Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya i la Universitat de les Illes Balears per a la realització del treball de recerca necessari previ a la futura creació d'un centre instrumental de recerca en micrometeorologia

Barcelona / Palma, 12 de juny de 2008

REUNITS

D'una part, el senyor David Rodríguez Albert, en representació del Servei Meteorològic de Catalunya, empresa pública domiciliada a Barcelona, al carrer Berlín, 38-46, 4t, CP 08029, i amb NIF Q-0801167-H, de la qual és director segons acord de govern de data 27 de desembre de 2006 i d'acord amb l'article 6 del Decret 172/2002, d'11 de juny, d'aprovació dels Estatuts del Servei Meteorològic de Catalunya.

De l'altra, la senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora Magnífica de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i fent ús de les facultats que s'hi detallen.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara de les seves atribucions.

EXPOSEN

I. Que ambdues institucions tenen un gran interès a ampliar el coneixement sobre la meteorologia de la capa límit atmosfèrica, per millorar la comprensió d'aquesta part de l'atmosfera que fa de capa de transició amb les altres subparts del sistema climàtic.

II. Que la bona representació dels processos d'intercanvi en aquesta capa és fonamental per a un bon funcionament dels models numèrics que s'utilitzen per estudiar els fenòmens meteorològics en particular i el sistema climàtic en general.

III. Que l'estat del coneixement actual requereix l'adquisició de dades meteorològiques específiques, no disponibles a les xarxes meteorològiques convencionals, que han de ser analitzades, i que els processos que les generen han de ser estudiats amb l'ajut de models numèrics d'alta resolució espacial i temporal.

IV. Que actualment no hi ha cap instal·lació operativa que concentri instruments de mesura especialitzats en la zona de la Mediterrània occidental, com ho serien les instal·lacions de Cabauw (Holanda) o Lindenberg (Alemanya), membres actius d'un gran nombre de programes de recerca a escala local, regional i mundial.

V. Que el SMC té interès a estudiar la creació d'una instal·lació d'aquestes característiques dins l'àmbit territorial de la seva competència, en principi sota la seva titularitat, també amb finalitats aplicades com el suport a l'agrometeorologia o la predicció de boires.

VI. Que la UIB comparteix l'interès en l'existència d'una instal·lació d'aquestes característiques en l'àmbit de la Mediterrània occidental i que disposa d'àmplia experiència en aquest tipus d'estudis, amb diversos projectes de recerca espanyols i internacionals, duts a terme per científics del Grup de Meteorologia del Departament de Física especialitzats en l'estudi de la capa límit atmosfèrica, mitjançant campanyes experimentals, ús de bases de dades i modelització numèrica explícita.

VII. Que en conseqüència dels expositius anteriors el SMC i la UIB estan interessats a col·laborar per incentivar la producció de dades meteorològiques específiques per a la comprensió amb més profunditat del sistema climàtic, amb especial atenció als fenòmens relatius a la Mediterrània occidental i a la presa en consideració d'aquestes dades per organismes internacionals.

Per això formalitzen el present conveni de col·laboració amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

És objecte d'aquest conveni regular la col·laboració entre el SMC i la UIB per a la realització del treball de recerca necessari previ a la futura creació d'una instal·lació de mesura de variables meteorològiques amb mètodes i objectius de recerca, que rep el nom provisional de Centre Instrumental de Recerca Micrometeorològica (CIRM o Centre), que ha de conduir a una proposta de localització, instrumentació, gestió, condicions d'ús i estratègia científica per al Centre.

Segona. Obligacions del Servei Meteorològic de Catalunya

1. El SMC posarà a disposició de la UIB la informació rellevant i les dades necessàries que hi hagi a les seves bases de dades per fer el treball de recerca.

2. El SMC facilitarà l'instrumental necessari per fer les campanyes experimentals objecte d'aquest conveni.

3. El SMC es farà càrrec de les despeses de la UIB relacionades amb el desenvolupament de la recerca necessària per a la finalitat de la creació del CIRM.

Tercera. Obligacions de la UIB, a través del Grup de Meteorologia

En el marc del present conveni, el Grup de Meteorologia desenvoluparà les següents tasques, coordinades pel doctor Cuxart (coordinador de la UIB):

1. Documentar en un informe les tasques que fan instal·lacions similars arreu del món i posar la possible creació del CIRM en perspectiva.

2. Proposar possibles localitzacions per al CIRM i analitzar les bases de dades de les estacions properes als punts candidats (si escau, desplaçar-se sobre el terreny per avaluar la conveniència de cada localització).

3. Realitzar simulacions numèriques d'alta resolució espacial (vertical i horitzontal) amb models no hidrostàtics per tenir una caracterització inicial de les possibles circulacions locals a les conques catalanes.

4. Fer campanyes experimentals en els punts preseleccionats utilitzant els mitjans propis de la UIB i els del SMC.

5. Elaborar un informe amb l'anàlisi de les dades obtingudes, les conclusions i les recomanacions executives per al SMC (instrumentació necessària, possible estratègia científica del Centre, etc.). Aquest informe es lliurarà al SMC abans de la data de finalització del conveni.

Quarta. Aportació econòmica i forma de pagament

El SMC aportarà una quantitat màxima de 80.000 euros (vuitanta mil euros), incloent les despeses de campanyes experimentals, del personal que hi participi i de la redacció de l'informe final.

El pagament es realitzarà contra la presentació de tres factures parcials:

¿ El 25% del total a la signatura del conveni.

¿ El 50% del total a 31 de juliol de 2008.

¿ L'import restant es liquidarà a 31 de desembre de 2008.

Cinquena. Drets d'explotació del treball

La UIB cedeix en exclusiva al SMC els resultats finals de la recerca, tots els drets d'explotació d'aquests resultats en qualsevol forma i en especial els drets de reproducció i distribució sense límit de temps ni d'àmbit geogràfic en qualsevol idioma i qualsevol sistema, modalitat o suport existent o que pugui existir. No obstant això, els membres de la UIB podran publicar, mitjançant els canals científics habituals i conjuntament, si escau, amb els membres del SMC que hi hagin participat, els resultats d'àmbit científic obtinguts a partir de l'anàlisi de les dades enregistrades durant les campanyes experimentals i que representin un avenç en el coneixement científic. A la publicació s'ha de fer esment del suport del SMC.

Tant a la sol·licitud de dret de propietat intel·lectual com a la publicació dels resultats de la investigació s'han de respectar els drets dels investigadors, en especial el dret de ser designats com a autors.

La Universitat de les Illes Balears declara que dins la contraprestació econòmica que rebrà del Servei Meteorològic de Catalunya, establerta a la clàusula sisena d'aquest conveni, hi ha inclosa la participació a què poden tenir dret d'acord amb l'article 46 de la Llei de propietat intel·lectual i renuncia a qualsevol altra reclamació econòmica que es pugui derivar en el futur com a conseqüència de l'explotació dels resultats, sigui de forma parcial o total, del treball obtingut.

Sisena. Obligació de col·laboració

La UIB i el SMC col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i d'eficàcia perquè aquest conveni es pugui desenvolupar amb èxit.

Setena. Comissió de seguiment

A partir de la firma d'aquest conveni es constituirà una comissió mixta de seguiment encarregada de vetllar per la correcta evolució d'aquest conveni de col·laboració i de discutir-ne l'execució operativa. Aquesta comissió és formada per un màxim de dos representants de cada institució signant. La comissió mixta de seguiment es reunirà quan ho sol·liciti una de les parts i, com a mínim, dues vegades l'any.

Vuitena. Vigència del conveni

La durada del present conveni serà fins al 31 de desembre de 2008. En cas de pròrroga, les dues institucions podran signar una addenda amb l'objecte i el pressupost corresponents. D'altra banda, es podrà anticipar la fi del present conveni de mutu acord entre les parts, amb la comunicació prèvia per escrit amb dos mesos d'antelació i amb l'obligació d'acabar els treballs en curs.

Novena. Naturalesa del conveni i resolució de conflictes

1. El present conveni té caràcter administratiu.

2. Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació o execució del conveni es resoldran mitjançant la comissió mixta de seguiment. Si no es pot arribar a una solució consensuada, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat, els sotasignats formalitzen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats al començament.

Pel Servei Meteorològic de Catalunya,
Per la Universitat de les Illes Balears,

David Rodríguez
Director

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de juny de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).