Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració ente la Universitat de les Illes Balears i ENDESA RED, S.A. per a la creació de la Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica

REUNITS

D'una banda, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat (d'ara endavant, UIB).

I, d'una altra banda, José Luis Marín López-Otero, President Director General d'ENDESA RED, SA, amb escriptura de poder atorgada pel notari Joan-Carles Farrés Ustrell, amb data 22 de gener de 2003, núm. de protocol 330. Domicili social: avinguda del Paral·lel, 51, Barcelona. CIF A-82434663.

Que detenen cadascun la representació legal de l'entitat que representen i que es reconeixen mútuament la capacitat legal per subscriure aquest conveni, en aquest sentit

MANIFESTEN

  1. Que la UIB desenvolupa activitats de docència, recerca i desenvolupament científic i tecnològic de qualitat, i està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i la recerca, que és la innovació i la modernització del sistema productiu i empresarial.
  2. Que la UIB, junt amb Endesa Red, han coincidit en l'anàlisi de l'especial significació i rellevància estratègica del sector elèctric, des de les múltiples perspectives per a l'economia i la societat dels països, singularment a Espanya i, en particular, a les Balears.
  3. Que per això, l'estudi i la recerca de les característiques i la problemàtica associada a la generació, el transport, la distribució i la comercialització de l'energia elèctrica constitueixen àmbits d'anàlisi significativa, la presència dels quals s'ha de potenciar en les tasques docents i de recerca de les institucions universitàries, com ja s'ha fet en altres llocs.
  4. Que la col·laboració entre la UIB i Endesa Red constitueix la millor garantia perquè la potenciació de l'estudi i la recerca de l'energia elèctrica es produeixi en l'àmbit tant de les Balears com de la resta d'Espanya.
  5. Que les dues entitats estan interessades a establir un conveni de col·laboració que permeti el millor compliment i desenvolupament dels objectius corresponents en l'àmbit de la recerca, l'anàlisi i la promoció de l'eficiència, la qualitat del servei elèctric i el desenvolupament sostenible.
  6. Que totes dues entitats estan interessades a establir com a marc geogràfic del conveni tota la comunitat autònoma de les Balears.

  En virtut de tot això, acorden establir aquest conveni de col·laboració d'acord amb les finalitats establertes en les manifestacions anteriors, i d'acord amb les següents

  CLÀUSULES

  1- OBJECTIU DEL CONVENI

   La UIB crearà la càtedra ENDESA RED d'Innovació Energètica, dins del curs acadèmic 2008-2009.

   La càtedra ENDESA RED d'Innovació Energètica ha de tenir per objecte la promoció d'activitats docents i de recerca interdisciplinàries que estudiïn la realitat, la problemàtica i les perspectives de la generació, el transport, la distribució i la comercialització de l'energia elèctrica, des de tots els punts de vista que es considerin rellevants, i s'ha d'ocupar de desenvolupar el programa formatiu i les tasques de recerca que contribueixin a millorar la formació dels alumnes de les Balears i, en particular, dels alumnes de la UIB en aquestes matèries.

  2- ESTRUCTURA DE LA CÀTEDRA

  Comissió Rectora

  Per al seguiment de les activitats programades per la càtedra es constituirà una comissió rectora, presidida per la Rectora de la UIB i composta per:

   • La Rectora o persona a qui delegui.
   • Una persona representant de la UIB.
   • Fins a tres persones representants d'Endesa Red, SA.
   • La persona directora de la càtedra, que formarà part de la Comissió, amb veu però sense vot, i que hi actuarà amb funcions de secretaria.

   Les funcions de la Comissió Rectora de la càtedra són:

    • El nomenament de la persona directora de la càtedra.
    • L'aprovació del Pla d'activitats.
    • La supervisió i el control de l'execució del Pla d'activitats.
    • L'aprovació dels requisits per a la concessió de beques.
    • L'aprovació del pressupost anual.
    • La interpretació i el desenvolupament d'aquest conveni.
    • L'elaboració de la memòria anual d'activitats realitzades.

    Tant l'aprovació del Pla d'activitats com del pressupost anual per al curs següent i la memòria anual d'activitats fetes durant el curs en qüestió s'hauran de remetre a la UIB i a Endesa Red (al director general d'Endesa Red a les Illes Balears), abans del començament de cada curs acadèmic. La Comissió Rectora es reunirà almenys dues vegades l'any.

    La composició nominal de la Comissió Rectora es detallarà en un annex en aquest conveni.

    2.2. Direcció de la càtedra

    La persona encarregada de la direcció de la càtedra, així com el personal que es necessiti per assolir els objectius fixats i complir el pressupost, el nomena la Comissió Rectora. En concret, per a la designació de la direcció de la càtedra es pot optar entre dos models possibles:

    1. La provisió de la càtedra es fa mitjançant convocatòria pública, en la qual s'exigeix als candidats, que han de ser professors doctors permanents de la UIB, la presentació d'una memòria d'activitats, i la Comissió Rectora en resoldrà l'adjudicació.
    2. La càtedra ha de tenir a la direcció un professor doctor o professora doctora que desenvolupin la seva activitat a la UIB, nomenats per la Comissió Rectora.
    3. SEU

    La UIB gestiona l'habilitació de l'espai necessari per a l'exercici de les activitats de la càtedra, a la qual s'adscriu aquest programa d'activitats. Així mateix, la UIB estableix els mecanismes de reconeixement acadèmic dels cursos que ofereix la càtedra, d'acord amb la legislació vigent.

    Endesa Red i la UIB posen a disposició de la càtedra els fons documentals i permeten l'assistència i/o la participació en les activitats acadèmiques que hi tinguin lloc.

    1. ACTIVITATS

    La persona encarregada de la direcció de la càtedra ENDESA RED d'Innovació Energètica assumeix sota la responsabilitat de l'execució del programa d'activitats, que preveu incloure com a mínim la docència, a l'entorn de les titulacions més properes a la temàtica de les xarxes elèctriques, d'una matèria o assignatura o diverses, amb un reconeixement acadèmic en els currículums dels alumnes que les cursin, d'acord amb les normes vigents per a cada un. Tot això, en l'àmbit de la programació docent de la UIB.

    Entre altres activitats que pot desenvolupar la càtedra s'inclouen les que s'indiquen a continuació, sense que aquesta relació pretengui ser exhaustiva:

    • Les activitats relacionades amb la docència, la recerca i la difusió dels problemes associats al sector elèctric.
    • La col·laboració en l'anàlisi i la solució de problemes reals de la indústria elèctrica.
    • El foment i el desenvolupament dels programes de postgrau que la UIB ofereixi en l'àmbit del sector elèctric.
    • El foment, l'execució i la direcció tant de projectes de final de carrera com de tesis doctorals en les matèries relacionades amb la càtedra.
    • La celebració de seminaris, conferències i trobades d'especialistes.
    • La preparació de material docent relacionat amb les activitats anteriors i la seva divulgació a Internet.
    • La concessió de beques i ajuts, tant per a alumnes de grau com de postgrau.
    • La convocatòria d'un premi al millor projecte de final de carrera la temàtica del qual es relacioni amb els objectius de la càtedra i d'acord amb les normes que s'elaborin en cada moment.
    • La col·laboració amb altres càtedres afins existents, tant d'Endesa Red com d'altres universitats nacionals o estrangeres, amb les quals es poden establir convenis de col·laboració.

    1. OBLIGACIONS D'ENDESA RED, SA

    Endesa Red assumeix el finançament de la creació i les despeses de funcionament de la càtedra ENDESA RED de la UIB mentre duri aquest conveni.

    Endesa Red ha d'abonar en concepte de patrocinador exclusiu d'aquesta càtedra una quantitat igual al pressupost anual aprovat per la Comissió Rectora. Per al curs 2008-2009, l'aportació d'Endesa Red haurà de ser de 60.000 euros. Aquest abonament l'efectuarà Endesa Red a la UIB, mitjançant tres pagaments iguals a partir del primer dia hàbil de vigència del conveni de cada un dels quadrimestres de cada any.

    Endesa Red participa en la planificació, la realització i la supervisió de les activitats que programa la càtedra, aportant els mitjans humans i materials que siguin necessaris.

    Tant el pressupost com els mitjans humans i materials que dedica Endesa Red, els haurà de fixar aquesta anualment, coincidint amb el començament o la renovació d'aquest conveni i abans del començament de cada curs acadèmic.

    1. DURADA DEL CONVENI
    2. Aquest conveni de col·laboració té una durada d'un curs acadèmic i té validesa des del dia que se signa.

     El conveni es renova automàticament per cursos acadèmics. Les parts, en qualsevol moment, poden denunciar el conveni, comunicant-ho per escrit a l'altra part amb una antelació mínima de cinc mesos des de l'acabament del curs acadèmic.

     En qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar les activitats que estiguin en curs.

    3. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ

    Amb relació a la informació confidencial que lliuren les parts en el marc d'aquest conveni, la part que la rebi es compromet a:

    1. Protegir aquesta informació confidencial de manera raonable i adequada, o d'acord amb els estàndards professionalment aplicables.
    2. Utilitzar aquesta informació confidencial únicament a fi d'exercir les seves obligacions en el marc d'aquest conveni.
    3. Reproduir aquesta informació confidencial únicament en la mesura necessària per exercir les seves obligacions en el marc d'aquest conveni.

    No té qualificació d'informació confidencial la que:

    • Sigui de domini públic.
    • Ja sigui coneguda per la part que la rep.
    • S'hagi proporcionat a un tercer sense restriccions.
    • Hagi estat revelada a causa de requisits legals.

     1. PUBLICITAT

    En tots els actes, publicacions i activitats de qualsevol tipus que faci la càtedra hi han de figurar els logotips respectius de la UIB i d'Endesa Red, amb unes característiques similars de dimensions i representativitat a les de la càtedra.

    Endesa Red és l'única entitat que figura com a patrocinadora de la càtedra ENDESA RED de la UIB durant la vigència d'aquest acord.

    9. PROPIETAT INTELECTUAL I AUTORIA

    Els treballs i productes resultants de l'activitat de la Càtedra, així com eventuals registres de propietat que se'n derivin, seran propietat d'ENDESA RED, que en aquest cas cobrirà les corresponents despeses d'inscripció en el registre.

    En tot cas, i sens perjudici de l'anterior, si se'n deriva una patent d'invenció o un model d'utilitat, en el registre figurarà l'autor o les autores de la UIB.

    10. LITIGIS
    L'execució i el desenvolupament d'aquest conveni de col·laboració estan presidits pels principis de bona fe i confiança recíproca. Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, l'aplicació, la modificació, la resolució i els efectes que es puguin derivar de l'aplicació d'aquest conveni les haurà de resoldre de manera amistosa la comissió rectora a què es refereix la clàusula segona.

    Si no s'arriba a un acord de manera amistosa, les qüestions de litigi han d'estar en coneixement i han de ser de competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de les Balears.

    Com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni de col·laboració en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, a les Illes Balears, 27 de juny de 2008.

    Per la Universitat de les Illes Balears,
    Per Endesa Red, SA,

    Montserrat Casas
    Rectora

    José Luis Marín
    President director general

    Diligència

    El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de juny de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

    ANNEX: Composició de la COMISSIÓ RECTORA de la CÀTEDRA ENDESA RED d'INNOVACIÓ ENERGÈTICA amb la UIB

     

    Per part de la UIB:

    Rectora o persona que delegui:

    Sra. Montserrat Casas o

    Representant de la UIB

    Sr. Gabriel Oliver Codina

    Director de la Càtedra:

    Sr. Miquel Roca Adrover (a confirmar a la 1a reunió)

    Per part d' ENDESA RED:

    3 representants:

    Sr. Andreu Rotger Amengual
    Sr. Angel Arcos Vargas
    Sr. Joan Ignasi Frau Valentí