Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració i patrocini entre la Universitat de les Illes Balears i Construccions Llabrés Feliu, SA

Palma, 26 de setembre de 2008

REUNITS

D'una banda, el senyor Miquel Llabrés Feliu, com a president fundador de l'empresa Construccions Llabrés Feliu, SA, que actua en representació d'aquesta societat, amb domicili al carrer de Can Socies, 9, 07010 Palma.

Per l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

  • Que la UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que exerceix activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i la investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu.
  • Que l'empresa Construccions Llabrés Feliu, SA, és una empresa constructora que, al llarg dels seus més de trenta anys, s'ha convertit en una de les empreses mallorquines més sòlides en el sector de la construcció.
  • Que la UIB i l'empresa Construccions Llabrés Feliu, SA, varen firmar el conveni de col·laboració i patrocini entre la Universitat de les Illes Balears i Construccions Llabrés Feliu, SA, amb data 13 de desembre de 2006 (ref. 1378), pel qual la UIB va crear la Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu com a càtedra d'universitat-empresa dins l'any acadèmic 2006-2007.

En virtut de tot això, acorden establir aquest addenda al conveni de col·laboració amb la següent

CLÀUSULA

Única . Les parts acorden deixar sense efecte el contingut de la clàusula setena del conveni de referència i substituir-lo pel següent:

Construccions Llabrés Feliu, SA, contribueix a finançar la creació i les despeses de funcionament de la Càtedra Llabrés Feliu durant l'any acadèmic 2006-2007 i els tres anys següents mitjançant l'aportació, en concepte de patrocinador d'aquesta Càtedra, de 60.000 euros (seixanta mil euros) el primer any i 35.000 euros (trenta-cinc mil euros) els tres següents.

El director de la Càtedra elaborarà un pressupost anual en què es detallaran les activitats que s'hagin de desenvolupar anualment.

La comissió de seguiment ha d'aprovar el pressupost de la Càtedra i la seva liquidació posterior.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda una còpia.

Per Construccions Llabrés Feliu, SA,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Miquel Llabrés
President fundador

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de setembre de 2008 i la va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).