Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, la Federació Balear d'Espeleologia i les institucions promotores del dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) per a la incorporació de la revista «Endins» a l'esmentat dipòsit

Palma, 8 de maig de 2008

R E U N I T S

Per una banda, la Sra. Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), pel qual és nomenada rectora de la UIB, com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Per l'altra, el Sr. Francesc Gràcia Lladó, director de publicacions de la Federació Balear d'Espeleologia (d'ara endavant FBE), amb NIF G07165525 i seu social al carrer de la Posada de Lluc, 10 entresòl, 07001 de Palma.

I de l'altra, el Sr. Jaume Casals Pons, president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, amb CIF Q5856412A i seu social a Gran Capità, 2-4, edifici Nexus, Despatx 301 de Barcelona, en representació de les institucions promotores del dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO).

En nom de les institucions que representen i reconeixent-se la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni,

M A N I F E S T E N

Primer . Que l'any 2005 el llavors Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, el Centre de Supercomputació de Catalunya i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per desenvolupar un dipòsit des del qual es difonguin en forma oberta (gratuïta) les revistes científiques, culturals i erudites catalanes per permetre'n la seva comunicació i posada a disposició a través de la xarxa Internet, facilitar-ne la consulta per mitjà d'una interfície comuna i assegurar-ne la preservació dels continguts, tot respectant la naturalesa i els criteris propis de cada publicació i en benefici de l'interès general.

Segon . Que la FBE, en compliment de les seves finalitats de crear, transmetre i difondre la cultura i els coneixements científics, tècnics i professionals, és editora de la revista Endins (ISSN 0211-2515).

Tercer . Que la UIB, com a institució ja participant a RACO, es farà responsable de la gestió i el manteniment de la revista Endins a l'esmentat dipòsit.

Quart . Que totes les parts comparteixen la voluntat d'impulsar el progrés i desenvolupament de la societat mitjançant la transmissió i difusió de coneixements, tot aprofitant les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació, per la qual cosa consideren important fer presents a la xarxa Internet els continguts de la revista Endins , editada per la FBE, per augmentar-ne la visibilitat i consulta entre la comunitat científica nacional i internacional, en benefici de la recerca i la cultura, així com dels mateixos autors dels treballs, per la qual cosa

A C O R D E N

Primer. Objectiu del conveni

És objectiu d'aquest conveni la inclusió dels sumaris i articles a text complet de la revista Endins , editada per la FBE, al dipòsit RACO. Mitjançant aquest acord, la FBE cedeix als promotors del dipòsit els drets que com a editora li corresponen en matèria de reproducció i comunicació pública dels números de la revista ja publicats o a publicar en el futur, a fi i efecte de difondre'ls per mitjà de l'esmentat dipòsit i de preservar-ne els continguts.

Segon. Abast de la cessió

Aquesta cessió és gratuïta, té eficàcia a nivell mundial i s'efectua en règim de no exclusivitat. Habilita els promotors del dipòsit a efectuar les accions necessàries (reproducció, transformació o adaptació a formats o presentacions diferents) per al compliment de l'objectiu del conveni, ja sigui directament o per encàrrec dels promotors del dipòsit a terceres persones sota la seva responsabilitat directa. Amb aquesta mateixa finalitat la FBE autoritza la utilització del nom i imatge de capçalera de la revista Endins , així com altres elements d'identificació inclosos els gràfics, tipogràfics, de disseny o similars.

Tercer. Obligacions de la UIB

Mitjançant aquest acord la UIB es compromet a:

 1. Introduir el sumari, els resums (si la revista en disposa) i el text complet dels articles de la revista Endins , editada per la FBE, al dipòsit RACO cada vegada que n'aparegui un nou número. Aquesta introducció s'efectuarà tan aviat com sigui possible a partir de la seva distribució o comunicació.
 2. Incorporar el sumari, els resums (si la revista en disposa) i el text complet dels articles de números ja publicats de la revista Endins , editada per la FBE, al dipòsit RACO fins a la data, en la mesura que sigui possible.
 3. Facilitar la informació de la qual es disposi a la FBE d'aspectes referits a la consulta de la revista Endins per part d'usuaris del dipòsit RACO.

Aquestes operacions es realitzaran d'acord amb els procediments establerts pel CBUC (vegeu annex 1).

La UIB nomenarà les persones que s'indiquen a l'annex 2 com a representant executiu i interlocutor tècnic de RACO a la institució.

Quart. Obligacions dels promotors del dipòsit

Mitjançant la signatura del present document els promotors del dipòsit assumeixen els compromisos següents:

 1. Fer possible la presència a RACO de la revista Endins , editada per la FBE, tant a efectes de difusió com de preservació dels seus continguts, tot assumint les despeses que se'n derivin.
 2. Assessorar la FBE i la UIB en els aspectes legals i tècnics relatius al compliment de l'objectiu del conveni.
 3. Respectar en tot moment les dades d'identificació de la revista Endins , editada per la FBE, com a publicació d'origen dels articles i treballs que es difondran per mitjà del dipòsit.
 4. Facilitar informació regularment a la UIB d'aspectes referits a la consulta de la revista Endins , editada per la FBE, per part d'usuaris del dipòsit RACO.

Cinquè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor durant un període de dos anys. Un cop transcorregut aquest termini s'entendrà tàcitament prorrogat per biennis successius, excepte que una de les parts notifiqui a l'altra el seu propòsit de denunciar-lo, notificació que es comunicarà per escrit almenys amb tres mesos d'antelació al venciment del termini.

En relació amb la difusió dels continguts, la durada de la cessió dels drets coincidirà amb la convinguda entre els autors i la FBE.

Sisè. Modificació del conveni

Els pactes d'aquest conveni es poden modificar per acord mutu. La modificació s'inclourà mitjançant addenda als pactes d'aquest instrument.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen en tres exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

La Rectora de la Universidad de les Illes Balears
Per la Federació Balear d'Espeleologia

Montserrat Casas

Francesc Gràcia

Pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
Jaume Casals

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de maig de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 de juny de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX 1: Indicacions tècniques que estableix el CBUC per introduir el text complet dels articles de la revista Endins , editada per la FBE, en el dipòsit de RACO.

Cada revista pot donar accés al text complet dels seus articles amb una de les dues modalitats següents: baixada de fitxers (PDF) o enllaç URL. Amb vista a facilitar l'accés i la preservació dels articles, el CBUC recomana la primera de les dues modalitats mencionades.

Sigui quina sigui l'opció triada, prèviament a la introducció del primer sumari amb text complet, s'haurà de decidir quina de les dues opcions es farà servir i s'haurà de comunicar a l'oficina del CBUC. El sistema no es podrà canviar tret que se n'informi anticipadament el CBUC.

  • Introducció del text complet dels articles amb càrrega de fitxers. Amb aquesta modalitat el fitxer amb text complet de l'article resideix dins el mateix dipòsit. Per cada article cal carregar un fitxer PDF. Cada fitxer ha de correspondre només a un article de la revista (que no pot ser fragmentat).

   • Introducció del text complet dels articles amb enllaç URL. Amb aquesta modalitat el fitxer amb el text complet de l'article és extern al dipòsit. Per cada article cal fer un enllaç des del dipòsit a l'adreça URL corresponent. Aquest enllaç ha de ser de tipus absolut ( http://www ...). L'enllaç ha de ser estable i ha de portar directament a l'article de la font original, que pot ser en qualsevol format estàndard.

   ANNEX 2: Representants nomenats per la UIB

   Representant executiu

   Nom

   Miquel

   Cognoms

   Pastor Tous

   Departament

   Servei de Biblioteca i Documentació

   Càrrec

   Director

   Adreça

   Edifici Ramon Llull. Campus universitari. Cra. de

    

    

    

   Valldemossa, km 7.5

   CP i ciutat

   07122 Palma

   Telèfon

   971 17 28 15

   Correu electrònic

   miquel.pastor@uib.es

    

   Interlocutor tècnic

   Nom

   Eduard

   Cognoms

   del Valle Pérez

   Departament

   Servei de Biblioteca i Documentació

   Càrrec

   Cap de digitalització i web

   Adreça

   Edifici Ramon Llull. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km. 7.5

   CP i ciutat

   07122 Palma

   Telèfon

   971 17 28 15

   Correu electrònic

   eduard.delvalle@uib.es