Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per a activitats de l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport durant l'any 2008

Palma, 23 de setembre de 2008

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Francesca de Lluc Armengol Socias, Presidenta del Consell de Mallorca, amb NIF S-0711002-F i amb domicili al carrer del Palau Reial, 1, de Palma.

L'acompanya el senyor Jeroni Mas Rigo, secretari general del Consell de Mallorca.

De l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, amb NIF Q-0718001-A i amb domicili social a la carretera de Valldemossa, km 7.5, de Palma.

ACTUEN

La senyora Francesca de Lluc Armengol Socias, en representació del Consell de Mallorca, i la senyora Montserrat Casas Ametller, en representació de la Universitat de les Illes Balears.

¡Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar i

MANIFESTEN

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la Direcció Insular d'Esports del Departament d'Esports i Promoció Sociocultural, i de la Universitat de les Illes Balears, fer els esforços necessaris per realitzar activitats de l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport.

Que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, a proposta de la consellera executiva del Departament d'Esports i Promoció Sociocultural, en data 9 de juliol de 2008, va adoptar la resolució de:

1r. Aprovar la concessió d'una subvenció nominativa de 40.000,00 euros a favor de la Universitat de les Illes Balears, amb NIF Q-07718001-A, i amb domicili social a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 de Palma.

2n. Autoritzar i disposar una despesa de 40.000,00 euros en concepte de subvenció nominativa, a favor de la Universitat de les Illes Balears, a càrrec de la partida pressupostària 60.45209.48907, número d'ordenat RC 200800026323.

3r. Establir el conveni adjunt amb la Universitat de les Illes Balears, amb NIF Q-0718001-A, per tal de col·laborar en la realització d'activitats esportives per als estudiants de la UIB, amb la concessió d'una subvenció de 40.000,00 euros.

I amb les finalitats de promoure i fomentar la cultura, l'esport i l'oci,

CONVENEN

1r. El Consell de Mallorca, mitjançant la Direcció Insular d'Esports del Departament d'Esports i Promoció Sociocultural del Consell de Mallorca, aporta a la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Vicerectorat de Projecció Cultural, la quantitat de 40.000,00 euros en concepte de subvenció per a la realització d'activitats dins l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport durant el 2008, amb càrrec a la partida pressupostària 60.45209.48906, número d'ordenat RC 200800026323.

El pressupost total de les despeses de la Universitat de les Illes Balears és de 50.125,00 euros.

2n. La Universitat de les Illes Balears assumeix el compromís de la realització d'aquestes activitats.

3r. Les activitats objecte d'aquest conveni i els elements publicitaris d'aquestes es faran en llengua catalana i hi constarà el patrocini o la col·laboració del Consell de Mallorca, amb el seu logotip.

4t. La Universitat de les Illes Balears ha d'acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de les activitats subvencionades, així com el compliment de les condicions que determina la concessió de la subvenció, i ha de notificar qualsevol modificació que s'hi produeixi.

La justificació de les activitats realitzades no podrà excedir el dia 31 d'octubre de 2008, i si cal, únicament, i de forma excepcional, es podran justificar amb posterioritat les actuacions que es duguin a terme en els mesos de novembre i desembre. En aquests casos la data límit de justificació serà el 30 de gener de 2009. En tots els casos les factures justificatives han de tenir data d'emissió de 2008.

5è. Justificació de la despesa:

La Universitat de les Illes Balears haurà de justificar les despeses de les activitats incloses en el present conveni, objecte de la subvenció, mitjançant compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, atès que l'article 72 del Reial decret 887/2006, Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix el següent:

Compte justificatiu amb aportació de justificant de despesa:

El compte justificatiu de la despesa realitzada amb aportació de justificants ha de contenir amb caràcter general la documentació següent:

  1. Una memòria d'actuacions justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
  2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades que ha de contenir:

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la data del pagament.

En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'han d'indicar les desviacions esdevingudes.

b) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què fa referència el paràgraf anterior en original o fotocòpia compulsada, i la documentació acreditativa del pagament. Els justificants originals presentats s'han de justificar amb una estampilla, indicant-hi la subvenció per a la justificació de la qual han estat presentats i si l'import del justificant s'imputa total o parcialment a la subvenció.

c) Certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial, en el cas d'adquisició de béns immobles.

d) Indicació, si s'escau, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats en la relació a què fa referència l'apartat a) anterior.

e) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.

f) Els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, ha d'haver sol·licitat el beneficiari.

g) Si s'escau, la carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos derivats d'aquests.

3. La relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.

- Factures originals, que expressin clarament:

    • Nom complet de la persona o entitat expedidora
    • Número i data
    • Concepte
    • IVA (si correspon)

- Altres justificants.

- Un exemplar de la publicitat escrita i gràfica, relativa a l'activitat subvencionada.

- A més, s'haurà de presentar una memòria explicativa sobre l'activitat cultural que és objecte de l'ajut, on consti, de cada una de les activitats: nombre de tallers, conferències, cursos, congressos; programa de cadascun, dates en les quals s'han dut a terme, lloc, nombre aproximat d'assistents i participants, i altres aspectes que puguin ser d'interès per l'activitat subvencionada.

6è. La Universitat de les Illes Balears queda sotmesa a les següents obligacions:

a) Dur a terme l'activitat objecte de la subvenció d'acord amb les condicions establertes.

b) Acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de l'activitat amb les corresponents factures girades per tercers a la beneficiària de la subvenció en què s'ha de fer constar exactament a què correspon el concepte de la despesa i també el compliment dels requisits o condicions que determina la concessió d'aquesta subvenció, així com notificar qualsevol modificació que es produeixi. Les factures corresponents a les despeses efectuades hauran d'expressar clarament: Nom complet i CIF de l'entitat expedidora i del / de la receptor/a, número i data, concepte i IVA (si correspon). Els justificants de despeses de personal (nòmines, TC), es faran mitjançant la presentació dels originals i les seves còpies compulsades.

c) La Universitat de les Illes Balears es compromet a notificar al Consell de Mallorca qualsevol altra subvenció pública o privada que rebi per a la realització de l'activitat, abans del pagament de l'ajut, per tal de poder comprovar que no se supera el cost de l'activitat subvencionada.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que puguin dur a terme tant el Consell de Mallorca com el Tribunal de Comptes o, si escau, la Sindicatura de Comptes.

e) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d'utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència.

f) Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats objecte de conveni.

7è. El fet d'alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar una modificació de l'acord de concessió de la subvenció.

8è. La Universitat de les Illes Balears haurà de complir les obligacions de l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31/12/2005), i les recollides a l'article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca (publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/2001).

9è. La present subvenció, d'acord amb l'article 13.1 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de 03/11/2001), és revocable i reductible per les causes previstes a les lleis i al present reglament, i no serà invocable com a precedent. En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà, si escau, a anul·lar o revocar la present concessió d'acord amb les causes establertes al títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18/11/2003) i les reflectides al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31/12/2005), així com d'acord amb el que disposa l'apartat 2n de l'article 13 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca.

10è. Una vegada finalitzada l'activitat, o conclosa l'obra o el servei o actuació objecte de subvenció, el servei responsable del departament emetrà un informe d'avaluació i de comprovació de la subvenció i de la seva adequació a la finalitat de la convocatòria.

11è. El present conveni restarà vigent fins al 31 de desembre del 2008.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen les dues parts en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al començament.

La Presidenta del Consell de Mallorca,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Francesca de Lluc Armengol

Montserrat Casas

Jeroni Mas Rigo, secretari general del Consell de Mallorca, en la meva condició de secretari i assessor de la corporació, autoritz el present conveni.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de juliol de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).