Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA FUNDACIÓ NATURA PARC

Palma, 23 d'abril de 2008

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el president de la Fundació Natura Parc, senyor Antoni Mas Mir, com a representant d'aquesta, segons escriptura de constitució de la Fundació de data 21 de març de 2001 (davant el notari senyor Rafael Gil Mendoza), número de protocol 1289. Inscrita al Registre de Fundacions de les Illes Balears mitjançant Resolució del director general de Patrimoni i Entitats Jurídiques de data 5 d'abril de 2001.

 

En reconeixement de l'interès mutu per establir i desenvolupar una col·laboració entre ambdues organitzacions, i amb els seus respectius poders, han establert les següents

BASES GENERAL D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració científica establert entre ambdues parts. Les parts es comprometen a promoure aquest acord davant els respectius òrgans institucionals.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions pot incloure els punts següents:

1. Estudis d'investigació.

2. Accés a equips i material específic.

3. Visites de durada curta.

4. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues institucions.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació dels representants autoritzats de cada organisme.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

 

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per La Fundació Natura Parc,

 

 

Montserrat Casas
Rectora
Antoni Mas
President

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de febrer de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 11 de març de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).