Alumnat beneficiari

Podran ser beneficiaris d'aquest acord els estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i els de l'Escola Universitària de Turisme que compleixin en el moment de resoldre els ajuts corresponents en aquest acord les condicions següents:

  1. Ser resident a les Illes Balears com a mínim durant els últims cinc anys.
  2. Estar matriculat almenys de trenta crèdits del darrer curs dels estudis que imparteixen aquests centres.
  3. Tenir aprovats la meitat dels crèdits de la carrera que està cursant.

Tercera. Selecció de l'alumnat

La direcció de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i la direcció de l'Escola Universitària de Turisme proposaran, cada una, a la comissió de seguiment d'aquest conveni, durant el mes de novembre, els deu millors expedients acadèmics que compleixin els requisits esmentats a la clàusula segona.

Quarta. Contingut econòmic i de col·laboració

L'Agrupació de Cadenes Hoteleres aportarà anualment, durant la vigència del present conveni, la quantitat de 3.000 euros per finançar els dos ajuts prevists en el conveni. D'aquesta quantitat es destinaran anualment 1.500 euros a cada un dels ajuts.

Cinquena. Comissió de seguiment

Cada una de les parts nomenarà, en un termini no superior a tres mesos, una comissió de seguiment del present conveni. La comissió estarà formada per quatre persones, dues de les quals representaran la Universitat de les Illes Balears, i dues l'Agrupació de Cadenes Hoteleres.

Sisena. Resolució

La comissió de seguiment serà l'encarregada d'atorgar els ajuts entre els millors expedients proposats per cada un dels centres. El Vicerectorat d'Estudiants i Campus notificarà la selecció als alumnes seleccionats.

Setena. Obligacions dels estudiants seleccionats

Els estudiants seleccionats adquireixen el compromís d'assistir a l'acte de lliurament dels ajuts.

Vuitena. Desenvolupament i vigència del conveni

La durada del present conveni és de cinc anys, prorrogables de mutu acord entre ambdues parts.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, les dues parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per l'Agrupació de Cadenes Hoteleres,

 

Montserrat Casas
Rectora

Aurelio Vázquez
President

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 d'octubre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de novembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).