Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, el Grup Balear d'Ornitologia i defensa de la naturalesa i les institucions promotores del dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) per a la incorporació de l'«Anuari Ornitològic de les Balears» a l'esmentat dipòsit

Palma, 8 de maig de 2008

R E U N I T S

Per una banda, la Sra. Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), pel qual és nomenada rectora de la UIB, com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Per l'altra, el Sr. Macià Blázquez Salom, president del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (d'ara endavant, GOB), amb CIF G07089600 i seu social al carrer de Manuel Sanchís Guarner, 10 baixos, 07004 de Palma.

I de l'altra, el Sr. Jaume Casals Pons, president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, amb CIF Q5856412A i seu social a Gran Capità, 2-4, edifici Nexus, despatx 301 de Barcelona, en representació de les institucions promotores del dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO).

En nom de les institucions que representen i reconeixent-se la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni,

M A N I F E S T E N

Primer . Que l'any 2005 el llavors Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, el Centre de Supercomputació de Catalunya i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per desenvolupar un dipòsit des del qual es difonguin en forma oberta (gratuïta) les revistes científiques, culturals i erudites catalanes per permetre'n la comunicació i posada a disposició a través de la xarxa Internet, facilitar-ne la consulta per mitjà d'una interfície comuna i assegurar-ne la preservació dels continguts, tot respectant la naturalesa i els criteris propis de cada publicació i en benefici de l'interès general.

Segon . Que el GOB, en compliment de les seves finalitats de crear, transmetre i difondre la cultura i els coneixements científics, tècnics i professionals, és editora de l' Anuari Ornitològic de les Balears (ISSN 1137-831x).

Tercer . Que la UIB, com a institució ja participant a RACO, es farà responsable de la gestió i el manteniment de la revista a l'esmentat dipòsit.

Quart . Que totes les parts comparteixen la voluntat d'impulsar el progrés i desenvolupament de la societat mitjançant la transmissió i difusió de coneixements, tot aprofitant les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació, per la qual cosa consideren important fer presents a la xarxa Internet els continguts de l' Anuari Ornitològic de les Balears , editat pel GOB, per augmentar-ne la visibilitat i consulta entre la comunitat científica nacional i internacional, en benefici de la recerca i la cultura, així com dels mateixos autors dels treballs, per la qual cosa

A C O R D E N

Primer. Objectiu del conveni

És objectiu d'aquest conveni la inclusió dels sumaris i articles a text complet de l' Anuari Ornitològic de les Balears , editat pel GOB, al dipòsit RACO. Mitjançant aquest acord, el GOB cedeix als promotors del dipòsit els drets que com a editor li corresponen en matèria de reproducció i comunicació pública dels números de la revista ja publicats o a publicar en el futur, a fi i efecte de difondre'ls per mitjà de l'esmentat dipòsit i de preservar-ne els continguts.

Segon. Abast de la cessió

Aquesta cessió és gratuïta, té eficàcia a nivell mundial i s'efectua en règim de no exclusivitat. Habilita els promotors del dipòsit a efectuar les accions necessàries (reproducció, transformació o adaptació a formats o presentacions diferents) per al compliment de l'objectiu del conveni, ja sigui directament o per encàrrec dels promotors del dipòsit a terceres persones sota la seva responsabilitat directa. Amb aquesta mateixa finalitat el GOB autoritza la utilització del nom i imatge de capçalera de l' Anuari Ornitològic de les Balears , així com altres elements d'identificació inclosos els gràfics, tipogràfics, de disseny o similars.

Tercer. Obligacions de la UIB

Mitjançant aquest acord la UIB es compromet a:

  1. Introduir el sumari, els resums (si la revista en disposa) i el text complet dels articles de l' Anuari Ornitològic de les Balears , editat pel GOB, al dipòsit RACO cada vegada que n'aparegui un nou número. Aquesta introducció s'efectuarà tan aviat com sigui possible a partir de la seva distribució o comunicació.
  2. Incorporar el sumari, els resums (si la revista en disposa) i el text complet dels articles de números ja publicats de l' Anuari Ornitològic de les Balears , editat pel GOB, al dipòsit RACO fins a la data, en la mesura que sigui possible.
  3. Facilitar la informació de la qual disposi el GOB d'aspectes referits a la consulta de l' Anuari Ornitològic de les Balears per part d'usuaris del dipòsit RACO.

  Aquestes operacions es realitzaran d'acord amb els procediments establerts pel CBUC (vegeu annex 1).

  La UIB nomenarà les persones que s'indiquen a l'annex 2 com a representant executiu i interlocutor tècnic de RACO a la institució.

  Quart. Obligacions dels promotors del dipòsit

  Mitjançant la signatura del present document els promotors del dipòsit assumeixen els compromisos següents:

  1. Fer possible la presència a RACO de l' Anuari Ornitològic de les Balears , editat pel GOB, tant a efectes de difusió com de preservació dels seus continguts, tot assumint les despeses que se'n derivin.
  2. Assessorar el GOB i la UIB en els aspectes legals i tècnics relatius al compliment de l'objectiu del conveni.
  3. Respectar en tot moment les dades d'identificació de l' Anuari Ornitològic de les Balears , editat pel GOB, com a publicació d'origen dels articles i treballs que es difondran per mitjà del dipòsit.
  4. Facilitar informació regularment a la UIB d'aspectes referits a la consulta de l' Anuari Ornitològic de les Balears , editat pel GOB, per part d'usuaris del dipòsit RACO.

  Cinquè. Vigència del conveni

  El present conveni tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor durant un període de dos anys. Un cop transcorregut aquest termini s'entendrà tàcitament prorrogat per biennis successius, excepte que una de les parts notifiqui a l'altra el seu propòsit de denunciar-lo, notificació que es comunicarà per escrit almenys amb tres mesos d'antelació al venciment del termini.

  En relació amb la difusió dels continguts, la durada de la cessió dels drets coincidirà amb la convinguda entre els autors i el GOB.

  Sisè. Modificació del conveni

  Els pactes d'aquest conveni es podran modificar per acord mutu. La modificació s'inclourà mitjançant addenda als pactes d'aquest instrument.

  I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen en tres exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

  Per la Universitat de les Illes Balears,
  Pel Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa,

  Montserrat Casas

  Macià Blázquez

  Pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
  Jaume Casals

  Diligència

  El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de maig de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 de juny de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

  ANNEX 1: Indicacions tècniques que estableix el CBUC per introduir el text complet dels articles de l' Anuari Ornitològic de les Balears , editat pel GOB, en el dipòsit de RACO.

  Cada revista pot donar accés al text complet dels seus articles amb una de les dues modalitats següents: baixada de fitxers (PDF) o enllaç URL. Amb vista a facilitar l'accés i la preservació dels articles, el CBUC recomana la primera de les dues modalitats mencionades.

  Sigui quina sigui l'opció triada, prèviament a la introducció del primer sumari amb text complet, s'haurà de decidir quina de les dues opcions es farà servir i s'haurà de comunicar a l'oficina del CBUC. El sistema no es podrà canviar tret que se n'informi anticipadament el CBUC.

  • Introducció del text complet dels articles amb càrrega de fitxers. Amb aquesta modalitat el fitxer amb text complet de l'article resideix dins el mateix dipòsit. Per cada article cal carregar un fitxer PDF. Cada fitxer ha de correspondre només a un article de la revista (que no pot ser fragmentat).
  • Introducció del text complet dels articles amb enllaç URL. Amb aquesta modalitat el fitxer amb el text complet de l'article és extern al dipòsit. Per cada article cal fer un enllaç des del dipòsit a l'adreça URL corresponent. Aquest enllaç ha de ser de tipus absolut ( http://www ...). L'enllaç, ha de ser estable i ha de portar directament a l'article de la font original, que pot ser en qualsevol format estàndard.

  ANNEX 2: Representants nomenats per la UIB

  Representant executiu

  Nom

  Miquel

  Cognoms

  Pastor Tous

  Departament

  Servei de Biblioteca i Documentació

  Càrrec

  Director

  Adreça

  Edifici Ramon Llull. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km. 7.5

  CP i ciutat

  07122 Palma

  Telèfon

  971 17 28 15

  Correu electrònic

  miquel.pastor@uib.es

  Interlocutor tècnic

  Nom

  Eduard

  Cognoms

  del Valle Pérez

  Departament

  Servei de Biblioteca i Documentació

  Càrrec

  Cap de digitalització i web

  Adreça

  Edifici Ramon Llull. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km. 7.5

  CP i ciutat

  07122 Palma

  Telèfon

  971 17 28 15

  Correu electrònic

  eduard.delvalle@uib.es