Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del projecte LIFE BASSES "Conservació i gestió de basses temporals a Menorca" (LIFE05NAT/ES/000058)

Maó / Palma, 14 de maig de 2008

REUNITS

Per una part l'Honorable Senyora Joana M. Barceló Martí, Presidenta del Consell Insular de Menorca, que actua en nom de la institució insular d'acord amb la representació que li atribueix l'article 9.1 de la Llei 8/2000, de 27 de març, de consells insulars, i que resulta degudament facultada per signar aquest conveni conforme el que estableix l'article 9.2.q) de la citada llei.

Per l'altra part la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

EXPOSAM

1. Atès que el 23 de setembre de 2005 la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea comunicà l'aprovació del projecte LIFE NATURA «Conservació i gestió de basses temporals mediterrànies a Menorca» (LIFE05NAT/ES/00058) presentat pel Consell Insular de Menorca, amb l'acrònim LIFE BASSES.

2. Atès que el 2 d'abril de 2007 el Consell Insular de Menorca (en endavant, CIMe) i la UIB varen signar un conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte LIFE BASSES.

3. Atès que, en virtut del que estableix l'esmentat conveni la UIB ha participat activament en el Comitè Científic del projecte LIFE i participa activament en el seu desenvolupament assumint l'estudi sobre la diversitat del fitoplàncton present a les basses temporals de Menorca.

4. Atès que arran dels treballs d'investigació sobre la diversitat de fitoplàncton de les basses temporals efectuats sobre els mostreigs del projecte LIFE BASSES 2006 i 2007, es veu convenient intensificar la investigació en el camp de la diversitat d'euglenòfits, per poder aprofundir en les característiques limnològiques de les basses, en el coneixement de la seva ecologia i en el seu paper com a indicadors del bon estat ecològic d'aquests ambients aquàtics.

5. Atès que la clàusula QUARTA dels acords de l'esmentat conveni estableix textualment que «es podran ampliar les actuacions assignades a la UIB en el marc del projecte LIFE BASSES, sempre que ambdues institucions arribin a un acord de col·laboració, que serà objecte d'una addenda al present conveni».

Ambdues parts es reconeixen la capacitat mútua per establir la present addenda i estableixen els següents

ACORDS

PRIMER . La UIB es compromet a:

  1. Realitzar un estudi sobre la taxonomia i ecologia dels euglenòfits de les basses temporals de l'illa de Menorca, fent èmfasi en la biodiversitat i la importància del grup com a indicadors de l'estat ecològic de les basses.
  2. Els objectius que persegueix aquest estudi són els següents:
  • Establir de forma precisa la composició específica dels euglenòfits de les basses temporals de Menorca.
  • Aprofundir en el coneixement de l'ecologia dels euglenòfits, algues associades a la presència de matèria orgànica a l'aigua, per la seva versatilitat metabòlica i heterotròfia estricta. Les basses presenten un ampli espectre de característiques tròfiques, que, combinades amb el grau de mineralització de l'aigua i les altes concentracions de ferro en algunes, ofereixen una gran diversitat ambiental per a aquest grup.
  • Avançar en l'estudi del paper de bioindicadors dels euglenòfits, aspecte relacionat amb la determinació de l'estat ecològic de les basses d'acord amb el que estableix la Directiva Marc de l'Aigua.

SEGON . El Consell Insular de Menorca es compromet per part seva a:

  1. Abonar la quantitat de 6.500 euros (sis mil cinc-cents euros) a la UIB per al desenvolupament de l'estudi.
  2. El pagament es realitzarà de la manera següent:
  • 3.250 euros a la signatura de la present addenda.
  • 3.250 euros al lliurament de l'informe final, establert el 31 d'octubre de 2008.

TERCER . La UIB per la seva banda es compromet a cobrir les despeses associades a la realització de l'estudi indicat al punt primer.

QUART . La informació generada per la UIB en el marc del conveni i de l'addenda amb el CIMe serà propietat del Consell Insular de Menorca. El Consell es reserva el dret d'autoritzar totalment o en part la seva difusió, i sempre hi haurà de constar la col·laboració de la UIB. En totes les publicacions científiques que se'n generin haurà de constar el nom de tots els autors i les institucions a les quals pertanyen.

CINQUÈ . A efectes de qualsevol comunicació relativa al present conveni, l'investigador responsable per part de la UIB serà el Dr. Gabriel Moyà Niell. Per part del Consell, la interlocutora serà la Sra. Irene Estaún Clarisó, directora del projecte LIFE BASSES.

SISÈ . Aquesta addenda entrarà en vigor el dia de la signatura i estarà vigent fins al 31 d'octubre de 2008.

Com a prova de conformitat, signen la present addenda al conveni en tres exemplars.

La Presidenta del CIM,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Joana M. Barceló

Montserrat Casas,
Rectora

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de maig de 2008 i la va ratificar el Consell de Govern en data 10 de juny de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).