Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el Centre d'Investigació i Desenvolupament de l'Educació (Perú) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma / Lima, 2 de juliol de 2008

REUNITS

D'una part, la senyora Helga Bazán Hernández directora del Centre d'Investigació i Desenvolupament de l'Educació (Perú), entitat promotora del col·legi José Antonio Encinas, identificat amb 20123500823, i amb domicili legal al carrer Tacna, 465 Magdalena del Mar, Lima (Perú).

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països, i ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitària la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions dels seus països.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues universitats pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.

2. Organització conjunta de programes d'actuació i d'investigació, d'acord amb els interessos i objectius que ambdues institucions tinguin.

3. Col·laboració en la promoció i implementació de projectes de desenvolupament educatiu.

4. Organització de pràctiques acadèmiques per a l'alumnat de la Facultat d'Educació de la UIB en el col·legi José Antonio Encinas, sempre sota acord de les dues parts.

5. Col·laboració en la realització de programes de formació docent, de comú acord entre ambdues institucions.

6. Accés a equips i material específics.

7. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts per ambdues institucions.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a la Facultat d'Educació de la UIB i al Centre d'Investigació i Desenvolupament de l'Educació i al seu col·legi.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació del rector de cada universitat.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues institucions.

Setena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novena. Coordinació

Cada rector nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per el Centre d'Investigació i Desenvolupament de l'Educació,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Helga Bazán
Directora

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de juny de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de juliol de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).