Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, Publicacions de l'Abadia de Montserrat i l'Institut d'Estudis Baleàrics, per a la coedició de les col·leccions Biblioteca Marian Aguiló i Biblioteca Miquel dels Sants Oliver

Palma, 16 de maig de 2008

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el director de Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Sr. Josep Massot i Muntaner, amb domicili al carrer Ausiàs Marc, 92-98, de Barcelona, i amb el CIF: A59056853.

De l'altra, el Sr. Sebastià Serra Busquets, president de l'Institut d'Estudis Baleàrics (en endavant, IEB), en representació d'aquesta entitat segons el Decret 76/2004, del dia 3 de setembre, pel qual es reformen els Estatuts de l'IEB.

Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i, per tant,

MANIFESTEN

El seu interès a coeditar les col·leccions Biblioteca Marian Aguiló i Biblioteca Miquel dels Sants Oliver.

Per això signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

1 . Publicacions de l'Abadia de Montserrat es farà càrrec de l'edició i distribució comercial dels originals de les col·leccions Biblioteca Marian Aguiló i Biblioteca Miquel dels Sants Oliver que hagi acceptat l'editorial i aprovat el Consell d'Edició d'Edicions UIB.

2 . A la portada interior dels llibres d'ambdues col·leccions hi haurà de figurar el nom d'Edicions UIB, juntament amb el de Publicacions de l'Abadia de Montserrat i el de l'Institut d'Estudis Baleàrics. A part es farà constar «Col·lecció impulsada pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i dirigida per Joan Mas i Vives i Josep Massot i Muntaner». No es posarà a la coberta dels llibres el logotip de cap de les tres parts.

3 . El coordinador general de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Sr. Antoni Planas Sanjosé, formarà part del consell editorial d'ambdues col·leccions.

4 . Publicacions de l'Abadia de Montserrat es farà responsable de la preparació dels originals per a la impremta, de la correcció de proves, del tiratge i de l'enquadernació dels volums. Es farà càrrec de totes les despeses originades per aquests processos i informarà del nombre de exemplars del tiratge de cada títol. Igualment es farà càrrec de la liquidació dels drets d'autor.

5 . Les aportacions econòmiques seran les següents:

  • Universitat de les Illes Balears: 1.500 euros, més 4% d'IVA, per títol, amb un màxim de 6.000 euros més IVA anuals. Aquesta despesa la suportarà Edicions UIB.
  • Institut d'Estudis Baleàrics: 1.500 euros, més 4% d'IVA, per títol, amb un màxim de 6.000 euros més IVA anuals.

Aquestes quantitats seran revisades anualment d'acord amb l'augment oficial de l'IPC.

6 . El nombre màxim de títols anuals publicats en aquesta coedició serà de quatre entre les dues col·leccions, sense perjudici que Publicacions de l'Abadia de Montserrat en pugui publicar més assumint totes les despeses.

7 . Publicacions de l'Abadia de Montserrat lliurarà gratuïtament a Edicions UIB 50 exemplars de cada títol, i a l'Institut d'Estudis Baleàrics, 150 exemplars. A més, n'entregarà 50 exemplars al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Publicacions de l'Abadia de Montserrat també es farà càrrec dels habituals exemplars d'autor i de publicitat.

8 . Publicacions de l'Abadia de Montserrat lliurarà a l'IEB i a Edicions UIB una còpia digital del llibre en format pdf. Aquesta còpia podrà oferir-se gratuïtament a través de la web, tant de l'IEB com d'Edicions UIB, una vegada transcorregut un any des de la data de publicació.

9 . Si Edicions UIB desitja més exemplars dels nous títols o dels títols ja publicats, tant per a promoció com per a venda directa mitjançat comerç electrònic, els podrà adquirir directament de Publicacions de l'Abadia de Montserrat amb un descompte del 50% sobre el preu de venda al públic.

10 . Tant Publicacions de l'Abadia de Montserrat com Edicions UIB inclouran en els seus respectius catàlegs les publicacions objecte d'aquest acord. Edicions UIB només les podrà vendre mitjançant el seu sistema de comerç electrònic.

11 . Publicacions de l'Abadia de Montserrat es compromet a liquidar a Edicions UIB durant els dos anys següents a l'aparició de cada títol el 15% del pvp de les vendes efectives (menys els venuts directament a Edicions UIB). Aquesta clàusula s'aplicarà als títols apareguts a partir de la firma d'aquest conveni.

12 . Els directors de les col·leccions informaran el Consell d'Edició d'Edicions UIB de la programació anual.

13 . Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i tindrà una vigència de 5 anys.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplars.

Per Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
Universitat de les Illes Balears,

Dosep Massot

Montserrat Casas,
Rectora
Per l'Institut d'Estudis Baleàrics

Sebastià Serra

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 d'abril de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 de juny de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).