Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per a la realització del Taller ArtUOM 2008

Palma, 10 de juny de 2008

REUNITS

D'una banda, la senyora Fernanda Ramon Tous, presidenta de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, i de l'altra, el vicerector de Projecció Cultural de la Universitat de les Illes Balears (UIB), senyor Nicolau Dols Salas (Resolució 7855/2007, de 23 d'abril ¿FOU núm. 280, de 24 d'abril), per delegació de la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, en virtut de l'acord pres pel Consell de Direcció de la UIB el dia 20 de maig de 2008.

EXPOSEN

Primer . Que, d'acord amb l'Acord marc de col·laboració entre la UIB i la Fundació, signat a Palma el 2 de juny de 1993, i amb el punt segon de l'apartat Acorden, en què s'acorda d'organitzar conjuntament, entre altres coses, tallers, manifesten la seva voluntat de realitzar el taller ArtUOM 2008.

Segon . Que la UIB duu a terme el programa de la Universitat Oberta per a Majors (UOM), el qual és un programa arrelat a la nostra universitat i que convoca un gran nombre de persones grans amb els objectius següents:

 1. Obrir la Universitat amb una oferta específica per a la gent gran a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i, en aquest cas específic, inserir-los en l'activitat universitària com a alumnes de la UIB.
 2. Fomentar la participació de la gent gran en la societat actual.
 3. Difondre els diferents camps del coneixement i de la cultura i possibilitar l'intercanvi d'experiències i coneixements entre la gent gran.
 4. Fomentar el coneixement i les relacions intergeneracionals i potenciar la imatge de la gent gran.

ACORDEN

Primer . Realitzar el taller ArtUOM, que es durà a terme l'any acadèmic 2007-2008, durant el segon quadrimestre del dit curs, destinat a tots els alumnes de la UOM.

Segon . Són objectius generals del taller ArtUOM:

 1. Establir un seminari d'investigació sobre un tema significatiu de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca relacionat amb la cultura contemporània en col·laboració amb la UOM.
 2. Dissenyar un taller i un treball d'investigació teòric i pràctic a partir d'aquest tema i la seva relació amb el grup participant d'alumnes de la UOM.
 3. Produir i representar els treballs d'investigació i pràctics del grup participant des d'un format audiovisual. Desenvolupar un treball en xarxa dintre de l'àmbit social i cultural de la ciutat de Palma.

Tercer . Els projectes del taller per a aquest curs, que es durà a terme del 19 de febrer al 27 de maig de 2008, és «Dins i al voltant del FPJM».

Quart . El cost del taller serà assumit a parts iguals per la Fundació i la UIB, amb un total de 8.000 euros. Dels quals la UIB aportarà el 50% del total pressupostat, és a dir, la quantitat de 4.000 euros.

El pagament de la quantitat aportada per la UIB es realitzarà directament a la Fundació Pilar i Joan Miró al número de compte 2100.4011.52.2200005120 quan s'hagi justificat la realització del taller mitjançant una memòria de l'activitat que inclourà un disseny del producte final i el compromís de lliurament d'aquest producte en data fixada dins l'any 2008.

Cinquè . La UIB cobrarà a cada alumne inscrit la quantitat de 90 euros en concepte de matrícula. L'import d'aquestes inscripcions serà íntegrament per a la Universitat de les Illes Balears.

Sisè . La coordinació del taller serà conjunta de la Fundació i del Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB, que s'obliga a fer un seguiment periòdic del treball audiovisual al qual donarà lloc aquest projecte de taller ArtUOM que, en virtut d'aquest acord, ha de dur a terme la Fundació Pilar i Joan Miró, per la qual cosa podrà supervisar i demanar informació en qualsevol moment.

Setè . La Fundació Pilar i Joan Miró s'obliga a:

 1. Organitzar i dur a terme les activitats descrites a l'apartat segon d'aquest acord.
 2. Justificar totes les despeses realitzades per a l'organització i execució d'aquesta activitat.
 3. Facilitar la informació que en qualsevol moment pugui sol·licitar-li la UIB.
 4. Fer constar el suport del Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se'n, incorporant-hi el logotip de la UIB.

Vuitè . Totes les accions haurien d'estar finalitzades la segona setmana del mes de juny de 2008. En cas que el resultat final no estigui definitivament enllestit, els alumnes de la UOM poden fer una presentació de la seva experiència, tot fent servir fragments dels enregistraments que s'hauran creat durant el transcurs del taller.

Novè . Termini de vigència

Aquest acord té validesa per a l'any acadèmic 2007-2008.

I com a prova de conformitat, el signen les dues parts al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca,

Universitat de les Illes Balears,

Fernanda Ramon
Presidenta

Nicolau Dols,
Vicerector de Projecció Cultural

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de maig de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 de juny de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).