Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre l'Associació Casas de la Esperanza i la Universitat de les Illes Balears

Madrid / Palma, 24 de juny de 2008

REUNITS

D'una banda, la senyora Judit María Targarona Borrás amb NIF núm. 46200259K, com a directora executiva a Nicaragua de l'Associació Casas de la Esperanza, que actua en representació d'aquesta, amb domicili al carrer Fernando el Católico núm. 27, 4t, CP 28015 de Madrid, i CIF núm. G84938133.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic.

Que l'Associació Casas de la Esperanza és una organització no governamental per al desenvolupament compromesa amb el procés de transformació de la Prusia una de les zones més pobres i necessitades de Granada, Nicaragua.

Que tant l'Associació Casas de la Esperanza com la UIB estan d'acord a establir una col·laboració d'interès comú per a la cooperació al desenvolupament.

Tenint en compte el que s'acaba d'exposar, la UIB i l'Associació Casas de la Esperanza,

CONVENEN

Primer . Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions d'acord amb les seves funcions respectives i els seus objectius específics.

Segon . Possibilitar la realització de pràctiques per part dels estudiants de la UIB a l'Associació Casas de la Esperanza a Espanya i a La Prusia (Granada, Nicaragua), sempre sota acord de les dues parts.

Tercer . Organitzar conjuntament programes d'actuació i de formació comuns, d'acord amb els interessos i objectius que ambdues institucions tinguin.

Quart . Establir qualsevol tipus de concerts que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals.

Cinquè . La realització i el compliment d'aquests objectius implicarà la realització de protocols addicionals específics que els desenvolupin.

Sisè . Crear una comissió formada per dos representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. La comissió es reunirà com a mínim cada any. El tipus i l'amplitud dels concerts, cooperacions, intercanvis i actuacions comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s'afegiran a aquest acord.

El present acord tindrà una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament pel mateix període si cap de les dues parts no comunica a l'altra dos mesos abans de la data de l'acabament de l'acord la voluntat de donar-lo per acabat. En tots cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Associació Casas de la Esperanza,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Judit María Targarona
Directora executiva a Nicaragua

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de maig de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).