Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre l'empresa Mitra Restaura, SL, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 31 de juliol de 2008

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada pe la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra el senyor Miquel Vidal i Femenies, DNI 37 335 234 R, com a administrador de l'empresa Mitra Restaura, SL, CIF B57281552 de Marratxí, amb domicili al carrer Licorers, 169-170, nau 17 c., CP 07141.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

BASES GENERALS D'ACORD

Primer . Que ambdues parts consideren de mutu interès per complir millor llurs funcions d'establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Segon . Que la cooperació entre ambdues parts pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació.

2. Estudis d'investigació conjunts.

3. Cooperació educativa per dur a terme visites de curta durada dels alumnes dels diferents centres de la Universitat, a les dependències i obres de Mitra Restaura.

Tercer . Que en compliment dels fins que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un conveni marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Quart. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . Dins el marc d'intencions que han manifestat, la Universitat de les Illes Balears i l'empresa Mitra Restaura, SL, es comprometen a fomentar la seva cooperació mitjançant els convenis específics, acords o contractes que convinguin en cada cas, en funció de la naturalesa de cada actuació concreta, emparats pel present acord marc i sempre d'acord amb la legislació vigent. Els compromisos podran tenir com a objectius específics els següents:

  1. Estudi i caracterització analítica dels diferents materials orgànics o inorgànics presents a les obres d'art o monuments en restauració.
  2. Intercanviar documentació i publicacions, periòdiques o no.
  3. Convenir en tots els altres compromisos que, a parer dels signants, tinguin cabuda en aquest acord marc.

Segon . Les parts, de mutu acord, poden modificar o completar aquest conveni, mentre sigui vigent, per adequar-lo a les circumstàncies que, si escau, puguin sobrevenir.

Tercer . El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de tres anys, període que es renovarà si ambdues parts hi estan d'acord.

Quart . Seran responsables del seguiment de l'acord el senyor Miquel Vidal per part de l'empresa i la doctora Catalina Genestar, professora TU del Departament de Química, per part de la UIB.

Un cop llegit per les parts aquest acord de col·laboració i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per Mitra Restaura, SL,

Montserrat Casas
Rectora

Miquel Vidal
Administrador

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de juliol de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).