Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme programes socioeducatius els exercicis 2008 i 2009

Palma, 30 d'abril de 2008

PARTS

Josefina Santiago Rodríguez, consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 101, de 9 de juliol), en exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears en virtut del Decret 55/2007, de 20 d'abril, pel qual es nomena rectora de la UIB (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), com a representant d'aquesta institució segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

ANTECEDENTS

 1. Dia 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears subscrigueren un conveni marc de col·laboració general, a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ poden fer-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de formalitzar amb un conveni específic.
 2. El Decret 11/2007, d'11 de juliol, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, li atribueix entre d'altres les competències següents:
 1. Planificació de la política d'afers socials, elaboració de normativa, avaluació de plans i programes d'afers socials.
 2. Formació específica de professionals que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de serveis socials.
 3. Elaboració, seguiment i avaluació de plans sectorials d'afers socials.
 1. La Universitat de les Illes Balears treballa en les matèries objecte d'aquest conveni des de la formació i la recerca. És voluntat seva contribuir a millorar la qualitat de vida, la cohesió social i el benestar dels ciutadans de les Illes Balears.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és establir els pactes i les condicions de la col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme actuacions en matèria socioeducativa, mitjançant els programes següents:

 1. Actuació 1. Programa de treball en xarxa en matèria socioeducativa amb la UIB i la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració (es descriu en l'annex 1).
 2. Actuació 2. Programa de formació en competències parentals (es descriu en l'annex 2).

2. Objectius de l'actuació

La col·laboració entre les parts signatàries té com a eixos fonamentals els objectius següents:

 1. Investigació. Establir un sistema de coordinació permanent per a l'anàlisi i l'intercanvi de la informació sobre la realitat socioeducativa a les Illes Balears.
 2. Formació. Establir línies d'actuació comunes per a la formació del personal socioeducatiu de les Illes Balears.
 3. Innovació. Establir línies d'actuació comunes per tal de millorar la capacitat d'afrontar les necessitats socioeducatives.
 4. Avaluació. Establir línies d'actuació comunes per tal de millorar l'aplicació de programes d'intervenció amb famílies en situació de dificultat social a partir de programes d'intervenció basats en la investigació.

3. Obligacions de les parts

A. Les obligacions de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració són aquestes:

 1. Col·laborar en el finançament de les accions descrites en la clàusula primera, amb la quantitat de 345.100 euros (tres-cents quaranta-cinc mil cent euros), distribuïts de la manera següent:
 • Any 2008: 170.000 euros (cent setanta mil euros) amb càrrec a la partida pressupostària 24401.313I01.44113.00 dels pressuposts vigents de la comunitat autònoma. S'ordenarà el pagament de la quantia corresponent a l'exercici 2008 l'endemà que s'hagi signat el conveni, en concepte de bestreta.
 • Any 2009: 175.100 euros (cent setanta-cinc mil cent euros) amb càrrec a la partida pressupostària 24401.313I01.44113.00 dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2009. S'ordenarà el pagament del 100% de la quantia corresponent a 2009, en concepte de bestreta, una vegada que la UIB justifiqui el 100% de la quantia corresponent a 2008.

La distribució econòmica per programes és la següent:

 • Actuació núm. 1: 71.050 euros (setanta-un mil cinquanta euros).
 • Actuació núm. 2: 274.050 euros (dos-cents setanta-quatre mil cinquanta euros).

Fer un seguiment periòdic dels projectes que, en virtut d'aquest conveni, ha de dur a terme la Universitat, per la qual cosa pot demanar informació en qualsevol moment .

B. La Universitat de les Illes Balears es compromet a:

 1. Organitzar i dur a terme les activitats descrites en la clàusula primera d'aquest conveni .
 2. Justificar les despeses realitzades segons el que disposa la clàusula setena d'aquest conveni .
 3. Facilitar la informació que en qualsevol moment li sol·liciti la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració .
 4. Fer constar el suport de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se'n, incorporant-hi el seu logotip.
 5. Dedicar a l'execució de les activitats de l'annex 1 els mitjans humans i materials oportuns i els serveis administratius adequats
 6. Completar, amb càrrec a la partida generada a partir de les matrícules de l'alumnat, les despeses resultants del desenvolupament dels cursos i la resta d'activitats.
 7. Fer els cursos en les aules i les instal·lacions adequades.
 8. Donar el reconeixement acadèmic adient a les activitats desenvolupades.
 9. Desenvolupar totes les activitats de formació d'acord amb els controls de qualitat més estrictes. Per satisfer aquest criteri d'excel·lència, la selecció del professorat elegit per impartir els cursos, com també les metodologies didàctiques, passarà per un procés de control intern.
 10. Fer-se càrrec de la selecció i la contractació del professorat. En qualsevol cas, no s'ha d'establir cap vincle contractual entre els professors i la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.
 11. Reservar el 10% de les places, en tots els cursos, per al personal de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració. Abans de tancar el termini de matrícula s'ha de comunicar qui ocuparà aquesta reserva.
 12. Completar, per part de la UIB, les despeses resultants del desenvolupament dels cursos i la resta d'activitat, amb càrrec a les partides generades a partir de les matrícules de l'alumnat i d'altres de pròpies destinades a la recerca en temes de competències parentals.

4. Exempció de garantia

D'acord amb l'article 25.3 d del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals, s'eximeix la UIB de presentar garantia.

5. Comissió mixta de seguiment

Es constitueix la comissió mixta de seguiment d'aquest conveni, formada per dos membres de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i tres membres de la UIB, amb les funcions següents:

 1. Aprovar les propostes d'activitats conjuntes, incloent-hi els pressuposts i les aportacions de cada una de les parts, de cada una de actuacions establertes en els annexos, designar els recursos humans i materials més adequats per al compliment dels objectius d'aquest conveni i fer-ne el seguiment.
 2. Vetllar pel compliment dels acords establerts en aquest conveni.
 3. Informar de la seva actuació a la comissió mixta establerta en el conveni marc de 12 de juliol de 2000 entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

La comissió s'ha de reunir amb caràcter ordinari bimestralment i amb caràcter extraordinari a petició d'una de les parts, amb una antelació de 15 dies.

La comissió pot sol·licitar la participació de terceres persones per tractar sobre aspectes específics del conveni.

6. Termini d'execució de les actuacions

Totes les accions s'han d'haver desenvolupat entre l'1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2009.

Es pot prorrogar la durada de les actuacions previstes en el conveni, amb la valoració prèvia de la comissió mixta de seguiment establerta en la clàusula cinquena, amb l'autorització expressa de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.

7. Justificació

Per justificar les actuacions que s'estableixen en aquest conveni, la UIB ha de presentar en els dos mesos següents que acabi cada una de les accions, aquesta documentació:

 1. Una memòria de l'activitat que inclogui els resultats aconseguits.
 2. Una memòria econòmica que inclogui una relació numerada de despeses, a la qual s'ha d'adjuntar un certificat de la Gerència de la UIB de la despesa efectuada per valor del total concedit per a cada una de les actuacions previstes.

8. Romanents

En cas que es produeixi un romanent en l'assignació d'alguna de les accions previstes en el conveni, aquest es pot incorporar a una altra de les previstes, sempre que la UIB en motivi i en sol·liciti per escrit el canvi, i tingui l'autorització de la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

9. Denúncia

Aquest conveni es resoldrà, amb l'audiència prèvia de les parts, per l'acord mutu o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen o per impossibilitat sobrevinguda. En cas d'incompliment per part de la Universitat, ha de reintegrar els diners que li hagin estat pagats i dels quals no hagi efectuat la despesa, d'acord amb el que disposa aquest conveni.

10. Normativa aplicable

Són aplicables a aquest conveni la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que hi estableix l'article 3.1 c .

11. Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a resoldre, mitjançant la comissió mixta de seguiment prevista en la clàusula cinquena, els problemes d'interpretació, compliment o qualsevol altre que es pugui plantejar respecte d'aquest conveni.

Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la naturalesa jurídica administrativa del conveni, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

12. Termini de vigència

Aquest conveni, que té efectes des de l'1 de gener de 2008, es mantindrà vigent fins al 28 de febrer de 2010.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració,

Universitat de les Illes Balears,

Josefina Santiago
Consellera

Montserrat Casas,
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 d'abril de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 de juny de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX 1

S'entén per treball en xarxa, als efectes d'aquest acord, el conjunt de les iniciatives que pretenen desenvolupar processos integrals de tipus socioeducatiu o sociocultural amb enfocament comunitari, orientades a la millora de la cohesió social.

El plantejament general de l'acord s'ha d'adequar, per una part, i pel que fa al treball en xarxa amb la UIB, a les necessitats formatives i d'innovació del personal implicat en el treball en xarxa a les Illes Balears. S'han de tenir en compte, preferentment, les prioritats de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, i també les necessitats permanents de suport a la formació i innovació en aquest àmbit.

Objectiu 1

1.1 Dissenyar i desenvolupar un estudi sobre les necessitats formatives en aquest àmbit.

1.2 Donar suport a les organitzacions científiques de l'àmbit socioeducatiu, en matèria de formació, innovació i investigació socioeducativa.

Objectiu 2

2.1 Crear una agenda de formadors.

2.2 Col·laborar en el sistema de catalogació i reconeixement de cursos.

2.3 Crear un sistema d'avaluació d'experiències formatives.

2.4 Desenvolupar al llarg dels dos exercicis de durada del conveni, dues edicions de cada un dels següents cursos:

Formació de llarga durada (200 h)

1. Curs d'Especialista Universitari: Intervenció Socioeducativa de l'Educador/a Social.

Formació de durada limitada (20-30 h)

2. El treball socioeducatiu en xarxa per desenvolupar la prevenció, la cohesió i la promoció socials.

3. Situacions de relació intercultural: estudis interculturals i educació.

4. Situacions de necessitat: alumnes en situació de risc d'exclusió escolar i/o social.

5. Noves eines per al treball en xarxa: mapes conceptuals.

Formació de curta durada (10-15 h)

6. Associacionisme.

7. Relacions entre el teixit associatiu i les institucions.

8. Interculturalitat en contexts comunitaris.

9. Intergeneracionalitat en contexts comunitaris.

10. Projectes socioculturals.

11. Centres culturals i entitats ciutadanes.

Jornades socioeducatives

Jornada sobre immigració i integració socioeducativa.

Objectiu 3

3.1 Crear un sistema de reconeixement de bones pràctiques.

3.2 Desenvolupar un sistema de divulgació de bones pràctiques i d'assessorament per estendre'l.

3.3 Crear un catàleg i un sistema de distribució de material didàctic de referència.

ANNEX 2

S'entén per formació en competències parentals, als efectes d'aquest acord, el conjunt de les iniciatives que mitjançant la formació de professionals de l'acció social i el treball comunitari, orientades a la intervenció amb famílies en situació de risc social, permeten aplicar el programa de competència familiar en contexts comunitaris, supervisat per la UIB.

Per una altra part, pel que fa a la formació teòrica i pràctica en competències parentals dels professionals de l'acció social i del treball comunitari, per aplicar el programa de competència familiar, s'han de tenir en compte, preferentment, les prioritats de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, i també les necessitats de formació dels professionals implicats en aquest àmbit.

Activitats

S'ha de dur a terme la formació en competències parentals dels professionals de l'acció social i el treball comunitari, mitjançant la realització de diversos cursos de formació inicial i continuada, impartits per la UIB. En concret, s'han de fer quatre cursos de formació inicial de 25 hores de durada, i 10 cursos de formació continuada dins contexts aplicats amb famílies en situació de risc social. S'han de tenir en compte, preferentment, les prioritats de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, i també les necessitats de formació dels professionals implicats. Ambdós tipus de formació van adreçats a professionals de l'acció educativa i el treball social, implicats en el treball comunitari amb famílies.