Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per a la organització conjunta de les Olimpíades i concursos educatius, corresponents al curs escolar 2007-2008

Palma, 27 de maig de 2008

El dia 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir una col·laboració institucional permanent amb la finalitat de desenvolupar actuacions que responguin a objectius compartits.

Tenint en compte aquell conveni marc, i d'acord amb el que estableix la clàusula setena del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per a l'organització conjunta de les olimpíades i concursos educatius. Aquest annex té per objecte establir els termes de la col·laboració entre ambdues parts per al curs 2007-2008.

1. Olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears

Durant aquest curs escolar, està previst que es realitzin a les Illes Balears les olimpíades i els concursos educatius que s'indiquen:

 • Olimpíada de Biologia
 • Olimpíada de Dibuix Artístic
 • Olimpíada d'Economia
 • Olimpíada de Física
 • Olimpíada de Geografia
 • Olimpíada d'Història
 • Olimpíada d'Història de l'Art
 • Olimpíada de Llengua Alemanya
 • Olimpíada de Matemàtiques
 • Olimpíada de Química
 • Miniolimpíada de Física i Química
 • Prova Cangur

2. Finançament

La Conselleria d'Educació i Cultura transferirà a la Universitat de les Illes Balears un import màxim de 2.000 euros per cada olimpíada i concurs educatiu, amb la qual cosa es destinarà al finançament d'aquesta addenda un import màxim de 24.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 13401.421B01.44113 dels pressuposts de la CAIB per a l'any 2008.

3. Vigència

Aquesta addenda serà vigent fins al dia 31 d'agost de 2008.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,
Per la Universitat de les Illes Balears,
Bàrbara Galmés
Consellera
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de març de 2008 i la va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).