Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i la Universitat de les Illes Balears (UIB), el Col·legi Oficial d'Enginyers de Mines del Nord-Est, ENDESA Distribución Eléctrica, SLU, i MAC Insular, SL, relatiu a l'elaboració d'una recopilació i sistematització de la informació relativa a la història de la mineria a Mallorca

Palma, 4 d'agost de 2008

REUNITS

D'una part, la consellera de Comerç, Indústria i Energia, Honorable Senyora Francesca Vives i Amer, nomenada pel Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en l'exercici de les facultats atribuïdes per l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb domicili a Palma, camí de Son Rapinya núm. 12, 07013.

De l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5 de Palma, 07122.

De l'altra, el senyor Jaume Fernández Homar, amb DNI 42986861 E, en representació del COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS DE MINES DEL NORD-EST (a partir d'aquí, COL·LEGI DE MINES), entitat amb domicili al c/ Comte de Salvatierra, 5, de Barcelona, com a degà a les Illes Balears.

De l'altra, el senyor Andreu Rotger Amengual, amb DNI 41383970 R, en representació de l'empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU (a partir d'aquí, GESA-ENDESA), en virtut d'escriptura d'apoderament atorgada davant el notari de Madrid senyor Santiago Rubio Liniers, de data 20 de març de 2002, núm. de protocol 596. Companyia amb domicili, a efectes de notificacions, a Palma, c/ de Joan Maragall, 16,07006.

I de l'altra, el senyor Àngel Fernández Homar, amb DNI 42958251 R, en qualitat de president de l'empresa MAC INSULAR, SL, companyia amb domicili a Palmanyola, camí de Son Reus, s/n, Polígon de Ses Veles 07110, com a representant d'aquesta, en virtut de l'escriptura pública d'apoderament davant el notari Gonzalo López-Fando Raynaud de data 20 de juliol de 2004, núm. de protocol 4900.

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni i, a aquest efecte, de comú acord,

EXPOSEN

  1. Que la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, el Col·legi de Mines i les empreses GESA-ENDESA i MAC INSULAR, SL, estan interessades a elaborar un estudi sobre la història de la Mineria a Mallorca.
  2. Que la Universitat de les Illes Balears comparteix l'interès amb les entitats esmentades per a la recerca de la documentació existent per a l'elaboració de l'esmentada història de la mineria a Mallorca, i un dels seus objectius és fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica a la recerca, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que des de la perspectiva de la ciència i la tècnica puguin contribuir a millorar la nostra comunitat.
  3. Per dur a terme l'estudi i la investigació per poder elaborar un document sobre la història de la mineria a Mallorca, la UIB resulta l'interlocutor idoni, ja que disposa d'un grup d'investigadors especialitzats i de prestigi solvent en aquest camp de recerca.
  4. Que totes les parts acorden que, com a primera part del projecte d'estudi sobre la història de la mineria a Mallorca, es fa necessària una recopilació de la informació existent i una sistematització d'aquesta informació.

  Per tot l'anterior, tant la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia com el Col·legi de Mines, les empreses GESA-ENDESA i MAC INSULAR, SL, i la Universitat de les Illes Balears estan interessats a col·laborar en actuacions encaminades a elaborar un document sobre la història de la mineria a Mallorca.

  I és per això que, atesos els antecedents esmentats i ja que totes les parts tenen interessos comuns i que consideren positiu plantejar un programa de col·laboració mútua, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents

  CLÀUSULES

  Primera. Objecte i àmbit territorial

  L'objecte del conveni és definir la col·laboració entre la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, la Universitat de les Illes Balears, el Col·legi de Mines, GESA-ENDESA i MAC INSULAR, SL, per dur a terme actuacions de recerca i investigació per poder realitzar un recopilació i sistematització de la informació existent relativa a la història de la mineria a Mallorca.

  Més concretament, els dos objectius primordials són:

  1. Reunir i organitzar el fons documental sobre aquesta activitat. Es prendrà com a punt de partida la documentació del Districte de Mines de les Balears dipositada a l'Arxiu del Regne de Mallorca, format per uns 760 expedients de registre (entre 1867 i 1969) i uns 580 plans de demarcació (entre 1868 i 1970). És necessari recuperar tota la informació possible a partir d'altres fons de l'Arxiu del Regne de Mallorca, d'arxius municipals, d'arxius institucionals (Direcció General d'Indústria) i empresarials (GESA, Ferrocarrils de Mallorca¿), arxius privats i també de la informació procedent de les fonts orals.
  2. Una primera sistematització de les fonts permetrà construir la seqüència del procés, així com plantejar els temes a analitzar a partir de la informació recollida.

  Segona. Descripció de les actuacions que s'han de desenvolupar

  Si bé l'explotació de les mines a les Illes Balears té una llarga tradició, el significat d'aquesta activitat no gaudeix de rellevància fins al començament del segle XIX. És en aquest període quan s'inicia l'explotació sistemàtica de les mines, fortament lligada als processos de modernització econòmica presents a les nostres illes des del primer terç del vuit-cents. El desenvolupament d'una important indústria tèxtil, la construcció de la xarxa ferroviària o el procés d'electrificació (per esmentar els temes més coneguts) constitueixen els sectors més representatius del dit procés, però tampoc no es poden oblidar altres sectors, com per exemple la mecanització de l'agricultura o la navegació a vapor.

  Als efectes de la recopilació i sistematització de la informació objecte del present conveni, s'analitzaran els aspectes següents:

  A. Aspectes patrimonials

  Localització i inventari del patrimoni documental
  Fonts arxivístiques
  Fons documentals de la Direcció General d'Indústria
  Fonts orals

  Catalogació del patrimoni miner (localitzacions, edificis, material¿)

  B. Aspectes tecnològics

   Importació, transmissió i transferència

   C. Aspectes econòmics

   Naturalesa de les inversions
   Organització de la producció
   Sectors de demanda de la producció minera
   Formes de comercialització

   Efectes en termes de desenvolupament econòmic de l'explotació de les mines

   D. Aspectes socials

    Les bases socials de les explotacions mineres: els empresaris i els treballadors
    Itineraris migratoris dels treballadors
    El treball a les mines i la salut

    Formes d'associació dels treballadors de les mines

    Persistència de les mines en la memòria col·lectiva

    Tercera. Obligacions i responsabilitats

    1. La Universitat de les Illes Balears (UIB):

    a) La UIB es compromet a presentar a la finalització de cada una de les fases del projecte, la memòria de les actuacions dutes a terme, així com la justificació total de les despeses fetes, segons l'aportació rebuda.

    b) La UIB es compromet a realitzar el projecte en els termes que el conveni estableix, i ha d'aportar els mitjans i la infraestructura necessaris per desenvolupar-lo adientment, així com el saber fer per a l'execució de les actuacions descrites a la clàusula anterior.

    c) Per part de la UIB, un equip seleccionat i dirigit per la doctora Isabel Moll Blanes, catedràtica d'universitat del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, durà a terme la realització de les tasques descrites.

    d) L'equip d'investigadors de la UIB presentarà, dins els terminis establerts en el pla de treball que es detalla a continuació, els informes corresponents.

    e) Pla de treball: la recopilació i sistematització de la informació s'organitzarà de la manera següent:

     • Identificar i analitzar el fons documentals: un any.
     • Sistematització de la informació recopilada: sis mesos.

     Per tant, s'estableix en divuit mesos el període de presentació dels resultats de l'estudi objecte del present conveni.

     2. La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, el Col·legi de Mines i les empreses GESA-ENDESA i MAC INSULAR, SL, es comprometen a:

     a) Posar a disposició de la UIB tota la informació de què disposin sobre les actuacions previstes, perquè es puguin realitzar conjuntament de la manera més òptima i eficaç.

     b) Han de facilitar informació i assessorament a l'equip d'investigadors de la UIB sobre l'objecte de l'estudi.

     c) Amb la finalitat de contribuir a l'execució del conveni, les entitats esmentades es comprometen a aportar a part iguals a la UIB la quantitat de 36.000 euros (trenta-sis mil euros), que s'abonaran d'acord amb les previsions descrites a la clàusula quarta.

     3. Propietat dels informes i estudis, i confidencialitat:

     a) Els informes i estudis derivats de les actuacions descrites en aquest conveni són propietat de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, del Col·legi de Mines i de les empreses GESA-ENDESA i MAC INSULAR, SL.

     b) Cada una de les parts es compromet a no difondre, sota cap concepte, les informacions científiques o tècniques sobre el desenvolupament del projecte d'investigació objecte d'aquest conveni, fins que no aparegui la publicació oficial.

     c) No obstant l'anterior, i atesa la finalitat eminentment científica de la Universitat, s'ha de facilitar, en la mesura del possible, que els investigadors autors dels treballs puguin utilitzar-ne parcialment els resultats, en la publicació d'articles, conferències, ponències, etc., en revistes, publicacions i seminaris de tipus científic, sempre que hi facin constar l'origen de la recerca i els drets de propietat.

     Quarta. Finançament i pagament

     a) La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, el Col·legi de Mines i les empreses GESA-ENDESA i MAC INSULAR, SL, per a l'execució adequada del conveni, aportaran la quantitat de trenta-sis mil (36.000) euros, a raó de nou mil (9.000) euros cada part.

     b) El pagament es realitzarà en els següents terminis i s'abonarà en el compte corrent número 2051.0151.65.1014198336 de l'entitat bàncaria Sa Nostra:

     * Per part de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia es realitzarà un únic pagament de 9.000 euros a la finalització de la primera fase del treball.

     * Per part del Col·legi de Mines i les empreses GESA-ENDESA i MAC INSULAR, SL, es realitzaran dos pagaments:

     - Un primer pagament de 18.000 euros a la signatura del conveni.

     - Un segon pagament de 9.000 euros a la presentació del document final ja aprovat per les parts.

     c) Els pagaments de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, el Col·legi de Mines i les empreses GESA-ENDESA i MAC INSULAR, SL, s'abonaran sempre a la UIB i no eximeixen la Universitat de les seves obligacions envers els seus col·laboradors o contractistes, en especial pel que fa als interessos de demora i altres despeses que es generin a causa d'un eventual retard en els pagaments a aquells.

     Cinquena. Coordinació, seguiment i resolució de conflictes

     1. S'estableix una comissió de seguiment per dur a terme la coordinació d'aquest conveni, que estarà integrada per les persones següents:

     • Per part de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia: el senyor Guillem Fullana Daviu, director general d'Indústria, i el senyor Àngel Gallego Fernández, cap del servei d'Indústria.
     • Per part del COL·LEGI DE MINES, el senyor Bartomeu Escandell Prats, DNI 00703210 P, i el senyor Pere Nadal Tous, DNI 41370130 F.
     • Per part de GESA-ENDESA, el senyor Miquel À. Marín Gelabert, DNI 34065339 Q, i el senyor Antoni Campins Colom, DNI 41384148 H.
     • Per part de MAC INSULAR, SL, el senyor Àngel Fernández Homar, president, i el senyor Manuel Garbayo Maqua, gerent.
     • Per part de la UIB, la doctora Isabel Moll Blanes, catedràtica d'universitat del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears, i el doctor Jordi Lalucat Jo, vicerector d'Investigació de la UIB.

     2. Les persones designades per les institucions sotasignades esdevindran els interlocutors vàlids davant l'altra part en tot el que fa al desenvolupament del conveni, es reuniran tantes vegades com considerin oportú, en duran a terme el seguiment i la interpretació i, en tot cas, proposaran i facilitaran la solució per mutu acord de qualsevol qüestió que se susciti; s'encarregaran d'assegurar, per tant, l'acompliment dels objectius d'aquest acord; de proposar-ne, si fa al cas, les modificacions que resultin necessàries en el decurs del temps i de resoldre les diferències eventuals que es puguin originar durant el desenvolupament del conveni.

     3. Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació o incompliment del conveni es resoldran, si no es pot arribar a una solució acordada, mitjançant la jurisdicció contenciosa administrativa, en la forma regulada per la llei.

     Sisena. Causes d'extinció

     Són causes d'extinció d'aquest conveni:

     • La impossibilitat de realitzar les actuacions objecte del conveni.
     • L'incompliment de les clàusules d'aquest conveni per alguna de les parts.
     • El mutu acord.

     Les causes de resolució seran apreciades per la comissió de seguiment del conveni.

     En cas d'extinció anticipada del conveni, la Universitat retornarà a parts iguals el romanent dels diners aportats per les empreses, d'acord amb la clàusula cinquena.

     Setena. Vigència

     Aquest conveni té vigència des de la data de la signatura i fins a la data de finalització de l'estudi, i es preveu que el període d'elaboració de l'estudi serà de divuit mesos.

     I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el firmen en quatre exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats en l'encapçalament.

     Per la Conselleria Comerç, Indústria i Energia,
     Per la Universitat de les Illes Balears,

     Francesca Vives

     Montserrat Casas
     Rectora

     Per ENDESA Distribución Eléctrica, SLU,
     Pel Col·legi de Mines,

     Andreu Rotger

     Montserrat Casas
     Rectora

     Per MAC INSULAR, SL,
     Àngel Fernández

     Diligència

     El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de juny de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

     Google+ UIB