Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre les universitats vinculades al programa de Doctorat Interuniversitari d'Educació Ambiental i l'Organisme Autònom Parcs Nacionals

Madrid, 3 d'abril de 2008

REUNITS

D'una part, el Sr. ANTONIO SERRANO RODRÍGUEZ, secretari general per al Territori i la Biodiversitat, nomenat per a aquest càrrec pel Reial decret 719/2004, de 19 d'abril, que actua com a president de l'Organisme Autònom Parcs Nacionals (d'ara endavant, OAPPNN), en virtut de les atribucions del seu càrrec, segons el que estableix l'article 4.5 de l'esmentat RD 719/2004.

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. ÁNGEL GABILONDO PUJOL, rector de la Universitat Autònoma de Madrid, segons el Decret 35/2006, de 27 d'abril, publicat al BOCM de 3 de maig, que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 39.a, 39.m i 88.2.a dels estatuts de la Universitat Autònoma de Madrid publicats el 30 de setembre de 1999 a BCM 226/1999.

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. LLUÍS M. FERRER I CAUBET, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, segons el Decret 269/2005, de 13 de desembre, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableix l'article 108, paràgraf 4, dels estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.

De l'altra, l'Excma. i Mgfca. Sra. ANNA MARIA GELI DE CIURANA, rectora de la Universitat de Girona, que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 64 i 146.2 del text íntegre dels estatuts de la Universitat de Girona (publicats pel Decret 182/1999, de 13 de juliol, DOGC núm. 2935, de 21 de juliol) i el Decret 270/2005, de 13 de desembre, de nomenament de la rectora (DOGC de 15 de desembre).

De l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. D. EDUARDO DOMÉNECH MARTÍNEZ, rector de la Universitat de La Laguna, que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen l'article 83 1.a i 2. i els articles 140 i 141 del text íntegre dels estatuts de la Universitat de La Laguna (publicats al Decret 230/2000 del BOC 170/2000) i el Decret 117/2007, de 21 de maig de nomenament del rector (BOC de 25 de maig de 2007).

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. SENÉN BARRO AMENEIRO, rector de la Universitat de Santiago de Compostel·la, segons Decret 93/2006, d'1 de juny (DOGA 109, de 8 de juny de 2006), que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 4.2, 74 i 78.g dels estatuts de la Universitat de Santiago de Compostel·la (Decret 473/1997, de 28 de novembre, DOG del 29 de desembre de 1997). (correccions d'errors, DOG del 22 de gener de 1998. BOE de 22 de juliol de 1998).

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. MIGUEL FLORENCIO LORA, rector de la Universitat de Sevilla, segons Decret 176/2004, de 4 de maig (BOJA 89, de 7 de maig), que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableix l'article 94-11 dels estatuts de la Universitat de Sevilla (Decret 148/1988, de 5 d'abril) i el Decret 152/1995, de 13 de juny, de reforma dels estatuts.

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. FRANCISCO TOMÀS VERT, rector de la Universitat de València, segons Decret 33/2006, de 10 de març, del DOGV núm. 5220, de 16 de març de 2006, que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 112 i 113 del capítol tercer dels estatuts de la Universitat de València (publicats al Decret 172/1985, de 28 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, DOGV de 16 de desembre de 1985).

I de l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO, rector de la Universitat de Granada, segons Decret 304/2007, de 26 de desembre (BOJA núm. 3, de 4 de gener), que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableix l'article 86.f dels estatuts de la Universitat de Granada (publicat al Decret 162/1985, de 17 de juliol (BOJA núm. 74, de 26 de juliol de 1985).

Les parts es reconeixen entre si capacitat i poder suficient per obligar-se en aquest conveni, de conformitat amb les normes que estableix a l'efecte l'art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a l'efecte del qual

EXPOSEN

I . Que l'OAPPNN, organisme autònom de caràcter administratiu regulat per la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'administració general de l'Estat, es va crear mitjançant Reial decret 1055/1995, de 23 de juny, pel qual es va modificar parcialment l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació aprovada pel Reial decret 654/1991, de 26 d'abril, que actualment es troba adscrit al Ministeri de Medi Ambient, a través de la Secretaria General pel Territori i la Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient. Al seu torn, de l'OAPPNN depèn, entre d'altres, el Centre Nacional d'Educació Ambiental (CENEAM), que desenvolupa les funcions establertes a l'Ordre MAM 1973/2002, de 22 de juliol, per la que es regulen les funcions d'aquest centre.

II . Que el passat 1 de febrer del 2000, d'acord amb el que estableix el Reial decret 778/98, que regula el funcionament del tercer cicle universitari i d'acord amb els reglaments interns respectius de cada universitat i els seus desenvolupaments normatius, es va signar el conveni de cooperació entre les universitats Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, de Girona, Illes Balears, de la Laguna, de Santiago de Compostel·la, de Sevilla, de Granada i de València per a la realització d'un doctorat en Educació Ambiental.

Per això i encara que ha estat derogat aquest Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, i s'ha substituït pel Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, i si aplicam la seva disposició derogatòria única, quedarà derogat el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i l'expedició del títol de doctor i altres estudis de postgrau, sense perjudicar els programes de doctorat començats amb anterioritat fins a la seva extinció definitiva, d'acord amb el que preveu aquest reial decret.

III . Que l'objectiu d'aquest doctorat és promoure la formació de nous investigadors en el camp de l'educació ambiental a les seves universitats, a fi de potenciar la qualitat de la investigació en aquesta temàtica interdisciplinària existent de forma dispersa en diferents departaments interfacultatius de les universitats esmentades, i la formació en aquesta especialitat per part d'estudiants d'àrees afins.

IV . Que és voluntat de les dues parts promoure les accions encaminades a formar investigadors qualificats en matèria d'educació ambiental seguint aquesta iniciativa les recomanacions plantejades en el V i VI Programa Comunitari de Política i Actuació en matèria de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, com també les recomanacions del Ministeri d'Educació i Ciència en el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, i en el qual, al capítol III, es regulen els estudis oficials de doctorat.

V . Que sota aquestes premisses és voluntat de les parts col·laborar en la posada en funcionament de les activitats i cursos de doctorat propis del Programa Interuniversitari d'Educació Ambiental.

Per tot el que s'ha exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Constitueix l'objecte d'aquest conveni l'establiment de les condicions en les quals s'ha d'efectuar la col·laboració entre l'OAPPNN i les universitats vinculades al programa de doctorat en les actuacions concretes que en facilitin el desenvolupament.

Segona . El conveni de col·laboració pren com a referència els objectius i continguts que queden recollits en el conveni subscrit per les universitats vinculades al programa de doctorat esmentat. El nombre màxim de places en cada programa de doctorat és de trenta-sis. La durada és determinada pel que estipulava el RD 778/1998, acollint-nos a la disposició transitòria segona del Reial decret 56/2005, de 21 de gener. El programa és format per un període docent (20 crèdits) i un d'investigador (12 crèdits).

Els cursos i seminaris corresponents al període docent s'exposen a l'alumne en un curs intensiu a celebrar en instal·lacions cedides per l'OAPPNN a aquest efecte, que es desenvolupa en setmanes del mes de maig.

Tercera . De conformitat amb els objectius i les finalitats que es recullen a l'annex, i el desig manifestat per les parts que el subscriuen, la col·laboració es concreta en:

1r. Realitzar les fases presencials del programa de doctorat, al Centre Nacional d'Educació Ambiental (CENEAM), situat a Segòvia, en setmanes del mes de maig.

2n. Afavorir la creació de línies d'investigació i l'execució de projectes en matèria d'educació ambiental.

Quarta . Per a la consecució de les finalitats d'aquest conveni, les actuacions ressenyades a la clàusula anterior suposen per a les parts les obligacions que es relacionen a continuació:

Per a les universitats vinculades al Programa Interuniversitari d'Educació Ambiental, l'aportació del següent:

1r. El disseny, la selecció de continguts i la direcció acadèmica del programa.

2n. El professorat que ha de dur a terme les tasques docents del programa esmentat.

3r. Els recursos materials relatius a les tasques tècniques i/o administratives que depenguin d'aquestes entitats.

4t. L'assistència als alumnes en totes les fases no presencials del programa.

5è. L'emissió de les certificacions acadèmiques previstes en el Reial decret 778/1998, acollint-nos a la disposició transitòria segona del Reial decret 56/2005, de 21 de gener.

6è. La difusió social del programa.

7è. Un nombre de places destinades al personal tècnic de l'OAPPNN que pugui estar interessat en la participació com a oient en la fase presencial esmentada, amb un màxim de quatre.

8è. Reserva d'un nombre de places gratuïtes destinades al personal tècnic de l'OAPPNN que pugui estar interessat en la realització del doctorat, amb un màxim de dos.

9è. Proporcionar còpies completes dels originals dels projectes d'investigació dels diferents alumnes, una vegada acabats, per a la seva utilització en sala, en el centre de documentació del Centre Nacional d'Educació Ambiental - Centre de Valsaín.

10è. Procurar resums dels treballs d'investigació, d'una extensió aproximada de 10 a 15 folis, realitzats pels seus autors.

Per a l'OAPPNN, l'aportació de:

1r. Les instal·lacions del CENEAM - Centre de Valsaín perquè es puguin celebrar les sessions presencials previstes en el programa formatiu, com també la lectura de tesines.

2n. Les instal·lacions que permetin l'allotjament correcte dels professors i alumnes participants en el programa.

3r. Els recursos humans necessaris per donar suport logístic als professors i als alumnes participants en els cursos i en la lectura de treballs d'investigació.

4t. Els recursos materials de caràcter inventariable o fungible que puguin ser necessaris per al bon desenvolupament dels cursos.

5è. Els costos derivats de la manutenció dels professors i alumnes participants en els cursos presencials i en la lectura de treballs d'investigació.

6è. Facilitar la difusió amb reproduccions pròpies i, si és possible, la publicació dels resums dels treballs d'investigació realitzats pels doctorands en cada promoció anual, com material de distribució als futurs alumnes del doctorat esmentat i per a la seva divulgació pública.

7è. Programació d'una conferència inaugural en la primera fase presencial, sobre el Centre Nacional d'Educació Ambiental, la seva estructura, l'organització, les seves funcions i aportacions al sector. Igualment, es facilita a l'inici d'aquesta mateixa fase una visita guiada per les diferents àrees i serveis del CENEAM.

Cinquena . Per al seguiment i la coordinació de les activitats previstes en aquest conveni es crea una comissió tècnica formada per:

1r. En representació de la Comissió Acadèmica del Programa Interuniversitari d'Educació Ambiental, el coordinador i el vicecoordinador triats segons la clàusula 10 de Conveni de cooperació entre les universitats que es ressenyen per a la realització d'un doctorat en Educació Ambiental que s'annexa.

2n. En representació de l'OAPPNN, el director del CENEAM o persona en qui delegui i el coordinador de l'àrea de formació ambiental del CENEAM.

Sisena . És responsabilitat de la Comissió Tècnica:

1r. Programar la temporalització de les activitats a realitzar en e1 CENEAM. Per a això, la Comissió Tècnica s'ha de constituir almenys dues vegades a l'any, coincidint amb el desenvolupament de la fase presencial dels cursos de doctorat durant el mes de maig.

2n. Supervisar i adoptar decisions per introduir ajusts i variacions en la programació o resoldre els possibles problemes o deficiències que es puguin esdevenir durant el període de realització de la fase presencial dels cursos.

3r. Realitzar el seguiment i l'avaluació del desenvolupament anual del conveni.

4t. Aprovar els treballs d'investigació seleccionats per a la seva publicació.

5è. La Comissió Tècnica ha de resoldre els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte d'aquest conveni de col·laboració.

6è. Com també totes aquelles competències necessàries i suficients per al desenvolupament correcte del programa de doctorat.

Setena . Els estudis i les investigacions a què doni lloc la realització del Programa Interuniversitari d'Educació Ambiental és propietat intel·lectual dels professors o estudiants que els realitzin, si bé ha de quedar còpia dipositada en els fons bibliogràfics del CENEAM, per poder-la consultar en sala.

Vuitena . La Comissió Acadèmica del programa ha de recomanar els cinc millors treballs d'investigació o els resums de la totalitat de les investigacions esmentades per a la seva possible publicació per part de l'OAPPNN o entitat en què aquest organisme delegui. La decisió final correspon a la Comissió Tècnica.

Si es publiquen els treballs esmentats o d'algun d'ells, s'ha d'aplicar el que disposa el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

En qualsevol dels casos les publicacions que es facin dins del Programa Interuniversitari d'Educació Ambiental han de fer menció a la col·laboració de l'OAPPNN.

Novena . A tots els efectes, els estudiants i professors estan acollits al règim general de les assegurances que, en virtut del seu estatus acadèmic, els correspon.

Desena . Aquest conveni entra en vigor el dia de la seva signatura i té eficàcia i durada fins al 31 de desembre de 2008.

Aquest conveni es pot prorrogar sempre que ho acordin les parts abans que expiri el terme inicial de vigència del conveni. La pròrroga, en cas que s'acordi, es fa per períodes d'un any natural, mitjançant addenda signada per les parts.

Onzena . Les universitats participants en el Programa Interuniversitari són responsables dels deterioraments i trencaments que es puguin ocasionar al material que l'OAPPNN posa a la seva disposició per a la consecució de les finalitats d'aquest conveni.

Dotzena . L'OAPPNN posa a disposició, en el compliment dels seus compromisos davant d'aquest conveni, sempre que ho permetin les seves disponibilitats tant materials com pressupostàries, les aules i els allotjaments necessaris, el suport logístic per al bon desenvolupament de les accions i una quantitat màxima de 25.500 euros, 13.000 euros amb càrrec al capítol 2, subconcepte 226.06, i 12.500 euros amb càrrec al capítol 2, concepte 240, del pressupost de l'Organisme Autònom Parcs Nacionals per a l'any en curs.

Tretzena . Aquest conveni es pot resoldre per les causes següents:

1r. Per denúncia de qualsevol de les parts, formalitzada per escrit amb tres mesos d'antelació.

2n. Per incompliment.

3r. Per mutu acord de les parts.

En el cas que una o diverses universitats es vulguin retirar del programa de doctorat, ho han de fer de forma individual i seguint el que s'estipula a les disposicions finals del conveni signat entre les universitats participants.

Catorzena . Aquest conveni té la naturalesa dels que preveu l'article 3.1.c) del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la seva interpretació i compliment són competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, regulat per la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

De conformitat amb el que s'ha exposat i convingut, en l'exercici de les atribucions de què són titulars els signants, subscriuen aquest conveni per dupicat exemplar, en el lloc i la data que s'indiquen més amunt.

Per l'Organisme Autònom Parcs Nacionals,
Per la Universitat Autònoma de Madrid,

Antonio Serrano
Secretari General

Ángel Gabilondo
Rector

Per la Universitat de Girona,
Per la Universitat Autònoma de Barcelona,

Anna Maria Geli
Rectora

Lluís M. Ferrer
Rector

Per la Universitat de La Laguna,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Eduardo Doménech
Rector

Montserrat Casas
Rectora

Per la Universitat de Sevilla,
Per la Universitat de Santiago de Compostel·la,

Miguel Florencio
Rector

Senén Barro
Rector

Per la Universitat de València,

Per la Universitat de Granada,

Francisco Tomàs
Rector

Francisco González
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de setembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).