Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Jaume I de Castelló per al reconeixement del grup d'investigació GREI (Grup d'Investigació del Rebuig entre Iguals)

Palma / Castelló, 18 de juny de 2008

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q0718001A, té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears.

De l'altra, el Rector de la Universitat Jaume I de Castelló, Magnífic Senyor Francisco Toledo Lobo, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 252/2003, de 19 de desembre, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat. La Universitat Jaume I, amb CIF Q6250003H, té el domicili legal a l'edifici Rectorat i Serveis Centrals, campus del Riu Sec, av. de Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló.

Tots dos representants es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient i subscriuen en nom de les respectives entitats el present conveni, i a aquest efecte

MANIFESTEN

Que la Universitat de les Illes Balears, a través del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (en endavant PAPE); la Universitat Jaume I de Castelló, a través del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia, acorden la creació del grup GREI (Grup d'Investigació del Rebuig entre Iguals), format pels professors investigadors adscrits a les respectives universitats esmentades.

Que la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, a l'article 41.2 estableix que, sens perjudici de les competències de l'Estat i de les comunitats autònomes, les universitats podran desenvolupar programes per al foment de la investigació, que entre altres objectius hauran d'establir la coordinació de la investigació entre diverses universitats i centres d'investigació, com també la creació de centres o estructures mixts entre les universitats i altres organismes públics i privats d'investigació.

Per això, les dues parts acorden subscriure el present conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objecte d'aquest conveni és reconèixer la creació del grup interuniversitari GREI com a grup d'investigació sobre el rebuig entre iguals, format pel doctor Francisco Juan García Bacete, de la Universitat Jaume I de Castelló i la doctora Immaculada Sureda Garcia, de la Universitat de les Illes Balears, al qual podran incorporar-se també altres investigadors que col·laborin en les investigacions del grup. Inicialment, el doctor F. J. García Bacete actuarà de coordinador del grup GREI, no obstant això, s'estableix un sistema rotatori de coordinació.

Segona . El grup GREI té com a finalitat la realització d'investigacions conjuntes com la duta a terme mitjançant el projecte d'investigació I+D (2004-2007) El rechazo entre iguales en la vida cotidiana, l'investigador principal del qual era el professor Francisco Juan García Bacete. Aquests projectes d'investigació es finançaran amb els recursos que pugui obtenir el grup mitjançant les convocatòries públiques o convenis específics.

Tercera . El grup GREI pot també participar en la programació i realització dels màsters, doctorats, seminaris, jornades¿ sobre temes de la seva especialitat que es facin en les distintes universitats signants del conveni, d'acord amb la normativa aplicable.

Quarta . Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la firma, i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2008. Es prorrogarà per períodes d'un any si no hi ha denúncia d'alguna de les parts amb sis mesos d'antelació.

Cinquena . A l'efecte de qualsevol comunicació relativa a aquest conveni, el professor Francisco Juan García Bacete, del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia, de l'àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, serà l'interlocutor per part de la Universitat Jaume I de Castelló.

Per part de la Universitat de les Illes Balears, la interlocutora serà la professora Immaculada Sureda Garcia, professora titular del Departament de PAPE, de l'àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

Sisena . Les parts poden denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment per acord mutu.

I com a prova de conformitat i d'acceptació, les dues parts firmen aquest conveni en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per la Universitat Jaume I de Castelló,

Montserrat Casas
Rectora

Francisco Toledo
Rector

Diligències

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de maig de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).
El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció número 58, de data 27 de novembre de 2007, de conformitat amb el que estableix l'article 73.1.s, dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel decret 252/2003 de 19 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana. (DOGV número 4658 de 26 de desembre de 2003).