Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre la Casa de les Llengües i la Universitat de les Illes Balears

Barcelona / Palma, 15 d'octubre de 2008

REUNITS

D'una banda, el senyor Antoni Mir i Fullana, director de la Casa de les Llengües.

I de l'altra, la senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears.

ACTUEN

El primer, en nom i representació de la Casa de les Llengües, en ús de les atribucions que li confereix l'article 9 dels seus Estatuts (DOGC núm. 4365, de 18 d'abril de 2005), i amb domicili a Barcelona, Via Laietana, 46A, principal 1a, i NIF G-63822464.

La segona, en nom i representació de la Universitat de les Illes Balears, nomenada pel Decret 55/2007, de 20 d'abril, en l'exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada Universitat, amb domicili a la cra. de Valldemossa, km 7,5, i NIF núm. Q0718001A.

MANIFESTEN

1. La Casa de les Llengües és un organisme que té com a finalitat promoure i facilitar la preservació, l'ús i el desenvolupament de les llengües del món, com a vehicle de comunicació, civilització i diàleg, com a patrimoni cultural de la humanitat, i com a dret de les persones i les comunitats lingüístiques. Per dur a terme aquesta finalitat, s'ocupa de realitzar o impulsar actuacions orientades a propiciar un ordre lingüístic mundial equitatiu.

En aquest sentit, la Casa de les Llengües té interès a promoure actuacions de foment de l'aprenentatge de llengües; activitats per donar a conèixer models de gestió lingüística respectuosos amb la diversitat, i també vol impulsar el desenvolupament de recursos que facilitin la implantació de comunicacions multilingües, especialment amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Coincidents amb aquests objectius, la Casa de les Llengües ha posat en funcionament els serveis de Linguamón Bones Pràctiques per recollir i difondre internacionalment les bones pràctiques relatives als processos de planificació ingüística i de gestió del multilingüisme i per promoure'n l'adopció per part dels organismes i les comunitats lingüístiques interessades.

2. La Universitat de les Illes Balears duu a terme activitats de recerca, de divulgació i sensibilització sobre llengües, i està interessada a col·laborar amb organismes lingüístics per poder contribuir a la difusió de les llengües i a la millora de la gestió del multilingüisme.

La Universitat de les Illes Balears està interessada a col·laborar amb la Casa de les Llengües en diferents projectes d'interès mutu, i d'una manera especial està interessada en difondre l'oferta de Linguamón Bones Pràctiques, el seu directori i a promoure'n la participació en el seu àmbit competencial i territorial.

Per tot l'anterior, les parts signants formalitzen el present conveni marc de col·laboració amb subjecció als següents

PACTES

Primer. Aquest conveni marc té com a finalitat establir les bases de col·laboració entre les parts en el Centre Internacional de Bones Pràctiques Multilingües de la Casa de les Llengües.

Així mateix, aquest conveni té com a finalitat establir les bases de col·laboració entre les parts en projectes d'interès mutu per a l'acompliment dels respectius objectius socials. En aquest sentit, ambdues entitats es comprometen a:

 • Promoure el coneixement, el respecte i el desenvolupament equitatiu i sostenible de la diversitat lingüística, per mitjà de les accions de recerca, docència o projecció que les parts considerin adients.
 • Impulsar activitats de divulgació, d'abast general, que permetin donar a conèixer la diversitat lingüística del món i d'àmbits geogràfics concrets, amb especial atenció a la Mediterrània, per afavorir el reconeixement del valor de cada llengua per a la comunitat lingüística respectiva i per a la humanitat.
 • Cooperar en les accions relacionades amb la diversitat lingüística d'altres institucions, si totes dues parts comparteixen l'interès per aquestes iniciatives.

Segon. Totes dues entitats es comprometen a intercanviar i difondre coneixements, experiències i iniciatives rellevants sobre les llengües i el multilingüisme arreu del món, a afavorir-ne la interconnexió i propiciar-ne la màxima eficàcia.

Tercer. La Casa de les Llengües i la Universitat de les Illes Balears acorden col·laborar en el procés de sistematització i difusió de les bones pràctiques dutes a terme per a la recuperació i l'ús de la llengua catalana.

Quart. La Universitat de les Illes Balears assumeix les tasques d'organització i coordinació d'equips de treball en el seu àmbit d'actuació. També assumeix les tasques de sistematització i documentació de les experiències que ambdues parts acordin que han d'incorporar-se al Centre Internacional de Bones Pràctiques Multilingües.

Cinquè. La Universitat de les Illes Balears facilitarà els contactes i la informació necessaris per conèixer amb més profunditat i poder adaptar les experiències del seu àmbit d'actuació que formin part del centre Internacional de Bones Pràctiques Multilingües, que puguin ser interessants per a altres organismes.

Sisè. La Casa de les Llengües és la responsable del Centre Internacional de Bones Pràctiques Multilingües i col·laborarà en l'assumpció de les despeses econòmiques necessàries per a les activitats descrites al pacte quart.

Setè. La Casa de les Llengües i la Universitat de les Illes Balears es comprometen a fer constar la seva col·laboració en totes les activitats que es duguin a terme fruit d'aquest conveni.

Vuitè. Per tal de desenvolupar aquesta col·laboració, les parts podran signar addendes específiques que establiran, per a cadascun dels projectes, les activitats a realitzar i el cost de cada una, en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Novè. Per fer el seguiment d'aquest conveni, es constitueix la Comissió de Seguiment, integrada per dos representants de la Casa de les Llengües i per dos representants de la Universitat. Aquesta comissió és reunirà, com a mínim, semestralment.

Són funcions de la comissió:

 • Fer el seguiment dels pactes objecte d'aquest conveni marc i de les addendes que hi pugui haver.
 • Establir plans de col·laboració anuals.
 • Definir estratègies per a la col·laboració entre ambdues entitats.
 • Resoldre els dubtes que es puguin plantejar en el desenvolupament dels pactes objecte del conveni i de les addendes que ambdues parts puguin subscriure.
 • Fer la valoració conjunta final de les actuacions dutes a terme.

Desè. Aquest conveni tindrà una vigència de 3 anys a comptar a partir de la data de signatura i podrà ser resolt segons s'especifica en el pacte onzè.

Onzè. Seran causes de resolució de conveni:

 1. Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
 2. La manifestació de qualsevol de les parts de la voluntat de resoldre el conveni amb un preavís de tres mesos d'antelació.
 3. Les generals establertes a la legislació vigent.

Dotzè. En el supòsit que algun dels acords del conveni esdevingui totalment o parcialment nul o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols l'esmentada part que resulti nul·la o ineficaç. El conveni subsistirà en tota la resta, i la part afectada, es tindrà per no posada.

Tretzè. En cas de discrepància de les parts, ambdues parts se sotmeten a l'ordre de la jurisdicció contenciosa administrativa competent per conèixer de les qüestions litigioses.

I en testimoni de conformitat amb el contingut del present document, firmen el present conveni per exemplar duplicat, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per la Casa de les Llengües,

Montserrat Casas
Rectora

Antoni Mir
Director

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 31 d'octubre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).